งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.การจัดทำงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.การจัดทำงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.การจัดทำงบประมาณ

2 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มท.
การตั้งงบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มท. การจ่ายเงิน

3 อำนาจหน้าที่ของ อปท. - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ - พ.ร.บ.อบจ.
 อบจ. - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ - พ.ร.บ.อบจ. - กฎกระทรวง - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ

4 อำนาจหน้าที่ของ อปท. - พ.ร.บ.เทศบาล
 เทศบาล - พ.ร.บ.เทศบาล - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ

5 อำนาจหน้าที่ของ อปท. - พ.ร.บ.อบต.
 อบต. - พ.ร.บ.อบต. - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ

6 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ มท. - ระเบียบแผน ระเบียบงบประมาณ ระเบียบพัสดุ ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ - ทุนการศึกษา ศึกษาดูงาน อุดหนุนหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน

7 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของ กระทรวงการคลังโดยอนุโลม

8 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ 8

9 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มีความเห็นว่า แม้มาตรา 16 (27) จะกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ แต่เมื่ออำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจที่ซ้ำซ้อนระหว่าง 9

10 รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการถ่ายโอนตามมาตรา 30 (1) (ก) และกำหนดขอบเขตวามรับผิดชอบตามมาตรา 30 (2) เสียก่อน 10


ดาวน์โหลด ppt 3.การจัดทำงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google