งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวภัทรมน อินไหม ผู้สอน

2 ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์

5 นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์

6 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
หน่วยรับข้อมูล คือ           เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

7 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
เมาส์ (Mouse) สั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยการชี้และเลือกคำสั่งต่างๆ บนจอภาพ แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) จัดเป็นฮาร์ดแวร์หลักสำหรับรับข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องต้องมี

8 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
กล้องดิจิทัล (Digital Camera) สามารถรับข้อมูลได้ทั้งรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อน- ไหว และเสียง

9 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
สแกนเนอร์ (Scanner) สำหรับรับข้อมูลต่างๆ เช่น รูปถ่าย ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ภาพ เครื่องอ่านรหัสแท่ง หรือบาร์โคด

10 “ Input/Output Device ”
สาระน่ารู้ ฮาร์ดแวร์บางประเภททำหน้าที่ 2 อย่าง ในชิ้นเดียวกัน คือ สามารถรับข้อมูลและแสดงผลได้พร้อมๆ กัน เช่นจอภาพหรือมอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch -Screen) เรียกฮาร์ดแวร์ลักษณะนี้ว่า “ Input/Output Device ”

11 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
หน่วยประมวลผลกลาง คือ           สมองหรือหัวใจของคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับหน่วยประมวลผลกลางเป็นหลัก ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง คือ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)

12 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
          การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้ทำงานอย่างถูกต้อง หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ

13 หน่วยความจำ(Memory Unit)
หน่วยความจำ ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตามลักษณะของการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำได้ 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำสำรอง

14 หน่วยความจำ(Memory Unit)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ รอม (ROM : Read Only Memory)  แรม (RAM : Random Access Memory) 

15 หน่วยความจำ(Memory Unit)
หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก

16 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง
แผ่นดิสก์ ขนาดความจุน้อยที่สุด สะดวกในการพกพา ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจำรองที่มีขนาดความจุมากที่สุด ไม่สะดวกพกพา

17 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ยูเอสบี (USB )

18 หน่วยแสดงผล (Output Unit)
หน่วยแสดงผล คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

19 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยแสดงผล (Output Unit)
ลำโพง (Speaker) ทำหน้าที่แสดงผลในรูปแบบเสียง มีการทำงานร่วมกับการ์ดเสียงที่ติดตั้งอยู่ภายในเคส จอภาพหรือมอนิเตอร์ (Monitor) - จอนูน (CRT) - จอแบน (LCD)

20 อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยแสดงผล (Output Unit)
เครื่องพิมพ์ (Printer) ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้ออกมาในลักษณะของสิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษหรืออุปกรณ์อื่นๆ หูฟัง ใช้รับข้อมูลประเภทเสียง มีลักษณะการทำงานเหมือนลำโพงแต่ลดขนาดลง


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google