งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์. หน่วยรับ ข้อมูล 0101000 1 0100001 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์. หน่วยรับ ข้อมูล 0101000 1 0100001 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์

2

3

4 หน่วยรับ ข้อมูล 0101000 1 0100001 1

5 หน่วยประมวลผลกลาง 11011001 01101001 หน่วย ประมวลผล กลาง หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะ เข้าถึงข้อมูล คัดแยกคำสั่ง ตีความ เลือกข้อมูล และกำหนดตำแหน่ง ของคำสั่ง ปฏิบัติตามคำสั่ง คำนวณและ เปรียบเทียบข้อมูล 11011001 01101001 01010001 01000011

6 หน่วยความจำ หน่วยความจำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำหลัก จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ใน หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. RAM ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและ ข้อมูลที่ ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน 2. ROM เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลและ คำสั่งเริ่มต้นของระบบ 3. CMOS เป็นความจำที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้ เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง หน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์ นั้น ๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้

7 ผู้ใช้ ผู้ใช้ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้งาน โต้ตอบ ความคุม และดูแลคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ 5 ประเภท คือ 1. ผู้ใช้งานตามบ้าน (Home User) 2. ผู้ใช้งานตามสำนักงานขนาดเล็ก (Small Office User) และผู้ใช้ในรูปแบบของ สำนักงานตามบ้าน (Home Office User) 3. ผู้ใช้ที่ต้องการความคล่องตัว (Mobile User) 4. ผู้ใช้งานตามสำนักงานขนาดใหญ่ (Large Business User) 5. ผู้ใช้งานสมรรถนะสูง (Power User)

8 ตารางเปรียบเทียบอวัยวะ ของมนุษย์กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

9


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์. หน่วยรับ ข้อมูล 0101000 1 0100001 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google