งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง 2558

2 โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาทางการศึกษา (5 ปี)
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 198 (ไม่น้อยกว่า 160 นก. คุรุสภา) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (30 นก.คุรุสภา) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 162 หน่วยกิต (124 นก. คุรุสภา) - กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต (46 นก.คุรุสภา) - กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 81 หน่วยกิต (78 นก.คุรุสภา) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3 หมวดวิชาที่ยังไม่มีการปรับปรุง ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (30 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาชีพครู (51 หน่วยกิต)

4 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผลในการปรับปรุง ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจ เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) ED1081 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) (รวมคำอธิบายรายวิชา1-2)

5 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผลในการปรับปรุง ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-6) เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) ED1093 การพูดในที่ชุมชน 3(3-0-6) Public Speaking เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา (รหัสเดิม) เงื่อนไขรายวิชา: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ED1094 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) เปลี่ยนรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ED1095 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา ED 1095 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

6 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เหตุผลในการปรับปรุง ED1091 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) เงื่อนไขรายวิชา: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ED1114 ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3(3-0-6) ED1114 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ED1115 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ASEAN Studies รายวิชาใหม่ในรายวิชาเลือกวิชาเอก


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google