งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการปฎิบัติ ราชการ 4.2 และ 4.3.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการปฎิบัติ ราชการ 4.2 และ 4.3.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการปฎิบัติ ราชการ 4.2 และ 4.3.3

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ สร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน CoP วิเคระห์ภารกิจหลักอย่างน้อย 3 ภารกิจ สนง. กอง ศบส จัดทำ CoP อย่าง น้อย 1 CoP โดย ส่งหัวข้อและรายละเอียด ภายใน 30 พ. ย.53 ใบจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเสนอให้ ผอ. สนง กอง ศบส เห็นชอบ ( ยกเว้น 3 CoP ที่ได้รับเลือกเป็น ตัวแทนภาพของสำนัก ผอ. สนอ. ลงนามเห็นชอบ ) ประชุม 3 CoP สนอ. ( คุณเอื้อ, คุณ ประสาน, คุณลิขิต ) กำหนดกรอบ การทำงานร่วมกัน ปลายเดือน พ. ย. 53 สพธ ทุกส่วน ราชการ 3 CoP+ สพธ

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ สร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน CoP ประชุม CoP สนอ. ( คุณเอื้อ, คุณ ประสาน, คุณลิขิต ) กำหนดกรอบ การทำงานร่วมกัน ส่วนราชการดำเนินการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกการดำเนินกิจกรรม รวบรวมเผยแพร่ ทาง website KM สำนัก อนามัย พฤษภาคม 2553 กลุ่มส่วนราชการรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม ให้ ผอ. สนอ. รับทราบ มิถุนายน 2553 ทุกส่วน ราชการ ต้น ธ. ค.53 ทุกส่วน ราชการ ธ. ค.- พ. ค. 53 ทุกส่วน ราชการ 31 พ. ค.53 ทุกส่วน ราชการ 31 มิ. ย.53

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จริยธรรม - คุณธรรม เป้าหมาย ในสำนักจัดกิจกรรมอย่างน้อย 9 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้งมกราคม – กันยายน 2554 เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าวัด มัสยิด โบสถ์ หรือสถาน ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ เท่านั้น ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมของส่วน ราชการเอง 4 ครั้ง ส่วน ราชการ ได้รับ มอบหมาย ทุกส่วน ราชการ

5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จริยธรรม - คุณธรรม เป้าหมาย 10 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัด งานภาพ สำนัก 1. สพธ 2. สก. สนอ. 3. กสภ 4. กคร. 5. กทส ส่วน ราชการ ได้รับ มอบหมาย

6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จริยธรรม - คุณธรรม เป้าหมาย 10 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 6. กชส / กภก 7. สยส 8. กพส 9. กสล / กสอ สสธ คริสต์ศาสนา สพธ ศาสนาอิสลาม


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการปฎิบัติ ราชการ 4.2 และ 4.3.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google