งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1076 การ อ่านเพื่อความ เข้าใจเชิง ปฏิบัติการ 3(3-0-6) ED1076 การอ่าน เพื่อความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1076 การ อ่านเพื่อความ เข้าใจเชิง ปฏิบัติการ 3(3-0-6) ED1076 การอ่าน เพื่อความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1076 การ อ่านเพื่อความ เข้าใจเชิง ปฏิบัติการ 3(3-0-6) ED1076 การอ่าน เพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ED1081 การ อ่านและการเขียน บทความทาง พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) ED1081 การ เขียนบทความทาง พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ED1084 วิธี สอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ED1084 วิธีสอน ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ( รวมคำอธิบาย รายวิชา 1-2)

5 หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1085 วิธี สอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) ED1085 วิธีสอน ภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 3(3-0- 6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ED1087 ทักษะการ เขียน ภาษาอังกฤษ 3(2-2-6) เปลี่ยนคำอธิบาย รายวิชา ED1093 วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ของ ภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) ED1093 การพูด ในที่ชุมชน 3(3-0-6) Public Speaking เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ( รหัส เดิม ) เงื่อนไข รายวิชา : บรรยายเป็น ภาษาอังกฤษ ED1094 พื้นฐาน การศึกษา ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ED1094 เทคนิคการ สอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) เปลี่ยนรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ED1095 พื้นฐาน วัฒนธรรมอังกฤษ และอเมริกา 3(3-0-6) ED 1095 ภาษาอังกฤษสำหรับ การสื่อสารทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ 3(3-0-6) เปลี่ยนรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา

6 หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1091 วัฒนธรรม ไทย 3(3-0-6) เงื่อนไข รายวิชา : บรรยายเป็น ภาษาอังกฤษ ED1114 ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและ ภาษาอังกฤษใน สำนักงาน 3(3- 0-6) ED1114 ภาษาอังกฤษเพื่อการ เตรียมสอบและการ สมัครงาน 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา ED1115 อาเซียน ศึกษา 3(3-0-6) ASEAN Studies รายวิชาใหม่ใน รายวิชาเลือก วิชาเอก


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2558 เหตุผลในการ ปรับปรุง ED1076 การ อ่านเพื่อความ เข้าใจเชิง ปฏิบัติการ 3(3-0-6) ED1076 การอ่าน เพื่อความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google