งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2 1. ขั้นตอนของการกระจายอำนาจ
ความพร้อมของ อปท. การจัดระบบการจัดสรร การกระจายอำนาจของรัฐบาลกลาง

3 ค.ก. กระจายอำนาจให้แก่ อปท.
อำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการกระจายอำนาจ กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะ

4 กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนข้าราชการ
ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

5 เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท.
เสนอแนะการตรา พรบ. เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา

6 จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่นกับการคลังระดับชาติว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร ส่งวันที่ 5 พ.ย.55 ก่อนเที่ยง ห้อง ครับ

7 Take Home 1. จงอธิบายกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่น พอสังเขป พร้อมยกตัวอย่างประกอบ งานเดี่ยว ส่งวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.55 ก่อน น. ห้อง 50424

8 2. การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางพัฒนาอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอำนาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google