งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013-2020 All rights reserved Stand SW 100 Tregonmetry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013-2020 All rights reserved Stand SW 100 Tregonmetry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013-2020 All rights reserved Stand SW 100 Tregonmetry

2 trigonometric ratios ok

3 พีทาโกรัส แห่งซามอล (Pyhagoras of \ Samos, ประมาณ 580 – 496 ปีก่อนคริสต์ศักราช ) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก เกิดที่เมืองอีเจียน เกาะซามอส พีทาโกรัสเป็นผู้ก่อตั่งพีทาโก เรียน ที่เมืองโคร โทนา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีใน ปัจจุบัน โดยเปิดสอนทั้งหลักปรัชญา ทฤษฎีจำนวนเรขาคณิต ดนตรี ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา สำนักพีทาโกเรียนมีหลัก ปรัชญาที่สำคัญคือ “ ทุกสรรพสิ่งล้วนแทนได้ด้วยจำนวน ” ซึ่ง จำนวนในที่นี้หมายถึงจำนวนตรรกยะบวกและศูนย์เท่านั้น พีทา โกรัสเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แต่ทั้งนี้ยังมี หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าชาวบาบิโลน และชาวอียิปต์รู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุม ฉากมาก่อนแล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้สนใจศึกษา และค้นหาบท พิสูจน์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในรูปแบบที่แตกต่าง โดย สามารถรวบรวมได้กว่า 300 วิธีเลยที่เดียว Pythagoras of Samoa ok

4

5 trigonometric ratios A B C c a b ข้าม ฉาก opp hyp ABC is a right triangle ok

6 trigonometric ratios A B C c a b ชิด ฉาก adj hyp ABC is a right triangle ok

7 trigonometric ratios A B C c a b ชิด ข้าม adj opp ABC is a right triangle ok

8 trigonometric ratios A B C c a b ข้าม ฉาก opp hyp ABC is a right triangle ok

9 trigonometric ratios A B C c a b ชิด ฉาก adj hyp ABC is a right triangle ok

10 trigonometric ratios A B C c a b ชิด ข้าม adj opp ABC is a right triangle ok

11 Example Find the value of sin A B A C 6 8 10 sin A = Hyp ฉ Opp ข 6 10 ok =

12 Example Find the value of sin B B A C 6 8 10 sin B = Hyp ฉ Opp ข 8 10 ok =

13 Example Find the value of Cos A B A C 6 8 10 Cos A = Hyp ฉ Adj ช 8 10 ok =

14 Example Find the value of Cos B B A C 6 8 10 Cos B = Hyp ฉ Adj ช 6 10 ok =

15 Example Find the value of Tan A B A C 6 8 10 Tan A = Opp ข Adj ช 6 8 ok =

16 Example Find the value of Tan B B A C 6 8 10 Tan B = Opp ข Adj ช 6 8 ok =

17 B A C 7 25 24 Example Find the value of Sin A Sin A = 7 25 ok

18 B A C 9 15 12 Example Find the value of Sin A Sin A = 9 15 ok

19 Homework Page 35 1) 13 5 12 Find the value of sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tan B B A C

20 Homework Page 35 2) 1 1 Find the value of sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tan B B A C

21 Homework Page 35 3) 4 3 Find the value of sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tan B B A C 5

22 Homework Page 35 4) 4 Find the value of sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tan B B A C 5

23 Homework Page 35 2. From the image and value of tregonometry ratio find x of each following B A C

24 Homework Page 36 3. Find the tregonometry ratio B A C c b a

25 Click when ready  Teacher Mr.Chaweng © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

26 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready Wang991.wordpress.com © 2013-2020 All rights reserved Stand SW 100 Tregonmetry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google