งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาระบบการ จดทะเบียนการเกิด ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. 20 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาระบบการ จดทะเบียนการเกิด ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. 20 มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาระบบการ จดทะเบียนการเกิด ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. 20 มกราคม 2555

2 ประเด็นคำถาม 2 สืบเนื่องจาก... คำถาม : ในประเทศไทย มีเด็กเกิดกี่คนต่อปี ? คำตอบ :....!...?

3 สภาพปัญหา 3 เด็กเกิดใหม่ ออกใบรับรองการเกิด ไม่แจ้งเกิด ไม่ได้ออกใบรับรองการเกิด แจ้งเกิด รพ. สน บท.

4 4 ความสำคัญ “ การออกเอกสารการเกิดและการ แจ้งเกิด ” เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ต่อการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า และลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง สิทธิการรับบริการสาธารณสุขของบุคคล ตาม มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ.2545 ที่กล่าวไว้ว่า “ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ ”

5 5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจดทะเบียนการ เกิดให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วย บริการกับหน่วยทะเบียนของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามเด็กทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ ระบบการทะเบียนให้มาเข้าระบบได้ อย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกัน สุขภาพของประชาชน

6 6 Stateless people

7 7 กลุ่มเป้าหมาย ปี 2554 หน่วยบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน 40 แห่ง ปี 2555 หน่วยบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน 490 แห่ง

8 8 กรอบแนวคิด มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการออก หนังสือรับรองการเกิดของหน่วยบริการ กับ ข้อมูลการออกสูติบัตรของสำนักทะเบียน ราษฎร กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรัฐบาลมีฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการติดตามเด็กเกิดใหม่ ที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดในระบบทะเบียนให้เข้าสู่ ระบบได้อย่างครบถ้วน ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของ ประชาชน

9 9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบการจดทะเบียนการเกิดที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ กับหน่วยทะเบียนของ กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามเด็กทุกคนที่ยังไม่ เข้าสู่ระบบการทะเบียนให้มาเข้าระบบ ได้อย่างครบถ้วน เด็กเกิดใหม่ทุกรายได้รับการแจ้ง เกิด และเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ ได้อย่างถ้วนหน้า

10 10 ได้สูติบัตร PID 13 หลัก การรับรองการเกิด ได้ reference no. สัญชาติ ไทย สัญชาติต่าง ด้าว การรับรองการเกิด ได้ reference no. สำนักงานเขต เทศบาล สปสช. ข้อมูลเพื่อให้หน่วยบริการ ติดตาม ส่งข้อมูลที่ ไม่ได้รับ สูติบัตร การรับรองการเกิด ได้ reference no. สำนักงานเขต เทศบาล ส่งข้อมูล ที่ไม่ได้รับ สูติบัตร สปสช. ข้อมูลเพื่อให้หน่วยบริการ ติดตาม จำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

11 11 การบูรณาการข้อมูล คนพิการ

12 Social Security System Health SecuritySocial SecuritySocial Welfare

13 การกระจายของข้อมูลผู้พิการ ประกันสังคมข้าราชการ UC ผู้พิการ รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / อื่นๆ

14 โปรแกรมเด็ก แรกเกิด ( ทะเบียน ราษฎร์ ) ได้จากการ query data จากฐานข้อมูลการ รักษา และ ฐานข้อมูลผู้พิการ ของ สปสช. ระบบ ลงทะเบียน ใหม่ ( หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ) ฐานทะเบียน Birth defects & disabilities ฐานทะเบียน Birth defects & disabilities Additional data อดีต  ปัจจุบัน เป็น Existing data แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล Birth defects

15 15 ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของการทำโครงการนี้ : - รองรับยุทธศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพปี 55-59 ประโยชน์ที่จะได้รับ : - การลงทะเบียนเข้า UC - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน การสนับสนุน : - งบสนับสนุนการจัดการและติดตาม การเตรียมตัวของหน่วยบริการ - ความพร้อมเรื่องคอมพิวเตอร์ - คนบันทึกข้อมูล - พิจารณาสถานที่บันทึกข้อมูล : ห้องคลอด ห้องเวชระเบียน

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาระบบการ จดทะเบียนการเกิด ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. 20 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google