งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS และ หลักการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล Individual Development Plan : IDP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS และ หลักการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล Individual Development Plan : IDP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS และ หลักการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล Individual Development Plan : IDP

2 เหตุผลและความจำเป็น พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 บัญญัติความใน มาตรา 76 ว่าให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อน เงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. พ. กำหนด ( ก. พ. กำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่การประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน รอบประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็น ต้นไป )

3 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ( PMS ) หมายถึงอะไร กระบวนการบริหารแบบบูรณาการที่ เชื่อมโยงการวางแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์การ การ พัฒนาผลการปฏิบัติงานการติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย มุ่งเน้น ความสอดคล้องของผลการ ปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมของ องค์กร

4 สาระสำคัญ คือ ? การให้ส่วนราชการ มีความยืดหยุ่นใน การเลือกวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับ ลักษณะงานของตนและการจำแนกความ แตกต่างของ ระดับผลการประเมิน ซึ่ง เดิมกำหนดไว้เพียง 3 ระดับ คือ ( ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ) ซึ่งไม่เอื้อ ต่อการให้ค่าตอบแทน ตามผลการ ปฏิบัติราชการ (Performabce Based Pay) เป็นอย่างน้อย 5 ระดับ ( ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง )

5 การบริหารผลการปฏิบัติราชการตาม แนวทางของ สำนักงาน ก. พ. ข้อที่ 1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ วางอยู่บนแนวทางซึ่งผสมผสานระหว่าง ข้อกำหนดที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วทุกส่วน ราชการกับความยืดหยุ่นที่ส่วนราชการสามารถ นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง - การประเมินต้องพิจารณาอย่างน้อย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าน้ำหนักอย่างน้อยร้อย ละ 70 และสมรรถนะ - การประเมินองค์ประกอบสมรรถนะหลัก 5 ตัว - การเลื่อนเงินเดือน ให้พิจารณาจากผลการ ประเมิน โดยผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องมี คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

6 ข้อที่ 2 ประเมินตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ก. พ. กำหนด 3 แผ่น – หน้าที่ 1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน – หน้าที่ 2 การสรุปผลการประเมิน / แผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล – หน้าที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ( กำหนดให้ ผู้รับประเมินลงนามรับทราบผลการ ประเมิน และผู้ประเมินแจ้งผลโดยมีพยานลงนาม ด้วย ) การบริหารผลการปฏิบัติราชการตาม แนวทางของ สำนักงาน ก. พ.( ต่อ )

7 สมรรถนะหลัก 5 ตัวของ สำนักงาน ก. พ. 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. จริยธรรม / ความร่วมแรง ร่วมใจ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ

8 มาตรวัดสมรรถนะหลัก ( นิยาม ) คะแนน 1 กำหนดที่ ไม่สังเกตเห็น (Not Observe) คะแนน 2 กำหนดที่ กำลังพัฒนาโดยต้องใช้ เวลาอีกมากจึงจะพัฒนาได้ คะแนน 3 กำหนดที่ กำลังพัฒนา (Development) คะแนน 4 กำหนดที่ อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ คะแนน 5 กำหนดที่ พัฒนาสู่ความสำเร็จแล้ว

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management System: PMS และ หลักการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล Individual Development Plan : IDP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google