งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัด การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป. สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัด การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป. สิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัด การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป. สิงห์บุรี

2 ทบทวน อดีต วาดฝัน อนาคต คิด ปัจจุบัน

3 การปฏิบัติ ราชการ ๑. ปฎิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบแบบ แผนของทาง ราชการ

4 ๒. นำนโยบายสู่การ ปฏิบัติ อย่างเป็น รูปธรรม สพป. ศธ. + สพฐ. + จ สถานศึกษา สพป.

5 ๓. ความสำคัญ ของ สิทธิ ของ ทุก คน โอก าส ผลประโ ยชน์

6 ทิศทาง การบริหารจัด การศึกษา สานต่อ “ สิงห์บุรี โมเดล ”

7  กลุ่มโรงเรียน เป็นฐาน การบริหารจัดการใช้ กลุ่มโรงเรียน เป็น กลไกในการ ดำเนินงาน ให้ มากที่สุด

8  องค์คณะบุคคล ระดับอำเภอ ในระดับอำเภอ จัดตั้ง ศูนย์ ส่งเสริม ประสิทธิภาพการ บริหาร จัด การศึกษา เป็น จุดเชื่อมระหว่าง สพป. กับ ร. ร.

9 องค์ประกอบคณะ บุคคลระดับอำเภอ ๑.รอง ผอ. สพป. ประธาน / รองประธาน ๒.นายกสมาคมฯ ประธานชมรมฯ กรรมการ ๓.ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม กรรมการ ๔.ศึกษานิเทศก์ ประจำ ร. ร. ใน อำเภอกรรมการ ๕.ศน. ที่ประธานมอบหมาย กรรมการ / เลขานุการ

10  องค์กรเครือข่ายช่วย ขับเคลื่อน บูรณาการ การ ดำเนินงานกับ องค์กรเครือข่ายทุก ประเภททุกระดับ ที่มีอยู่แล้ว ร่วมมือกัน ขับเคลื่อน ให้เป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

11 เป้าหมาย การบริหารจัด การศึกษา คุณภ าพ =

12 ๑.คุณภาพ โรงเรียน ๒.คุณภาพ ผู้บริหาร ๓.คุณภาพครู ๔.คุณภาพ นักเรียน

13 คำขวัญแด่ … นักเรียน สพป. สิงห์บุรี รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย ห่างไกล สารเสพติด

14 ผู้เรียน... ส่งเสริม พัฒนา ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เนตร นารี และยุว กาชาด

15

16 ๑.จัดสรร งบประมาณให้ เตรียม ความ พร้อมก่อนสอบ

17 กลุ่ม โรงเรียน เครือข่าย ต่างๆ องค์กร ระดับ อำเภอ

18 ๒. การสอบแต่ละ หน่วย / บทเรียน ให้ใช้ข้อสอบแบบ อัตนัย บรรยาย เติม คำ ให้มากๆ

19

20

21

22 O - NET TOP TEN

23 การประเมิน คุณภาพภายนอก จาก สมศ. รับรอง ๑๐๐ %

24 โรงเรียน ขนาดเล็ก ปีที่ ๑ ดำรงอยู่ต้องมี คุณภาพ ปีที่ ๒ ไม่มีคุณภาพ ต้องมี นวัตกรรม ปีที่ ๓ ไม่มีคุณภาพ ยุบ รวม เลิก

25 ๑.โรงเรียนดี ๒.ผู้บริหารดี ๓.ครูดี ๔.นักเรียนดี ๕.กิจกรรมดี ยก ย่อง ชมเ ชย ความ ดี

26 BOONTHIAM STYLE… ท ททท ทท

27


ดาวน์โหลด ppt ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัด การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป. สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google