งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

2 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมิน ตนเอง คืออะไร เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ สาธารณชนรับทราบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามดัชนี เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ รวม ถึงวิเคราะห์จุด แข็ง / จุดเด่นและ จุดอ่อน / จุดด้อย ในการดำเนินการ แหล่งที่มา : รศ. ศิริพร ขัมภลิขิต แหล่งที่มา : รศ. ศิริพร ขัมภลิขิต

3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบของ SAR ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ผลการประเมินตาม มาตรฐาน 3) แนวทางการพัฒนา 4) ภาคผนวก

4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วัตถุประสงค์ แผนการ ดำเนินงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร 2. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และ นักศึกษา ได้แก่ จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร โปรแกรม การเรียน

5 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลพื้นฐาน 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ จำนวนวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ทางวิชาการของบุคลากรสาย วิชาการ และสายสนับสนุน 4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่ งบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย 5. จุดเด่น ผลการดำเนินการสำคัญ ในรอบปี

6 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินตาม มาตรฐาน 1. สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และผลการ ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละตัว บ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงาน กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม SAR 1 2. การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงาน ควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือ ชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

7 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินตาม มาตรฐาน 1. สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และผลการ ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละตัว บ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงาน กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม SAR 1 2. การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงาน ควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือ ชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

8 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินตาม มาตรฐาน 3. การรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผล การดำเนินงานตามการพัฒนาที่ หน่วยงานจัดทำเอง 4. การนำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควร พัฒนาในแต่ละมาตรฐาน

9 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง แนวทางการพัฒนา 1. สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละ มาตรฐาน โดยชี้ให้เห็นจุดที่ควร พัฒนาให้ชัดเจน 2. นำเสนอแนวทาง / แผนการพัฒนา ( หากเป็นไปได้ควรกำหนด ช่วงเวลาด้วย )

10 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ภาคผนวก 1. ข้อมูลตารางพื้นฐานสำหรับการ ประเมินภายใน 2. ตารางรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ ( ข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดเก็บ ข้อมูล ) 3. รายการเอกสารอ้างอิง 4. อื่น ๆ

11 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google