งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ช. วิริยะ งามสาย ม.1/16 เลขที่ 35 ด. ญ. ศศิธร หอมจันทร์ ม.1/16 เลขที่ 37 ด. ญ. กรรณิกา จตุรงค์ ม.1/16 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยรักษ์ ศาสตราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ช. วิริยะ งามสาย ม.1/16 เลขที่ 35 ด. ญ. ศศิธร หอมจันทร์ ม.1/16 เลขที่ 37 ด. ญ. กรรณิกา จตุรงค์ ม.1/16 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยรักษ์ ศาสตราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ช. วิริยะ งามสาย ม.1/16 เลขที่ 35 ด. ญ. ศศิธร หอมจันทร์ ม.1/16 เลขที่ 37 ด. ญ. กรรณิกา จตุรงค์ ม.1/16 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยรักษ์ ศาสตราคม ม.1/16 เลขที่ 3 ด. ช. อมต หมวดทอง ม.1/16 เลขที่ 47

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ วิริยะ ส่วนสูง 1.57 ม. น้ำหนัก 37 ลุกนั่ง 44 ดันพื้น 34 อ่อนตัว 15 วิ่ง 3.38 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะ ร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ เล่นกีฬาเป็นประจำ ทาน อาหารครบ 5 หมู่ ศศิธร ส่วนสูง 1.69 ม. น้ำหนัก 70 ลุกนั่ง 28 ดันพื้น 31 อ่อนตัว 13 วิ่ง 5.48 อยู่สภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ สาเหตุ ชอบกินของหวาน นอนดึก กรรณิกา ส่วนสูง 1.56 ม. น้ำหนัก 50 ลุกนั่ง 30 ดันพื้น 33 อ่อนตัว -1 วิ่ง 5.27 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะ ร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ เข้านอนเร็ว ทานอาหาร ครบ 5 หมู่ แต่ไม่นิยมทานผัก กัลยรักษ์ ส่วนสูง 1.62 น้ำหนัก 51 ลุกนั่ง 33 ดันพื้น 23 อ่อนตัว 4 วิ่ง 5.4 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ทานอาหารครบ 5 หมู่ เข้านอนเร็ว อมต ส่วนสูง 1.57 น้ำหนัก 64 ลุกนั่ง 28 ดันพื้น 30 อ่อนตัว 5 วิ่ง 6.56 อยู่ในน้ำหนักเกณฑ์เกิน ( โรคอ้วน ) สาเหตุ ไม่นิยมเล่นกีฬา และออกกำลังกาย โดยส่วนรวมได้ได้จัดการเรื่องควบคุมน้ำหนักแล้ว และถือ ว่าอยู่ในระดับดีค่ะ

3 บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงาน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโต ของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่มี การเจริญเติบโต ควรได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออก กำลังกายเป็นประจำ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ 1. แบ่งหน้าที่การทำงานภายในกลุ่ม 2. ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงปัจจุบัน 3. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมี วิธีการ ดังนี้ 3.1 ออกกำลังกายทุกวันพุธ และวันศุกร์ 3.2 กินอาหารตามหลักโภชนาการ และลด การทานขนมหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา หลายๆอย่าง 4. ชั่งน้ำหนักทุกวันศุกร์ เพื่อดูความ เปลี่ยนแปลงของร่างกาย

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินการ ชื่อ สมาชิ ก 1 9/11/5 5 2 16/11/ 55 3 23/11/5 5 4 30/11/5 5 5 7/12/5 5 6 14/12 /55 7 21/12/ 55 8 28/12/ 55 วิริยะ 31/1.5 7 31/1.5 8 31/1.5 9 ศศิธร 70/1.6 9 69/1.6970/1.6 8 69/1.6 8 กรรณิ กา 50/1.5 6 49/1.5 6 50/1.5648/1.5 6 48/1.5 7 กัลย รักษ์ 51/1.6 2 อมต 64/1.5 7 63/1.5 7 63/1.5 8 62/1.5 8 ชื่อ สมาชิ ก น้ำหนั ก ส่วนสู ง อ่อน ตัว ดันพื้นลุกนั่งวิ่ง 800 ม. วิริยะ 371.571534443.38 ศศิธร 701.691331285.48 กรรณิก า 501.5633305.27 กัลย รักษ์ 511.62423335.45 อมต 641.57530286.56

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล การดำเนินงาน ด.ช.วิริยะ งามสาย สำเร็จเพราะออกกำลังกายเป็นประจำ และทานอาหารที่ม ประโยชน์ ด.ญ.ศศิธร หอมจันทร์ สำเร็จ เพราะ ออกกำลังกาย และนอนเร็วขึ้น ผลการ ทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆก็ดีขึ้น ด.ญ.กรรณิกา จตุรงค์ สำเร็จ เพราะ ออกกำลังกาย และผลการทดสอบ สมรรถภาพในด้านต่างๆ ก็ดีขึ้น ด.ญ.กัลยรักษ์ ศาสตราคม สำเร็จ แต่ไม่ได้เท่าที่หวัง เพราะ น้ำหนัก และส่วนสูง ไม่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายลดลง แต่มีเพียงวิ่งเท่านั้น ที่ดีขึ้น ด.ช.อมต หมวดทอง สำเร็จ เพราะ ออกกำลังกาย และกินอาหารที่มีประโยชน์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น และน้ำหนักลดลง

7 บรรณานุกรม - หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพล ศึกษา กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกและพลศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - www.panyathai.or.thwww.panyathai.or.th


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ช. วิริยะ งามสาย ม.1/16 เลขที่ 35 ด. ญ. ศศิธร หอมจันทร์ ม.1/16 เลขที่ 37 ด. ญ. กรรณิกา จตุรงค์ ม.1/16 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยรักษ์ ศาสตราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google