งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/ DECEMBER 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/ DECEMBER 53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/2553 8 DECEMBER 53

2 การประชุม 8 ธค. 53 หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ
หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ  1. การตรวจเยี่ยมของ OXFAM ในส่วนของ R4 และ OEC เมื่อ พย.53 1.1 ประเด็นการจัดทำบัญชีคู่ การลงบัญชี 1.2 การทำสัญญาจ้างคน ใครคือผู้จ้าง

3 การประชุม 8 ธค. 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา
หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร 2.การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของ 4R ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และข้อเสนอแนะต่างๆ 3.การติดตามการรายงานการเงินของ 4R และ OEC มกราคม-พฤศจิกายน 2553 4.การจัดทำแผนปี 2554 5.การเขียนรายงานปี 2553

4 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร

5 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร
เรื่องที่ 1 การลงเวลาทำการของคนทำงานทุกคน เรื่องที่ 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เรื่องที่ 3. การทำประกันสังคม เรื่องที่ 4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องที่ 5 ทำสัญญาเช่ารถ เรื่องที่ 6 ชาร์ตค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิด จากทางส่วนบริหารจัดการ และจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นกิจกรรม เรื่องที่ 7 การลงบัญชีของ 4R เรื่องที่ 8 การให้ทุนสนับสนุนโดยไม่มีการคืนเงิน มาเป็นการให้แบบต้องคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย เรื่องที่ 9 การจ้างผู้ประเมินโครงการ

6 1.ย้ำงานเร่งด่วนที่ OEC 4R ต้องดำเนินการตามเอกสาร
เรื่องที่ 10 การจัดประชุม Steering Committee ครั้งที่ 2 เรื่องที่ 11 แหล่งพิสูจน์ของแต่ละตัวชี้วัด เรื่องที่ 12 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยเพื่อตอบตัวชี้วัดต่างๆ เรื่องที่ 13 การจัดทำแผนปี 2554 และ แผนการเงินปี 2554 เรื่องที่ 14 การจัดทำรายงานปี 2553 เรื่องที่ 15 การตรวจสอบของ EC เรื่องที่ 16 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและกิจกรรมที่เหลืออยู่ของปี 2553 2

7 เรื่องที่ 1 การลงเวลาทำการของคนทำงาน
ทำตารางลงเวลาของ OEC ให้ครบทุกคน และครบทุกเดือน มอบให้ ทั้ง 6 ท่านลงเวลาให้ครบ คิด % ของเวลา ลงเวลาให้เกินไว้ แจ้งให้ 4R จัดทำ ส่งแบบฟอร์มไปให้ OECติดตามการจัดทำของ 4R แยกการติดตามของ ทีม OEC สัญญาจ้างคน สัญญาหัวหน้า R 1

8 เรื่องที่ 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
1 เรื่องที่ 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ มีการแจ้งให้ 4R ทราบแล้วหรือยัง ถ้ายังแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรด้วย( HARD COPY) OECติดตามการจัดทำของ 4R แยกการติดตามของ ทีม OEC กำหนดวันแล้วเสร็จ ภายใน 20 ธค.

9 เรื่องที่ 3. การทำประกันสังคม
1 จัดทำหนังสือขอ รายชื่อลูกจ้าง ตำแหน่ง เงินเดือน มีประกันสังคมหรือไม่ เลขบัตรประชาชน จาก 4R (HARD COPY) และให้แจ้งกลับ มาภายใน 13 ธค.2553 OEC จัดทำข้อมูล เงินประกันสังคมรายเดือนที่ต้องหักจากเงินเดือน และ เงินประกันสังคมที่ โครงการจ่าย OEC แจ้ง 4R ให้ ดำเนินการ 1. หักเงินเดือน+ทำรายละเอียดส่งให้ OEC ทุกเดือนตั้งแต่มกราคม 54 เพื่อนำส่งให้ สำนักประกันสังคม 2. จัดทำรายละเอียดงบประมาณปี 2554 มีค่าประกันสังคมตามยอดที่กำหนดทุกเดือน ตั้งแต่ มค.54 เพื่อนำส่งสำนักประกันสังคม พร้อมข้อ 1

10 เรื่องที่ 4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
1 เรื่องนี้ไม่ต้องดำเนินการอะไร OEC จะออกทำหนังสือรับรองรายได้ให้คนทำงานแต่ละคนของทุกR โดย4R ต้องยืนยันรายละเอียดให้

11 เรื่องที่ 5 ทำสัญญาเช่ารถ
1 กรณีการเช่ารถตนเองกรณี R1 OEC ติดตามตรวจสอบการแก้ไขของ R1 และ ย้ำทุก R ห้ามดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คุณบุญเอิบ ทำแบบสัญญาเช่า

12 เรื่องที่ 6 ชาร์ตค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ชนิด จากทางส่วนบริหารจัดการ และจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นกิจกรรม
1 วันประชุม 22 พย.53 นั้น OXFAM แจ้งว่า ไม่มีปัญหาแล้ว ทำได้แต่ต้องอธิบายเหตุผลประกอบ

13 เรื่องที่ 7 การลงบัญชีของ 4R
1 เรื่องที่ 7 การลงบัญชีของ 4R ตรวจสอบของEUที่จ้างมาAudit โครงการ จะทำงานได้คือการลงบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขอให้หัวหน้าโครงการทั้ง 4R เร่งรัดเรื่องนี้        

14 1 ประเด็นของ R3 รอการหารือ
เรื่องที่ 8 การให้ทุนสนับสนุนโดยไม่มีการคืนเงิน มาเป็นการให้แบบต้องคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย 1 ประเด็นของ R3 รอการหารือ

15 เรื่องที่ 9 การจ้างผู้ประเมินโครงการ
1 เรื่องที่ 9 การจ้างผู้ประเมินโครงการ ดำเนินการโดย OEC

16 เรื่องที่ 10 การจัดประชุม Steering Committee ครั้งที่ 2
จัด 23 ธค. 53 4R รายงานความก้าวหน้าให้ กรรมการฟัง เชิญคนทำงานทั้งหมดมาเพื่อการแลกเปลี่ยนด้วย

17 เรื่องที่ 11 แหล่งพิสูจน์ของแต่ละตัวชี้วัด
OEC ทำรายละเอียด ส่งให้แต่ละ R ดำเนินการโดยด่วน

18 เรื่องที่ 12 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยเพื่อตอบตัวชี้วัดต่างๆ
มอบหมาย 4R ดำเนินการ

19 เรื่องที่ 13 การจัดทำแผนปี 2554 และ แผนการเงินปี 2554
เรื่องที่ 13 การจัดทำแผนปี 2554 และ แผนการเงินปี 2554 1 มีวาระพิจารณา เชื่อมภัยพิบัติ ตั้งประกันสังคม

20 เรื่องที่ 14 การจัดทำรายงานปี 2553
มีวาระพิจารณาแล้ว ขอให้ทุก R เตรียมการและทยอยเขียนรายงานตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2553 นี้ ในการเขียนรายงานนี้ขอความร่วมมือทุก R เร่งรัดและขอให้เห็นความสำคัญของกำหนดเวลา

21 เรื่องที่ 15 การตรวจสอบของ EC
จึงขอให้ทุก R เร่งการลงบัญชีให้เรียบร้อยไว้ตั้งแต่บัดนี้

22 เรื่องที่ 16 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและกิจกรรมที่เหลืออยู่ของปี 2553
พิจารณา 70 % ด้วย

23 2.การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของ 4R ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 และข้อเสนอแนะต่างๆ

24 2.การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของ 4R ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 และข้อเสนอแนะต่างๆ

25 3.การติดตามการรายงานการเงินของ 4R และ OEC มกราคม-พฤศจิกายน 2553

26 4.การจัดทำแผนปี 2554

27 5.การเขียนรายงานปี 2553


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 11/ DECEMBER 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google