งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักและวิธีการสหกรณ์กับกฏหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักและวิธีการสหกรณ์กับกฏหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักและวิธีการสหกรณ์กับกฏหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรรู้
กำหนดการอบรม กำหนดการอบรม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตั้งใหม่ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการอบรมประเภทสกก. วัน วันที่ 1 ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม หลักและวิธีการสหกรณ์กับกฏหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรรู้ ระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี พักรับประทานอาหารกลางวัน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ระบบบัญชีและโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ วันที่ 2 การควบคุมภายใน การตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา วันที่3 ตรวจสอบการปฏิบัติการ/การบริหาร รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประเมินผลและปิดการอบรม เวลา

2 สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่บันทึกบัญชีด้วยมือหรือใช้โปรแกรมผู้อื่น
เวลา วัน วันที่ 1 ลงทะเบียน พิธีเปิดการ อบรม การตรวจสอบรายงานทางการเงิน พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน เทคนิคการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตรวจสอบกิจการ ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา วันที่ 2 เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน เทคนิคการนำเสนอและการให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่ประชุม ประเมินผลและ ปิดการอบรม

3 สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกตส.
กำหนดการอบรม สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกตส. วัน วันที่ 1 ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม การควบคุมภายใน การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี พักรับประทานอาหารกลางวัน การตรวจสอบระบบงานย่อย เทคนิคการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตรวจสอบกิจการ วันที่ 2 เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน เทคนิคการนำเสนอและการให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่ประชุม ประเมินผลและ ปิดการอบรม เวลา

4 เวลา สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกตส. 7.30-8.30
วัน วันที่ 1 ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม การควบคุมภายใน การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี พักรับประทานอาหารกลางวัน การตรวจสอบระบบงานย่อย เทคนิคการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตรวจสอบกิจการ วันที่ 2 เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน เทคนิคการนำเสนอและการให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่ประชุม ประเมินผลและ ปิดการอบรม


ดาวน์โหลด ppt หลักและวิธีการสหกรณ์กับกฏหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google