งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตาม ชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ ผลลัพธ์ออกมาตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตาม ชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ ผลลัพธ์ออกมาตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์

2 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตาม ชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ ผลลัพธ์ออกมาตาม ต้องการ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวม เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4

5 หน่วยรับข้อมูล (I NPUT U NIT ) คือ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้ เข้าสู่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยแปลง ข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ทำ การประมวลผล ต่อไป

6 อุปกรณ์รับข้อมูล

7 หน่วยประมวลผลกลาง (C ENTRAL P ROCESSING U NIT : CPU) คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติ ตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับ ข้อมูล และควบคุมการ ปฏิบัติงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 2. หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit)

8 หน่วยควบคุม (C ONTROL U NIT ) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ทั้งหมด ให้ทำงานอย่างถูกต้อง

9 หน่วยคำนวณ (A RITHMETIC L OGIC U NIT ) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทาง คณิตศาสตร์และทางตรรกะ เช่น การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร การกระทำทางตรรกะ (AND, OR) การเปรียบเทียบ เช่น การ เปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ตัวว่ามี ค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อย กว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษรก็สามารถเปรียบเทียบได้

10 หน่วยคำนวณ (A RITHMETIC L OGIC U NIT ) การเลื่อนข้อมูล (Shift) การเพิ่มและการลด (Increment and Decrement) การตรวจสอบบิท (Test Bit)

11 หน่วยความจำหลัก (M AIN M EMORY ) หน่วยความจำหลัก เป็น หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ รอม (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่ ใช้บรรจุโปรแกรมสำคัญ ที่ใช้ใน การสตาร์ทอัพเครื่อง เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้อย่างถาวร

12 หน่วยความจำหลัก (M AIN M EMORY ) ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ เขียนหรือบันทึกข้อมูลคำสั่ง ได้เพียงครั้งเดียว ในขั้นตอน การผลิตเครื่องจากโรงงาน ไม่ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อีก อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และ การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม

13 แรม (RAM : Random Access Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่รับเข้ามา จากหน่วยรับข้อมูล เพื่อนำไป ประมวลผล ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้ขณะทำ การประมวลผลซึ่งยังไม่ใช่ ผลลัพธ์สุดท้าย ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผลซึ่งเป็นผลลัพธ์ สุดท้าย

14 ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งต่างๆ ขณะที่เรากำลังทำงานอยู่กับ เครื่องเพื่อใช้ในการประมวลผล เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูล หรือโปรแกรมไว้ชั่วคราว สร้าง ขึ้นเพื่อผู้ใช้โดยตรง สามารถอ่านหรือเขียนทับข้อมูล ลงไปได้ตามต้องการ ถ้า ไฟดับข้อมูลจะสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม

15 หน่วยความจำสำรอง (S ECONDARY M EMORY ) หน่วยความจำสำรอง เป็น หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน ในคราวต่อไปได้ ซึ่งสามารถ บรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้ เป็นจำนวนมาก

16 อุปกรณ์ที่เป็น หน่วยความจำสำรอง จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) จาน แม่เหล็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (Direct Access) ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ และฟล็อปปี้ดิสก์ เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) สามารถ บันทึกและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential Access) การบันทึกทำโดย สร้างสนามแม่เหล็กลงบนเนื้อเทป จานแสง (Optical Disk) เป็นสื่อที่ใช้ บันทึกข้อมูลได้ปริมาณมากสามารถอ่าน และบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เช่น CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) มีความจุข้อมูล สูงมาก ตั้งแต่ 650 เมกะไบท์ (MB) สามารถอ่าน ข้อมูลได้อย่างเดียว แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ได้

17 หน่วยแสดงผล (O UTPUT U NIT ) หน่วยแสดงผล คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 แบบ แสดงผลทางบนจอภาพ การแสดงผล ทางจอภาพ เรียกได้อีกอย่างว่าเป็น Soft Copy คือ จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่มี กระแสไฟฟ้าอยู่ อุปกรณ์คือ จอภาพ คอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งภาพบนจอ ประกอบด้วยจุดหรือ pixel หลายๆ pixel สามารถแสดงผลความละเอียดได้หลาย ระดับ เช่น 640 * 480 จุด, 800 * 600 จุด, 1024 * 786 จุด

18 หน่วยแสดงผล (O UTPUT U NIT ) แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ การ แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ หรือเรียก ได้อีกอย่างว่าเป็น Hard Copy คือ สามารถแสดงผลลัพธ์คงทนอยู่นาน ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ คือ Printer


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตาม ชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ ผลลัพธ์ออกมาตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google