งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

2 Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) พ. ศ.2540 ยกฐานะกอง มาตรฐานชันสูตร สาธารณสุข เป็น สำนัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ การพัฒนาและรับรอง คุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของประเทศ พ. ศ และ พ. ศ ได้มีการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วน ราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ความเป็นมาของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

3 วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรนำการพัฒนา และรับรองระบบงาน ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับสากล ภายในปี 2558” Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

4 Mission Mission รับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับชาติและสากล ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขและเป็นศูนย์ปฏิบัติงานกลางด้านการทดสอบความชำนาญของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นศูนย์ข้อมูลระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

5 การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข  14 พฤศจิกายน 2545 ลงนามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ องค์การระดับภูมิภาค APLAC MRA เรื่องการ รับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ISO/IEC  4 เมษายน พ. ศ ลง นามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ ILAC MRA  18 เมษายน พ. ศ ลงนามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ APLAC MRA ใน เรื่องการรับรอง ISO การประเมิน คุณภาพการตรวจ วิเคราะห์ การประเมิน คุณภาพการตรวจ วิเคราะห์  28 พฤศจิกายน 2545 ได้รับการ รับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาโลหิตวิทยาและ ธนาคารเลือด สาขาโลหิตวิทยาและ ธนาคารเลือด  11 ธันวาคม 2549 ได้รับการ รับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาเคมีคลินิก สาขาเคมีคลินิก Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

6 การรับรองตราสัญลักษณ์ ISO/IEC ISO ISO และ ISO Forensic Science Accreditation No. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

7 การรับรอง ตรา สัญลักษณ์ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด / ผลไม้สด ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไป ทำงานต่างประเทศและ ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและ ยา ห้องปฏิบัติการทดสอบ H1N1 OECD GLP การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

8

9 2 Accreditation No.xxxx/zz

10 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด

11 ปัญหาที่พบบ่อยจากการตรวจ ประเมิน  ด้านระบบบริหารคุณภาพ องค์กร การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก   ด้านวิชาการ วิธีทดสอบ เครื่องมือ การประกันคุณภาพ

12 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  การขยายศักยภาพการรับรอง ของ AB  CAB ขยายขอบข่ายการรับรอง ให้ครอบคลุม GMO Halal Pesticide Anitibiotic  CAB ขอการรับรองโดยใช้ Standard Method

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google