งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
กลุ่ม Startdy รายชื่อสมาชิก ด.ช.ตรีเชษฐ์ สุริย์ฉาย เลขที่ 12 ด.ญ.พชรภรณ์ เกตเพชร เลขที่ 29 ด.ญ.วรรณา ตั้งวงษ์เลิศ เลขที่ 39 ด.ญ.สุวนัน ศรีอารัน เลขที่ 48 ด.ช.อาทินันท์ แสงวงศ์ เลขที่ 50

2 บทที่1 ปัญหาและสาเหตุ  ด.ช. ตรีเชษฐ์  :   ค่อนข้างสมส่วน สาเหตุ อาจเป็นเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอร่างกายจึงสมส่วนและทำให้มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น   ด.ญ.พชรภรญ์  :   ค่อนข้างท้วม สาเหตุ อาจเป็นเพราะรับประทานอาหารมากเกินไปและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจึงทำให้มีน้ำที่เพิ่มขึ้น  ด.ญ.วรรณณา  :    ค่อนข้างท้วม สาเหตุ อาจเป็นเพราะควบคุมการรับประทานอาหารไม่ได้มากนักจึงทำให้น้ำหนักลดไม่ตามความต้องการ  ด.ญ.สุวนัน    :      (  ไม่มีข้อมูล )   ด.ช.อาทินันท์   :   ค่อนข้างสมส่วน  สาเหตุ อาจเป็นเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ   ทานอาหารที่มีประโยชน์  ร่างกายจึงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

3 บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 1.  การรับประทานอาหารเช้า  รับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่    ในแต่ละวัน  อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญของวัยเรียนเพราะอยู่ในวัยเจริญเติบโตและสมองต้องใช้พลังงานในการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน  นักเรียนจึงไม่ควรงดอาหารเช้า 2.  การดื่มนม ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว (แก้วละ  200 ซีซี) เป็นประจำ เพราะนมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  3.  การออกกำลังกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน อย่างต่อเนืองเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และที่สำคัญ  จะช่วยให้ร่างกายสูงใหญ่ เสริมความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ   และจิตใจร่าเริงแจ่มใส

4 บทที่3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกๆวันพุธ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 4. ให้สมาชิกในกลุ่มออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ

5 บทที่4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน.ลส. 5/12/12 12/12/12 19/12/12
26/12/12 2/1/13 9/1/ 12 16/1/ 13 23/1/ ตรีเชษฐ์ ลส. 45/152 44/153 47/155 45/155 45/156 45/157 43/157 45/158 พชรภรณ์ นน. 62/158 60/159 61/160 63/160 62/161 60/162 วรรณา 40/145 38/145 39/145 37/145 สุวนัน 42/154 43/154 43/155 41/155 40/155 -/- อาทินันท์ 46/152 47/153 47/154 46/155 46/156 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 800 ม. ตรีเชษฐ์ 45/45 152/158 6/10 24/25 33/34 4.17/ พชรภรณ์ 62/60 158/162 3/5 32/35 -/23 7.40/ วรรณา 40/37 145/145 6/2 36/31 38/30 5.34/ สุวนัน 42/- 154/- 10/- 46/- 4.28/ อาทินันท์ 46/45 152/157 3/2 30/32 40/45 5.58/

6 บทที่5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผลสำเร็จ เพราะคนที่เริ่มอ้วนมีน้ำหนักลดลง เนื่องจากมีการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ไม่สำเร็จเป็นบางส่วน เพราะอาจเป็นเพราะรับประทานอาหารมากเกินไปและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจึงทำให้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

7 สรุป/บรรณานุกรม 2. สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 1.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  2. สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  3.  4. thaigoodview.com/


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google