งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  อธิบดีอาจอนุมัติให้ใช้วิธีการอื่นในการส่ง ใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือผ่อน ผันการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุผล อันสมควร  มาตรา 7 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปีละตั้งแต่หนึ่งแสน เมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวแต่เพียง ชนิดเดียวที่มีปริมาณ การค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้อง ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. เมื่อผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ ได้ทำการจำหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว และจัดทำใบกำกับ การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งมีสถานที่ส่งมอบ ปลายทางเป็นโรงบรรจุก๊าซ ให้ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา ๗ ส่งใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม เหลวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ส่งและหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไปยังกรมธุรกิจ พลังงานทุกครั้ง อย่างช้าภายในกำหนดเวลา ดังนี้ ( ๑ ) เมื่อได้จัดทำใบกำกับการขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ณ คลังก๊าซต้นทาง ให้ส่งอย่าง ช้าภายในกำหนด ๑๕ นาที นับแต่เวลาที่ได้จัดทำ ใบกำกับการขนส่งแล้วเสร็จ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ( ๒ ) เมื่อรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวถึงโรงบรรจุ ก๊าซปลายทาง ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ ดำเนินการให้ผู้บรรจุก๊าซที่ตนแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนค้าต่าง หรือได้รับอนุญาตให้มอบหมายให้ เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทนตน ส่งใบกำกับ การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม ( ๑ ) ที่ได้มีการ ลงลายมือชื่อรับรองการรับมอบก๊าซโดยเจ้าของ โรงบรรจุก๊าซหรือในกรณีที่เจ้าของโรงบรรจุก๊าซ ไม่อยู่ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่จัดการดูแลโรง บรรจุก๊าซเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการรับมอบ ก๊าซแทน อย่างช้าภายในกำหนด ๑๕ นาที นับแต่ เวลาที่รถขนส่งมาถึง ใบกำกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ส่ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม ( ๑ ) และ ( ๒ ) ต้องมีขนาดที่ อ่านเห็นได้อย่างชัดเจน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google