งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

2 Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) พ. ศ.2540 ยกฐานะกอง มาตรฐานชันสูตร สาธารณสุข เป็น สำนัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ การพัฒนาและรับรอง คุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของประเทศ พ. ศ. 2545 และ พ. ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วน ราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ความเป็นมาของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

3 วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรนำการพัฒนา และรับรองระบบงาน ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับสากล ภายในปี 2558” Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

4 Mission Mission รับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับชาติและสากล ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขและเป็นศูนย์ปฏิบัติงานกลางด้านการทดสอบความชำนาญของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นศูนย์ข้อมูลระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข 1 2 3 4 Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

5 การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข  14 พฤศจิกายน 2545 ลงนามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ องค์การระดับภูมิภาค APLAC MRA เรื่องการ รับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025  4 เมษายน พ. ศ. 2546 ลง นามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ ILAC MRA  18 เมษายน พ. ศ. 2550 ลงนามความร่วมมือระหว่าง ประเทศกับ APLAC MRA ใน เรื่องการรับรอง ISO 15189 การประเมิน คุณภาพการตรวจ วิเคราะห์ การประเมิน คุณภาพการตรวจ วิเคราะห์  28 พฤศจิกายน 2545 ได้รับการ รับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาโลหิตวิทยาและ ธนาคารเลือด สาขาโลหิตวิทยาและ ธนาคารเลือด  11 ธันวาคม 2549 ได้รับการ รับรองจาก NATA ประเทศออสเตรเลีย สาขาเคมีคลินิก สาขาเคมีคลินิก Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

6 การรับรองตราสัญลักษณ์ ISO/IEC 17025 ISO 15189 ISO 15190 และ ISO 22870 Forensic Science Accreditation No. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

7 การรับรอง ตรา สัญลักษณ์ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด / ผลไม้สด ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไป ทำงานต่างประเทศและ ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและ ยา ห้องปฏิบัติการทดสอบ H1N1 OECD GLP การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS)

8

9 2 Accreditation No.xxxx/zz

10 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด

11 ปัญหาที่พบบ่อยจากการตรวจ ประเมิน  ด้านระบบบริหารคุณภาพ องค์กร การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก   ด้านวิชาการ วิธีทดสอบ เครื่องมือ การประกันคุณภาพ

12 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  การขยายศักยภาพการรับรอง ของ AB  CAB ขยายขอบข่ายการรับรอง ให้ครอบคลุม GMO Halal Pesticide Anitibiotic  CAB ขอการรับรองโดยใช้ Standard Method

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ B BB Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) Bureau of Laboratory Quality Standards อรัญ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google