งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development

2 ที่มาและความหมาย Competency ? Job description – Competency ? Competency ในการจัดทำมาตรฐาน ? แนวคิดการกำหนด Competency ? ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ? ลักษณะของ Competency ?

3 Competency ? ที่มาและความหมาย Competency ?

4  เป็นแนวคิดการวิจัยของ David McClellan จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ได้ศึกษาว่าการศึกษาที่ดีเด่นของบุคคล ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ชี้ว่าจะประสบ ความสำเร็จในหน้าที่เสมอไป หากต้อง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น ที่มาและความหมาย Competency ?

5 หมายถึง ความรู้, ความสามารถ, ทักษะ, คุณลักษณะ หรือศักยภาพที่มีอยู่ในตัว บุคคล ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของ บุคคล เพื่อให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ หมายถึง ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายโดยทั่วไป ที่มาและความหมาย Competency ?

6 Competency ? Job description – Competency ?

7 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่ง, ชื่อตำแหน่ง 2. หน้าที่ ความรับผิดชอบของ งาน 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ดำรง ตำแหน่ง Job description Job description Competency ? Job description – Competency ?

8 Competency ส่วนที่ 4 ของ JD บอกถึง คุณลักษณะ สมรรถนะของ บุคคลที่ จำเป็นต้องมี ใน การปฎิบัติงาน Competency ? Job description – Competency ? 14 23 JD

9 ลักษณะของ Competency ?

10 คุณลักษณะที่ สังเกตได้ โดยมีส่วนที่เห็น ได้ง่าย คือส่วนที่ลอย อยู่เหนือน้ำ คือ ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมี อยู่ (Skill) ซึ่งเป็นสิ่งที่ พัฒนาได้ง่าย คุณลักษณะสมรรถนะ ของบุคคล ลักษณะของ Competency?

11 คุณลักษณะที่ซ่อนเร้น อยู่ภายใน ส่วนที่มองเห็นได้ ยากอยู่ใต้ผิวน้ำ ได้แก่ บทบาททางสังคม, ภาพลักษณ์ของตน, คุณลักษณะ, และแรง ขับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อ การพัฒนา คุณลักษณะสมรรถนะ ของบุคคล ลักษณะของ Competency?

12 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ พฤติกรรม ลักษณะของ Competency? สิ่งที่สั่งสมมาจาก การศึกษา การค้นคว้า สิ่งที่สั่งสมมาจาก การศึกษา การค้นคว้า หรือ สะสมประสบการณ์ หรือ สะสมประสบการณ์ ความสามารถเชิง ปฏิบัติการที่เกิดจาก ความสามารถเชิง ปฏิบัติการที่เกิดจาก การฝึกฝนอย่าง ต่อเนื่อง การฝึกฝนอย่าง ต่อเนื่อง เกิดจากนำความรู้และ ทักษะมารวมกัน เกิดจากนำความรู้และ ทักษะมารวมกัน ผลจากสมรรถนะ ผลจากสมรรถนะ

13 Competency ในการจัดทำมาตรฐาน ?

14 เป็นการใช้มาตรฐาน ฝีมือแรงงานในการประเมิน คุณภาพ และจัดระดับฝีมือ แรงงาน ตลอดจนกำหนด อัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับ ระดับฝีมือ Competency ในการจัดทำมาตรฐาน ?

15 แนวคิดการกำหนด Competency ?

16 กระบวนการศึกษาวิเคราะห์งาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน พฤติกรรมปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ

17 แบบสำรวจการวิเคราะห์ Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?  วิเคราะห์หน้าหลักที่ปฏิบัติ  วิเคราะห์กิจกรรมย่อยในแต่ละ หน้าที่หลัก  พิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ กิจกรรม  ระบุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  กำหนดองค์ประกอบความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ส่วนบุคคล

18 Competency มี 2 ประเภท FunctionalCompetencyFunctionalCompetency Core Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?

19 คือ สมรรถนะหลัก ( คุณลักษณะเชิง พฤติกรรม ) ของทุกคน ในหน่วยงานจะต้อง มี แต่จะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นจะ พิจารณาจากตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล Core Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?

20 ตัวอย่าง Core Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?

21 คือ สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน ( สายอาชีพ ) ที่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ Functional Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?

22 ตัวอย่าง Functional Competency แนวคิดการกำหนด Competency ?

23 ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency?

24 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มาตรฐานสากลอย่าง เช่น ISO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้ ตรงเป้าหมายมากที่สุด  มีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดขีด ความสามารถของพนักงาน  มีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ให้พนักงาน ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ?

25  ทำให้ทราบว่าควรจะพัฒนา ความสามารถในด้านใด  ทักษะเพิ่มมากขึ้นเสริมให้มีโอกาสใน การจ้างงานเพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง หรือเจริญ ในหน้าที่การงาน  ได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ ประโยชน์ต่อพนักงาน ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ?

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google