งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำนโยบายและแนว ปฏิบัติ การรับ นักเรียนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำนโยบายและแนว ปฏิบัติ การรับ นักเรียนสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายและแนว ปฏิบัติ การรับ นักเรียนสู่การปฏิบัติ

2 2 ประเด็นอภิปราย ๑ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ๒ แผนการรับนักเรียน ๓ เขตพื้นที่บริการ ๔ การเปิดห้องเรียนพิเศษ

3 3 ประเด็นอภิปราย ๕ โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย ๖ เครือข่ายผู้ปกครอง ๗ คณะกรรมการรับนักเรียน ๘ ความร่วมมือระหว่าง สพป. สพม. และโรงเรียน

4 การเปิด - ปิดภาค เรียน

5 ประเทศ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ไทย บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม                  

6 อภิปรายทั่วไป เปิด - ปิด เหมือนเดิม หรือ ปรับให้เหมือน มหาวิทยาลัย เปิดเดือนสิงหาคม การเปิด - ปิดภาคเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. การเปิด - ปิดภาคเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt การนำนโยบายและแนว ปฏิบัติ การรับ นักเรียนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google