งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ผู้สอน ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันอายุ ๒๔ ปี จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา

5 sin 30  cos 45  tan 60  cosec 37  sec 53  cot 90  arcsin 50  arccos 70  arctan 15 

6 1. สามารถอธิบายรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ ทฤษฎีบทปีทากอรัสได้ 2. เมื่อกำหนดด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมา ให้ 2 ด้านแล้ว สามารถบอกด้านที่เหลือได้ 3. บอกนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 ฟังก์ชันใน รูปของความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉาก ได้ 4. เมื่อกำหนดความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุม ฉากมาให้ สามารถหาฟังก์ชันตรีโกณมิติจาก รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นได้ 5. สามารถประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติใน ชีวิตประจำวันได้

7 ทฤษฎีบทปีทากอรัส เป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ กันของด้านสองด้านที่ประกอบมุมฉาก เรียกว่า ด้านประกอบมุมฉาก และด้านที่อยู่ ตรงข้ามกับมุมฉาก เรียกว่า ด้านตรงข้ามมุม ฉาก ดังรูป B c a c a A b C A b C จากรูป เรียกด้าน a และด้าน b ว่า ด้านประกอบมุมฉาก เรียกด้าน c ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก ทฤษฎีบทปีทากอรัสของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากได้กล่าวว่า ผลบวกของกำลังสองของด้าน ประกอบมุมฉากเท่ากับค่ากำลัง สองของด้านตรงข้ามมุมฉาก หรือ เขียนเป็นสมการได้เป็น c 2 = a 2 + b 2

8

9 ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ (Trigonometry) หมายถึง มุมสามมุม หรือการวัด เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม จากรูป  ABC เป็นสามเหลี่ยมมุม ฉาก โดยมีมุม C เป็นมุมฉาก มุม A และมุม B เป็นจุดยอดมุมอีก 2 มุม ให้ a, b, c แทนความยาวของด้าน ตรงข้ามมุม A, B, C ตามลำดับ ความยาวของด้านของสามเหลี่ยม มุมฉากมีความสัมพันธ์กันคือ c 2 = a 2 + b 2 เมื่อคิดเทียบกับมุม A จะ เรียก a ว่าด้านตรงข้ามมุม A b ว่าด้านประชิดมุม A c ว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก

10 ดังนั้นฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม A เราอาจ นิยามความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม มุมฉากได้ดังนี้

11

12

13

14

15

16 การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติ

17

18


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google