งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ การ ประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานด้านผลสำเร็จ ของการดำเนินงานภาวะ สุขภาพของนักเรียน นางสาวจิตรลดา อ่อนสุระทุม งานวัยเรียนและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ การ ประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานด้านผลสำเร็จ ของการดำเนินงานภาวะ สุขภาพของนักเรียน นางสาวจิตรลดา อ่อนสุระทุม งานวัยเรียนและเยาวชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ การ ประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานด้านผลสำเร็จ ของการดำเนินงานภาวะ สุขภาพของนักเรียน นางสาวจิตรลดา อ่อนสุระทุม งานวัยเรียนและเยาวชน ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรม อนามัย เพ ชร

2 ประกอบที่ 7 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและอาหารที่ ปลอดภัย อง ค์ 1. นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์ อายุอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 95 ขึ้นไป 2. นักเรียนมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี ( สมส่วน ) ร้อยละ 85 ขึ้นไป 3. นักเรียนที่พบว่ามีปัญหาภาวะ การเจริญเติบโตได้รับการแก้ไข

3 ชี้วัดที่ 4 ภาวะการ เจริญเติบโต ตั ว 1. น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์ ( เริ่มอ้วนและอ้วน ) … ไม่เกิน ร้อยละ 7 2. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ค่อนข้าง เตี้ยและเตี้ย ) … ไม่เกินร้อยละ 5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

4 ดูอะไรบ้าง ???

5 การใช้ … แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย ตนเอง หรือ สรุปผลการเฝ้าระวัง ภาวะการเจริญเติบโตใน อร.14

6

7

8

9

10

11

12 ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องวัดส่วนสูง / เครื่องชั่งน้ำหนัก และ วิธีวัด ได้ มาตรฐานหรือไม่ ???

13

14

15

16 ศีรษะ หลัง ก้น ส้น เท้า น่อง คางขนานกับ พื้น ตามองตรง การยืนตรง วัดส่วนสูง 5 จุด ชิดกับที่วัด ส่วนสูง

17 นักเรียนที่ มีปัญหา ภาวะ โภชนากา รได้รับ การแก้ไข

18

19 ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ การ ประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ มาตรฐานด้านผลสำเร็จ ของการดำเนินงานภาวะ สุขภาพของนักเรียน นางสาวจิตรลดา อ่อนสุระทุม งานวัยเรียนและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google