งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ( ง 3.1 ม.1/1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ( ง 3.1 ม.1/1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

2 ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ( ง 3.1 ม.1/1)

3 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์

5 นักเรียนคิดว่า อุปกรณ์ต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ใน หน่วยใดของ คอมพิวเตอร์

6 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยรับข้อมูล คือ หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับ ข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่ง นั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการ ประมวลผลต่อไป

7 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) จัดเป็นฮาร์ดแวร์ หลักสำหรับรับข้อมูลที่ คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง ต้องมี แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) จัดเป็นฮาร์ดแวร์ หลักสำหรับรับข้อมูลที่ คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง ต้องมี เมาส์ (Mouse) สั่งงานคอมพิวเตอร์ ด้วยการชี้และเลือก คำสั่งต่างๆ บนจอภาพ เมาส์ (Mouse) สั่งงานคอมพิวเตอร์ ด้วยการชี้และเลือก คำสั่งต่างๆ บนจอภาพ

8 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) กล้องดิจิทัล (Digital Camera) สามารถรับข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อน - ไหว และเสียง กล้องดิจิทัล (Digital Camera) สามารถรับข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อน - ไหว และเสียง

9 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) เครื่องอ่าน รหัสแท่ง หรือบาร์โคด หรือบาร์โคด สแกนเนอร์ (Scanner) สำหรับรับ ข้อมูลต่างๆ เช่น รูป ถ่าย ให้อยู่ใน รูปแบบของไฟล์ ภาพ สแกนเนอร์ (Scanner) สำหรับรับ ข้อมูลต่างๆ เช่น รูป ถ่าย ให้อยู่ใน รูปแบบของไฟล์ ภาพ

10 สาระน่ารู้ ฮาร์ดแวร์บางประเภททำ หน้าที่ 2 อย่าง ในชิ้นเดียวกัน คือ สามารถรับข้อมูลและแสดงผลได้ พร้อมๆ กัน เช่นจอภาพหรือ มอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch - Screen) เรียกฮาร์ดแวร์ลักษณะนี้ว่า ฮาร์ดแวร์บางประเภททำ หน้าที่ 2 อย่าง ในชิ้นเดียวกัน คือ สามารถรับข้อมูลและแสดงผลได้ พร้อมๆ กัน เช่นจอภาพหรือ มอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch - Screen) เรียกฮาร์ดแวร์ลักษณะนี้ว่า “ Input/Output Device ” ฮาร์ดแวร์บางประเภททำ หน้าที่ 2 อย่าง ในชิ้นเดียวกัน คือ สามารถรับข้อมูลและแสดงผลได้ พร้อมๆ กัน เช่นจอภาพหรือ มอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch - Screen) เรียกฮาร์ดแวร์ลักษณะนี้ว่า ฮาร์ดแวร์บางประเภททำ หน้าที่ 2 อย่าง ในชิ้นเดียวกัน คือ สามารถรับข้อมูลและแสดงผลได้ พร้อมๆ กัน เช่นจอภาพหรือ มอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch - Screen) เรียกฮาร์ดแวร์ลักษณะนี้ว่า “ Input/Output Device ”

11 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง คือ สมองหรือหัวใจของคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะ ขึ้นอยู่กับหน่วยประมวลผลกลางเป็นหลัก ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง คือ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)

12 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) การทำงานของหน่วยประมวลผล กลาง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ การทำงานของหน่วยประมวลผล กลาง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่  หน่วยควบคุม (Control Unit)  หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำ หน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้ทำงานอย่าง ถูกต้อง  หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทาง คณิตศาสตร์และทางตรรกะ การทำงานของหน่วยประมวลผล กลาง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ การทำงานของหน่วยประมวลผล กลาง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่  หน่วยควบคุม (Control Unit)  หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำ หน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้ทำงานอย่าง ถูกต้อง  หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทาง คณิตศาสตร์และทางตรรกะ

13 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำ ทำหน้าที่ เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่ง ตามลักษณะของการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำสำรอง

14 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  รอม (ROM : Read Only Memory)  แรม (RAM : Random Access Memory) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  รอม (ROM : Read Only Memory)  แรม (RAM : Random Access Memory)

15 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บ ข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราว ต่อไปได้ ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรม ได้เป็นจำนวนมาก

16 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจำ รองที่มีขนาดความจุ มากที่สุด ไม่สะดวก พกพา ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจำ รองที่มีขนาดความจุ มากที่สุด ไม่สะดวก พกพา แผ่นดิสก์ ขนาดความจุน้อย ที่สุด สะดวกในการ พกพา แผ่นดิสก์ ขนาดความจุน้อย ที่สุด สะดวกในการ พกพา

17 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ยูเอสบี (USB )

18 หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผล คือ หน่วยแสดงผล คืออุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผล

19 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยแสดงผล (Output Unit) จอภาพหรือ มอนิเตอร์ (Monitor) จอภาพหรือ มอนิเตอร์ (Monitor) - จอนูน (CRT) - จอแบน (LCD) จอภาพหรือ มอนิเตอร์ (Monitor) จอภาพหรือ มอนิเตอร์ (Monitor) - จอนูน (CRT) - จอแบน (LCD) ลำโพง (Speaker) ลำโพง (Speaker) ทำหน้าที่ แสดงผลใน รูปแบบเสียง มีการ ทำงานร่วมกับ การ์ดเสียงที่ติด ตั้งอยู่ภายในเคส ทำหน้าที่ แสดงผลใน รูปแบบเสียง มีการ ทำงานร่วมกับ การ์ดเสียงที่ติด ตั้งอยู่ภายในเคส ลำโพง (Speaker) ลำโพง (Speaker) ทำหน้าที่ แสดงผลใน รูปแบบเสียง มีการ ทำงานร่วมกับ การ์ดเสียงที่ติด ตั้งอยู่ภายในเคส ทำหน้าที่ แสดงผลใน รูปแบบเสียง มีการ ทำงานร่วมกับ การ์ดเสียงที่ติด ตั้งอยู่ภายในเคส

20 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยแสดงผล (Output Unit) เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์ (Printer) ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ให้ ออกมาในลักษณะ ของสิ่งพิมพ์ลงบน กระดาษหรืออุปกรณ์ อื่นๆ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ให้ ออกมาในลักษณะ ของสิ่งพิมพ์ลงบน กระดาษหรืออุปกรณ์ อื่นๆ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์ (Printer) ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ให้ ออกมาในลักษณะ ของสิ่งพิมพ์ลงบน กระดาษหรืออุปกรณ์ อื่นๆ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ให้ ออกมาในลักษณะ ของสิ่งพิมพ์ลงบน กระดาษหรืออุปกรณ์ อื่นๆ หูฟัง หูฟัง ใช้รับข้อมูล ประเภทเสียง มี ลักษณะการทำงาน เหมือนลำโพงแต่ลด ขนาดลง ใช้รับข้อมูล ประเภทเสียง มี ลักษณะการทำงาน เหมือนลำโพงแต่ลด ขนาดลง หูฟัง หูฟัง ใช้รับข้อมูล ประเภทเสียง มี ลักษณะการทำงาน เหมือนลำโพงแต่ลด ขนาดลง ใช้รับข้อมูล ประเภทเสียง มี ลักษณะการทำงาน เหมือนลำโพงแต่ลด ขนาดลง


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ( ง 3.1 ม.1/1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google