งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทา งานเป็นทีม บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทา งานเป็นทีม บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทา งานเป็นทีม บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เห็นความสำคัญ ความจาเป็น และทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม ตระหนักในหน้าที่ของตนเองใน ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่ ร่วมแรงร่วมใจและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

6

7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน

8

9 หัวข้อการอบรมสัมมนา ( หลักสูตร 1 วัน ) Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน เป็นทีม พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงาน เป็นทีม ความสำคัญของการสร้างทีมงาน รูปแบบและโครงสร้างการทำงานเป็นทีม องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการ ทำงานเป็นทีม คุณลักษณะของทีมงานที่เป็นทีมเลิศ Module 2 : การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ กระบวนการสร้างทีมงาน ทักษะและเทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มี ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทีมงาน จิตวิทยาการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภารกิจสำคัญและการมีเป้าหมายร่วมกัน ของทีมงาน

10 ตารางกำหนดการอบรม วัน / เวลารายการวิทยากร วัน........................... พ. ศ............. เวลา 09.00- 10.00 น. Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำงานเป็นทีม - พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ การทำงานเป็นทีม อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน........................... พ. ศ............. เวลา 10.00- 10.30 น. - ความสำคัญของการสร้าง ทีมงาน - รูปแบบและโครงสร้างการ ทำงานเป็นทีม อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน........................... พ. ศ............. เวลา 10.45- 12.00 น. - องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ของการทำงานเป็นทีม - คุณลักษณะของทีมงานที่เป็นทีม เลิศ อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง วัน........................... พ. ศ............. เวลา 13.00- 14.00 น. Module 2 : การสร้างและพัฒนาทีมสู่ ความสำเร็จ - กระบวนการสร้างทีมงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน........................... พ. ศ............. เวลา 14.00- 14.45 น. - ทักษะและเทคนิคการพัฒนา ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการทีมงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน........................... พ. ศ............. เวลา 15.00- 16.00 น. - จิตวิทยาการทำงานร่วมกันเป็น ทีม - ภารกิจสำคัญและการมี เป้าหมายร่วมกันของทีมงาน อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ

11 รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30 % 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การ แข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

12 ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณ........................................................... โทรศัพท์.................................................. www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล www.watanyoo.com ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความ เป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

13 หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Team Building) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่.......... เดือน........................ 2557 เวลา : 09.00 - 16.00 น. สถานที่ :................................................... วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล *** โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท / ท่าน ( ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่.................... 2557 รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทา งานเป็นทีม บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google