งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกใน อาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกใน อาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกใน อาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ในประกาศนี้  จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) หมายความ ว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อร่าง การได้รับใน ปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็น ประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมถึง - จุลินทรีย์ ที่ใช้เป็นสารชีวบำบัด - จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ไม่ใช้ในอาหาร - จุลินทรีย์ที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม - จุลินทรีย์ บักเตรี แบคทีเรีย หรือยีสต์ตามที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง สาธารณสุข

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ - จุลินทรีย์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตาม ความจำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร  การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) หมายความว่า การแสดงรูป รูปภาพ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าหรือข้อความ ใดๆบนฉลากที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ อาหารหรือสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้ง ทางตรงและทางอ้อม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 1. การกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหาร 2. การกล่าวอ้างหน้าที่อื่น 3. การกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการ เกิดโรค

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2. อาหารที่มีการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกต้อง ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะ กรรมอาหารและยาและต้องใช้จุลินทรีย์ตาม ท้ายประกาศฉบับนี้และมีปริมาณ จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ คงเหลือ อยู่ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัมตลอดอายุการเก็บรักษาอาหารนั้น  การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่นอกเหนือจากที่ กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ต้องส่ง มอบหลักฐานการประเมินความปลอดภัย ตามหลักการ Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food พร้อม รายละเอียดข้อมูลประกอบการยื่นขอ อนุญาตที่ได้กำหนดไว้  3. การกล่าวอ้างทางสุขภาพสำหรับการใช้ จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามที่ ได้กำหนดไว้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  4. การแสดงฉลากของอาหารที่มีจุลินทรีย์โพร ไบโอติกให้เป็นไปตาม  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของ อาหารนั้น  5. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าตามข้อ 2 อยู่ก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฉบับนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและให้ติด ฉลากเดิมต่อไปแต่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ ประกาศมีผลใช้บังคับ  6. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  แนบท้ายรายชื่อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพร ไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกใน อาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google