งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม

2 โครงการสำคัญ ของรองอธิบดี 3 การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 10 ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ 10.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ชายแดนระหว่างประเทศ 10.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎ อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 15 พัฒนางานวิจัยและวิชาการ 2

3 โครงการสำคัญที่ 3 “ การควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาล ” สถาบันบำราศนราดูร 3

4 สถานการณ์ด้านโรคติด เชื้อในโรงพยาบาล : ๑. ผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล : อัตราตาย  จำนวนวันนอนรพ.  ค่ายาต้านจุลชีพ  ๒.ผลการสำรวจอัตราชุกการติดเชื้อในรพ. ปี ๒๕๕๗ ๓. GAP ของบุคลากร : ยังไม่ได้รับการอบรม ๒ สัปดาห์ ๒๒ รพ., และหลักสูตร IC ๔ เดือน ๑๙๒ รพ. ๔. มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลด้านโรคติดเชื้อของแต่ละ รพ. ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๕. การเข้าสู่ ASEAN ในปี ๒๕๕๘ กับปัญหาโรคติดเชื้อใน จังหวัดชายแดน 4

5 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ 5 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 10 (จากปีที่ผ่านมา) 2.ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ( Process Indicator) มอบหมายให้สถาบัน บำราศนาดูรไปจัดทำ (ค่าเป้าหมายเดิม : อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 7.6) 1.พื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล สูงกว่าเป้าหมายในปี 2557 ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี และสระบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2.รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน ใน 12 เขตบริการสุขภาพ จำนวน 200 แห่ (สถาบันบำราศนราดูรจัดทำรายละเอียดแยกราย สคร.) 2. พื้นที่เป้าหมายของสคร.

6 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : 6 1. เขตบริการสุขภาพ 12 เขต 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 3.รพ. แม่ข่ายในแต่ละเขต 4.รพ.ศูนย์,รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน

7 4. มาตรการดำเนินงาน : 7 1. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข 2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดอัตรากำลังที่จำเป็น ด้าน IC ร่วมกับคณะกรรมการ NICC 3. พัฒนาแนวปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

8 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : 8 1. สคร.รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงาน กำหนด 2. ติดตามและสื่อสารการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผ่าน ระบบ VDO Conference ทุกไตรมาส

9 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: 9 1. ให้สถาบันบำราศนราดูรกำหนดมาตรการและแนวทาง สำคัญที่สคร. จะต้องไปดำเนินการ 2.ประเด็นท้าทายของสคร. ต้องชี้ GAP ให้โรงพยาบาล พัฒนาและปรับปรุง 3. พัฒนา ICN ของสคร. เพื่อเป็น Surveyor & Auditor ในกระบวนการรับรองคุณภาพ HA ของโรงพยาบาล

10 10.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ 10 10.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป โครงการสำคัญที่ 10 ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ

11 11 10.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

12 สคร. ที่รับ ผิด ชอบ จังหวัด ( สคร.1,2,8 ไม่มีพื้นที่ ชายแดน ) จำนวน จังหวัด เป้าหมา ย จำนวน จังหวัด ที่ต้องผ่าน เกณฑ์ ( ร้อยละ 70) 3 สระแก้ว จันทบุรี ตราด 32 4 ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 43 5 บุรีรัมย์ สุรินทร์ 21 6 หนองคาย เลย บึงกาฬ 32 7 นครพนม 11 ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร 43 9 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก 32 10 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย พะเยา 54 11 ชุมพร ระนอง 21 12 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล 43 รวมทั้งหมด 31 จังหวัด 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพและ 2. พื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

13 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : 13 1. สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ สำนักวิชาการ/ สถาบัน กรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ) 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 - 7 และ 9 – 12 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 31 จังหวัด ที่เป็นเป้าหมาย

14 4. มาตรการดำเนินงาน : 14 1.พัฒนาแนวทาง มาตรฐานงานและติดตามประเมินผล 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่ชายแดนใน 12 เป้าหมาย ให้จังหวัดชายแดนที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 3. ติดตาม กำกับและประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน และระหว่างประเทศ

15 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : สคร. รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงาน กำหนด (SAR ในระบบ ESM) ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 15

16 16 10.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป

17 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพและ 2. พื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของด่านที่สังกัดกรมควบคุมโรค ( 58 แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IHR2005 เป้าหมายในการดำเนินงาน พัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศตามข้อกำหนดกฎ อนามัยประเทศ พ.ศ. 2548 จำนวน 67 ช่องทาง (กรมควบคุมโรค 58 ช่องทาง, สป. 9 ช่องทาง) เขตสุขภาพท่าอากาศยานท่าเรือพรมแดนรวม กรุงเทพ (สรต.)11-2 เขตสุขภาพที่ 1 (สคร.10,สสจ.เชียงราย)21 (1)3 (1)6 (2) เขตสุขภาพที่ 2 (สคร.9)3 (1)-25 (1) เขตสุขภาพที่ 3ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 4ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5 (สคร.4)1135 เขตสุขภาพที่ 6 (สรต.,สคร.3)25411 เขตสุขภาพที่ 7ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 8 (สคร.6,สคร.7)1-78 เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.5)--11 เขตสุขภาพที่ 10 (สคร.7)1-45 เขตสุขภาพที่ 11 (สคร.11, สสจ.สุราษฎร์ธานี)4 (1)6 (1)-10 (2) เขตสุขภาพที่ 12 (สคร.12, สสจ.สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี) 24 (2)8(2)14 (4) รวมทั้งสิ้น17 (2)18 (4)32 (3)67 (9)

18 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : 18 - ภายในกระทรวงสาธารณสุข สำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9- 12 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส - ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

19 4. มาตรการดำเนินงาน : 19 มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 มาตรการที่ 2 พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรการที่ 3 ติดตามกำกับ และประเมินผลการพัฒนาช่อง ทางเข้าออกประเทศ มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : 20 1. ช่องทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) และส่งผลการประเมินให้ หน่วยงานต้นสังกัด 2. สคร.รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนด (SAR ในระบบ ESM) ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

21 6. ข้อเสนอแนะ 21 - การประเมินด่านของ สป. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ได้นำมา เป็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในปี 2558 - ให้มีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างด่านสังกัดกรมฯ และด่าน สังกัด สป. - ให้นำผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของด่านแต่ละแห่งมาเป็นข้อมูลในการประชุม วันที่ 28-29 พ.ย. 57 เพื่อพัฒนาในส่วนที่ขาดต่อไป

22 22 6. ข้อเสนอแนะ - การประเมินด่านของ สป. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ได้นำมาเป็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในปี 2558 - ให้มีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างด่านสังกัดกรมฯ และด่านสังกัด สป. - ให้นำผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของด่านแต่ละแห่งมาเป็นข้อมูลในการ ประชุม วันที่ 28-29 พ. ย. 57 เพื่อพัฒนาในส่วนที่ขาด ต่อไป

23 โครงการสำคัญที่ 15 พัฒนางานวิจัยและวิชาการ

24 ตัวชี้วัด: จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาระบบสาธารณสุข 1. ค่าเป้าหมาย / 2. พื้นที่เป้าหมาย / 3. เครือข่าย ตัวชี้วัด: ร้อยละ 80 ของผลการวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค (ปี 55 – 57) มีการนำเสนอและเผยแพร่

25 การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การประเมินเทคโนโลยีการควบคุมโรค 25 4. มาตรการดำเนินงาน :

26 1. การนิเทศ/ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 2. ติดตามการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 3. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ estimates รายไตรมาส 5. แนวทางการติดตามประเมินผล :

27 หน่วยงานที่ไม่มีผลงานวิชาการ ให้พิจารณานำการ จัดทำมาตรฐาน แนวทาง คู่มือ จากผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานเอง มาตอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 27 6. ข้อเสนอแนะ

28 28


ดาวน์โหลด ppt ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google