งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม Startdy รายชื่อสมาชิก ด. ช. ตรีเชษฐ์ สุริย์ฉาย เลขที่ 12 ด. ญ. พชรภรณ์ เกตเพชร เลขที่ 29 ด. ญ. วรรณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม Startdy รายชื่อสมาชิก ด. ช. ตรีเชษฐ์ สุริย์ฉาย เลขที่ 12 ด. ญ. พชรภรณ์ เกตเพชร เลขที่ 29 ด. ญ. วรรณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม Startdy รายชื่อสมาชิก ด. ช. ตรีเชษฐ์ สุริย์ฉาย เลขที่ 12 ด. ญ. พชรภรณ์ เกตเพชร เลขที่ 29 ด. ญ. วรรณา ตั้งวงษ์ เลิศ เลขที่ 39 ด. ญ. สุวนัน ศรีอารัน เลขที่ 48 ด. ช. อาทินันท์ แสงวงศ์ เลขที่ 50

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ  ด. ช. ตรีเชษฐ์ : ค่อนข้างสมส่วน สาเหตุ อาจ เป็นเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอร่างกายจึงสม ส่วนและทำให้มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น ด. ญ. พชรภรญ์ : ค่อนข้างท้วม สาเหตุ อาจ เป็นเพราะรับประทานอาหารมากเกินไปและไม่ ค่อยได้ออกกำลังกายจึงทำให้มีน้ำที่เพิ่มขึ้น ด. ญ. วรรณณา : ค่อนข้างท้วม สาเหตุ อาจ เป็นเพราะควบคุมการรับประทานอาหารไม่ได้ มากนักจึงทำให้น้ำหนักลดไม่ตามความต้องการ ด. ญ. สุวนัน : ( ไม่มีข้อมูล ) ด. ช. อาทินันท์ : ค่อนข้างสมส่วน สาเหตุ อาจเป็นเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทาน อาหารที่มีประโยชน์ ร่างกายจึงมีการพัฒนาที่ดี ขึ้น

3 บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและ แม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของ ตนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  1. การรับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่ สำคัญของวัยเรียนเพราะอยู่ในวัยเจริญเติบโตและสมองต้องใช้ พลังงานในการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน นักเรียนจึงไม่ควรงดอาหาร เช้า  2. การดื่มนม ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ( แก้วละ 200 ซีซี ) เป็น ประจำ เพราะนมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  3. การออกกำลังกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นเวลาอย่าง น้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน อย่างต่อเนืองเป็นประจำ จะ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และที่สำคัญ จะช่วยให้ ร่างกายสูงใหญ่ เสริมความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ และ จิตใจร่าเริงแจ่มใส

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน  1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทุกๆวันพุธ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 4. ให้สมาชิกในกลุ่มออกกำลังกายและ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่ พอเหมาะ

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อ สมาชิ ก นน. ลส. 5/12/1 2 12/12/1 2 19/12/1 2 26/12/1 2 2/1/139/1/ 12 16/1/ 13 23/1/ 13 ตรี เชษฐ์ ลส. 45/15244/15347/15545/15545/15 6 45/15 7 43/15745/158 พชร ภรณ์ นน. 62/15860/159 61/16063/16 0 62/16 1 60/162 วรรณานน. 40/145 38/14539/14 5 40/14 5 37/145 สุวนันนน. 42/15443/154 43/15541/15 5 40/15 5 43/155-/- อาทินัน ท์ ลส. 46/15247/15347/15447/15546/15 5 46/15 6 45/15645/157 ชื่อ สมาชิ ก น้ำหนั ก ส่วนสูงอ่อน ตัว ดันพื้นลุกนั่งวิ่ง 800 ม. ตรี เชษฐ์ 45/45152/15 8 6/1024/2533/344.17/ พชร ภรณ์ 62/60158/16 2 3/532/35-/237.40/ วรรณา 40/37145/14 5 6/236/3138/305.34/ สุวนัน 42/-154/-10/-46/- 4.28/ อาทินั นท์ 46/45152/15 7 3/230/3240/455.58/

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปราย ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จ เพราะคนที่เริ่มอ้วนมีน้ำหนัก ลดลง เนื่องจากมีการทานอาหารที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง  ไม่สำเร็จเป็นบางส่วน เพราะอาจเป็นเพราะ รับประทานอาหารมากเกินไปและไม่ค่อย ได้ออกกำลังกายจึงทำให้มีน้ำหนักที่ เพิ่มขึ้น

7 สรุป / บรรณานุกรม  1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  2. สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  3. www.psyclin.com 4. thaigoodview.com/


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม Startdy รายชื่อสมาชิก ด. ช. ตรีเชษฐ์ สุริย์ฉาย เลขที่ 12 ด. ญ. พชรภรณ์ เกตเพชร เลขที่ 29 ด. ญ. วรรณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google