งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. การจัดทำ งบประมาณ. การตั้ง งบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ มท. การจ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. การจัดทำ งบประมาณ. การตั้ง งบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ มท. การจ่ายเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. การจัดทำ งบประมาณ

2 การตั้ง งบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ มท. การจ่ายเงิน

3 อำนาจหน้าที่ของ อปท.  อบจ. - ประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจ - พ. ร. บ. อบจ. - กฎกระทรวง - พ. ร. บ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ

4  เทศบาล - พ. ร. บ. เทศบาล - พ. ร. บ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจ อำนาจหน้าที่ของ อปท.

5  อบต. - พ. ร. บ. อบต. - พ. ร. บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย อำนาจ อำนาจหน้าที่ของ อปท.

6 - ระเบียบแผน - ระเบียบ งบประมาณ - ระเบียบพัสดุ - ระเบียบการ รับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ - ทุนการศึกษา - ศึกษาดูงาน - อุดหนุน หน่วยงานอื่น - การ ช่วยเหลือ ประชาชน ฯลฯ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ มท.

7 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของ อปท. พ. ศ. 2542 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติ ราชการในเรื่องใดที่ กระทรวงมหาดไทยยัง ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่ง การของ กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของ อปท. พ. ศ. 2542 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติ ราชการในเรื่องใดที่ กระทรวงมหาดไทยยัง ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่ง การของ กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

8 บันทึกสำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการ ดูแลรักษาที่สาธารณะ บันทึกสำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการ ดูแลรักษาที่สาธารณะ

9 คณะกรรมการ กฤษฎีกา ( คณะที่ 1) มี ความเห็นว่า แม้มาตรา 16 (27) จะกำหนดให้ เป็นอำนาจและหน้าที่ ของเทศบาล เมือง พัทยา และองค์การ บริหารส่วนตำบล ในการ ดูแลรักษาที่สาธารณะ แต่เมื่ออำนาจดังกล่าว เป็นอำนาจที่ซ้ำซ้อน ระหว่าง

10 รัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะมีอำนาจ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับ การถ่ายโอนตามมาตรา 30 (1) ( ก ) และกำหนด ขอบเขตวามรับผิดชอบ ตามมาตรา 30 (2) เสียก่อน


ดาวน์โหลด ppt 3. การจัดทำ งบประมาณ. การตั้ง งบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ มท. การจ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google