งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/2553 8 DECEMBER 53. การประชุม 8 ธค. 53 1. การตรวจเยี่ยมของ OXFAM ในส่วนของ R4 และ OEC เมื่อ 22-23 พย.53 1.1 ประเด็นการจัดทำบัญชีคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/2553 8 DECEMBER 53. การประชุม 8 ธค. 53 1. การตรวจเยี่ยมของ OXFAM ในส่วนของ R4 และ OEC เมื่อ 22-23 พย.53 1.1 ประเด็นการจัดทำบัญชีคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/2553 8 DECEMBER 53

2 การประชุม 8 ธค. 53 1. การตรวจเยี่ยมของ OXFAM ในส่วนของ R4 และ OEC เมื่อ 22-23 พย.53 1.1 ประเด็นการจัดทำบัญชีคู่ การลงบัญชี 1.2 การทำสัญญาจ้างคน ใครคือผู้จ้าง หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

3 การประชุม 8 ธค. 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร 2.การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของ 4R ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 และข้อเสนอแนะ ต่างๆ 3.การติดตามการรายงานการเงินของ 4R และ OEC มกราคม- พฤศจิกายน 2553 4.การจัดทำแผนปี 2554 5.การเขียนรายงานปี 2553

4 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร

5 เรื่องที่ 1 การลงเวลาทำการของคนทำงานทุกคน เรื่องที่ 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เรื่องที่ 3. การทำประกันสังคม เรื่องที่ 4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องที่ 5 ทำสัญญาเช่ารถ เรื่องที่ 6 ชาร์ตค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิด จากทางส่วนบริหาร จัดการ และจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นกิจกรรม เรื่องที่ 7 การลงบัญชีของ 4R เรื่องที่ 8 การให้ทุนสนับสนุนโดยไม่มีการคืนเงิน มาเป็น การให้แบบต้องคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย เรื่องที่ 9 การจ้างผู้ประเมินโครงการ 1

6 เรื่องที่ 10 การจัดประชุม Steering Committee ครั้งที่ 2 เรื่องที่ 11 แหล่งพิสูจน์ของแต่ละตัวชี้วัด เรื่องที่ 12 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยเพื่อ ตอบตัวชี้วัดต่างๆ เรื่องที่ 13 การจัดทำแผนปี 2554 และ แผนการเงินปี 2554 เรื่องที่ 14 การจัดทำรายงานปี 2553 เรื่องที่ 15 การตรวจสอบของ EC เรื่องที่ 16 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและกิจกรรมที่ เหลืออยู่ของปี 2553 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตาม เอกสาร 2

7 เรื่องที่ 1 การลงเวลาทำการของคนทำงาน ทำตารางลงเวลาของ OEC ให้ครบทุกคน และ ครบทุกเดือน มอบให้ ทั้ง 6 ท่านลงเวลาให้ครบ คิด % ของเวลา ลงเวลาให้เกินไว้ แจ้งให้ 4R จัดทำ ส่งแบบฟอร์มไปให้ OECติดตามการจัดทำของ 4R แยกการติดตามของ ทีม OEC สัญญาจ้างคน สัญญาหัวหน้า R 1

8 เรื่องที่ 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ มีการแจ้งให้ 4R ทราบแล้วหรือยัง ถ้ายังแจ้งเป็นราย ลักษณ์อักษรด้วย( HARD COPY) OECติดตามการจัดทำของ 4R แยกการติดตามของ ทีม OEC กำหนดวันแล้วเสร็จ ภายใน 20 ธค. 1

9 เรื่องที่ 3. การทำประกันสังคม จัดทำหนังสือขอ รายชื่อลูกจ้าง ตำแหน่ง เงินเดือน มี ประกันสังคมหรือไม่ เลขบัตรประชาชน จาก 4R (HARD COPY) และให้แจ้งกลับ มาภายใน 13 ธค.2553 OEC จัดทำข้อมูล เงินประกันสังคมรายเดือนที่ต้องหัก จากเงินเดือน และ เงินประกันสังคมที่ โครงการจ่าย OEC แจ้ง 4R ให้ ดำเนินการ 1. หักเงินเดือน+ทำรายละเอียดส่งให้ OEC ทุกเดือน ตั้งแต่มกราคม 54 เพื่อนำส่งให้ สำนักประกันสังคม 2. จัดทำรายละเอียดงบประมาณปี 2554 มีค่า ประกันสังคมตามยอดที่กำหนดทุกเดือน ตั้งแต่ มค.54 เพื่อ นำส่งสำนักประกันสังคม พร้อมข้อ 1 1

10 เรื่องที่ 4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องนี้ไม่ต้องดำเนินการอะไร OEC จะออกทำหนังสือรับรองรายได้ให้คนทำงานแต่ละ คนของทุกR โดย4R ต้องยืนยันรายละเอียดให้ 1

11 เรื่องที่ 5 ทำสัญญาเช่ารถ กรณีการเช่ารถตนเองกรณี R1 OEC ติดตามตรวจสอบการแก้ไขของ R1 และ ย้ำทุก R ห้ามดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คุณบุญเอิบ ทำแบบสัญญาเช่า 1

12 เรื่องที่ 6 ชาร์ตค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิด จากทางส่วนบริหาร จัดการ และจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นกิจกรรม วันประชุม 22 พย.53 นั้น OXFAM แจ้งว่า ไม่มีปัญหาแล้ว ทำได้แต่ต้องอธิบายเหตุผลประกอบ 1

13 เรื่องที่ 7 การลงบัญชีของ 4R ตรวจสอบของEUที่จ้างมาAudit โครงการ จะ ทำงานได้คือการลงบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอให้หัวหน้าโครงการทั้ง 4R เร่งรัดเรื่องนี้ 1

14 เรื่องที่ 8 การให้ทุนสนับสนุนโดยไม่มีการคืนเงิน มาเป็น การให้แบบต้องคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย – ประเด็นของ R3 – รอการหารือ 1

15 เรื่องที่ 9 การจ้างผู้ประเมินโครงการ ดำเนินการโดย OEC 1

16 เรื่องที่ 10 การจัดประชุม Steering Committee ครั้งที่ 2 จัด 23 ธค. 53 4R รายงานความก้าวหน้าให้ กรรมการฟัง เชิญคนทำงานทั้งหมดมาเพื่อการแลกเปลี่ยนด้วย 1

17 เรื่องที่ 11 แหล่งพิสูจน์ของแต่ละตัวชี้วัด OEC ทำรายละเอียด ส่งให้แต่ละ R ดำเนินการโดยด่วน 1

18 เรื่องที่ 12 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของ โครงการย่อยเพื่อตอบตัวชี้วัดต่างๆ มอบหมาย 4R ดำเนินการ 1

19 เรื่องที่ 13 การจัดทำแผนปี 2554 และ แผนการเงินปี 2554 มีวาระพิจารณา เชื่อมภัยพิบัติ ตั้งประกันสังคม 1

20 เรื่องที่ 14 การจัดทำ รายงานปี 2553 มีวาระพิจารณาแล้ว ขอให้ทุก R เตรียมการและทยอย เขียนรายงานตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2553 นี้ ในการเขียนรายงานนี้ขอ ความร่วมมือทุก R เร่งรัดและขอให้ เห็นความสำคัญของกำหนดเวลา 1

21 เรื่องที่ 15 การตรวจสอบ ของ EC จึงขอให้ทุก R เร่งการลงบัญชีให้ เรียบร้อยไว้ตั้งแต่บัดนี้ 1

22 เรื่องที่ 16 มาตรการเร่งรัดการ ใช้จ่ายและกิจกรรมที่เหลืออยู่ ของปี 2553 1 พิจารณา 70 % ด้วย

23 2.การติดตามรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนของ 4R ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 และข้อเสนอแนะต่างๆ

24

25 3.การติดตามการรายงานการเงิน ของ 4R และ OEC มกราคม- พฤศจิกายน 2553

26 4.การจัดทำแผนปี 2554

27 5.การเขียนรายงานปี 2553


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/2553 8 DECEMBER 53. การประชุม 8 ธค. 53 1. การตรวจเยี่ยมของ OXFAM ในส่วนของ R4 และ OEC เมื่อ 22-23 พย.53 1.1 ประเด็นการจัดทำบัญชีคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google