งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

2 รายงานการประเมินตนเอง คืออะไร
เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนรับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามดัชนี เกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวม ถึงวิเคราะห์จุดแข็ง/ จุดเด่นและ จุดอ่อน/จุดด้อย ในการดำเนินการ แหล่งที่มา : รศ.ศิริพร ขัมภลิขิต การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบของ SAR ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตามมาตรฐาน แนวทางการพัฒนา ภาคผนวก การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ปรัชญา วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และนักศึกษา ได้แก่ จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร โปรแกรมการเรียน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

5 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ จำนวนวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่ งบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย จุดเด่น ผลการดำเนินการสำคัญในรอบปี การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

6 ผลการประเมินตามมาตรฐาน
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และผลการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม SAR 1 การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงานควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

7 ผลการประเมินตามมาตรฐาน
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และผลการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม SAR 1 การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงานควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

8 ผลการประเมินตามมาตรฐาน
การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินงานตามการพัฒนาที่หน่วยงานจัดทำเอง การนำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐาน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

9 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
แนวทางการพัฒนา สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐาน โดยชี้ให้เห็นจุดที่ควรพัฒนาให้ชัดเจน นำเสนอแนวทาง/แผนการพัฒนา (หากเป็นไปได้ควรกำหนดช่วงเวลาด้วย) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

10 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ภาคผนวก ข้อมูลตารางพื้นฐานสำหรับการประเมินภายใน ตารางรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ (ข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล) รายการเอกสารอ้างอิง อื่น ๆ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

11 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ขอขอบคุณ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google