งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้
จุลินทรีย์โพรไบโอติก(Probiotic) หมายความว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อร่าง การได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมถึง - จุลินทรีย์ ที่ใช้เป็นสารชีวบำบัด - จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ไม่ใช้ในอาหาร - จุลินทรีย์ที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม - จุลินทรีย์ บักเตรี แบคทีเรีย หรือยีสต์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง สาธารณสุข

3 สรุปสาระสำคัญ - จุลินทรีย์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามความจำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) หมายความว่า การแสดงรูป รูปภาพ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าหรือข้อความใดๆบนฉลากที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของอาหารหรือสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 1. การกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหาร 2. การกล่าวอ้างหน้าที่อื่น 3. การกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

4 สรุปสาระสำคัญ 2. อาหารที่มีการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะ กรรมอาหารและยาและต้องใช้จุลินทรีย์ตามท้ายประกาศฉบับนี้และมีปริมาณ จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัมตลอดอายุการเก็บรักษาอาหารนั้น การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ต้องส่ง มอบหลักฐานการประเมินความปลอดภัย ตามหลักการ Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food พร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบการยื่นขอ อนุญาตที่ได้กำหนดไว้ 3. การกล่าวอ้างทางสุขภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้

5 สรุปสาระสำคัญ 4. การแสดงฉลากของอาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของอาหารนั้น 5. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าตามข้อ 2 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฉบับนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและให้ติด ฉลากเดิมต่อไปแต่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 6.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แนบท้ายรายชื่อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google