งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตั้ง ใหม่ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการ อบรมประเภทสกก. 7.30- 8.30 8.30- 9.00 9.00- 10.00 10.00-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตั้ง ใหม่ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการ อบรมประเภทสกก. 7.30- 8.30 8.30- 9.00 9.00- 10.00 10.00-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตั้ง ใหม่ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการ อบรมประเภทสกก วัน วัน ที่ 1 ลงทะเ บียน พิธี เปิด การ อบรม หลักและ วิธีการ สหกรณ์กับ กฏหมายที่ผู้ ตรวจสอบ กิจการควรรู้ ระเบียบ วิธี ปฏิบัติด้าน การเงินการ บัญชี พัก รับประ ทาน อาหาร กลางวั น บทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบ จริยธรรม ของผู้ ตรวจสอบ กิจการ ระบบบัญชีและ โครงสร้างการ ดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ วัน ที่ 2 การควบคุมภายใน การ ตรวจสอบ กิจการด้าน การเงินการ บัญชี ฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา วัน ที่ 3 ตรวจสอบการ ปฏิบัติการ / การบริหาร ฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา รายงานผลการ ตรวจสอบ กิจการ ประเมินผล และปิด การอบรม กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม เวล า

2 วัน วัน ที่ 1 ลงทะเ บีย น พิธีเปิด การ อบรม การตรวจสอบรายงานทางการ เงิน พัก รับประท าน อาหาร กลางวัน เทคนิคการใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการ ตรวจสอบกิจการ ฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา วัน ที่ 2 เครื่องมือ เตือน ภัย ทางการ เงิน เทคนิคการนำเสนอและ การให้ข้อสังเกตต่อที่ ประชุม การรายงานผลการ ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม ประเมินผล และ ปิดการ อบรม สำหรับสหกรณ์ภาค เกษตรที่บันทึกบัญชี ด้วยมือหรือใช้โปรแกรม ผู้อื่น

3 สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกตส วัน วันที่ 1 ลงทะเ บียน พิธี เปิด การ อบรม การ ควบคุม ภายใน การตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชี พัก รับประท าน อาหาร กลางวัน การตรวจสอบ ระบบงานย่อย เทคนิคการใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการ ตรวจสอบกิจการ วันที่ 2 เครื่องมือเตือนภัย ทางการเงิน เทคนิคการนำเสนอ และการให้ข้อสังเกต ต่อที่ประชุม การรายงานผลการ ตรวจสอบกิจการเสนอ ต่อที่ประชุม ประเมินผล และ ปิด การอบรม กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม เวลา

4 วัน วันที่ 1 ลงทะเ บียน พิธีเปิด การ อบรม การ ควบคุม ภายใน การตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชี พัก รับประท าน อาหาร กลางวัน การตรวจสอบ ระบบงานย่อย เทคนิคการใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการ ตรวจสอบกิจการ วันที่ 2 เครื่องมือเตือนภัย ทางการเงิน เทคนิคการนำเสนอ และการให้ข้อสังเกต ต่อที่ประชุม การรายงานผลการ ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม ประเมินผล และ ปิด การอบรม สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกตส.


ดาวน์โหลด ppt กำ ห น ด ก า ร อ บ ร ม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตั้ง ใหม่ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการ อบรมประเภทสกก. 7.30- 8.30 8.30- 9.00 9.00- 10.00 10.00-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google