งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

2 ความเป็นมาของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
พ.ศ.2540 ยกฐานะกองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข เป็น สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์การพัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ พ.ศ และ พ.ศ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

3 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรนำการพัฒนา และรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับสากล ภายในปี 2558” Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

4 1 2 3 4 Mission Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)
รับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานระดับชาติและสากล ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและเป็นศูนย์ปฏิบัติงานกลางด้านการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นศูนย์ข้อมูลระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 2 3 4 Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

5 การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  14 พฤศจิกายน 2545 ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศกับ องค์การระดับภูมิภาค APLAC MRA เรื่องการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  4 เมษายน พ.ศ ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศกับ ILAC MRA  18 เมษายน พ.ศ ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศกับ APLAC MRA ในเรื่องการรับรอง ISO 15189 การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  28 พฤศจิกายน 2545 ได้รับการรับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด  11 ธันวาคม 2549 ได้รับการรับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาเคมีคลินิก Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

6 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตราสัญลักษณ์ ISO/IEC 17025 ISO ISO และ ISO 22870 Forensic Science Accreditation No. Accreditation No. Accreditation No. Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

7 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตราสัญลักษณ์ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศและ ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ห้องปฏิบัติการทดสอบ H1N1 OECD GLP Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

8

9 การรับรองตามมาตรฐานสากล (ต่อ)
การรับรองห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและนิติวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC : 2005 2 ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557 Accreditation No.xxxx/zz

10 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

11 ปัญหาที่พบบ่อยจากการตรวจประเมิน
ด้านระบบบริหารคุณภาพ องค์กร การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก ด้านวิชาการ วิธีทดสอบ เครื่องมือ การประกันคุณภาพ

12 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
การขยายศักยภาพการรับรองของ AB CAB ขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุม GMO Halal Pesticide Anitibiotic CAB ขอการรับรองโดยใช้ Standard Method

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google