งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม

2 โครงการสำคัญ ของรองอธิบดี 3 การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 10 ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ 10.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ชายแดนระหว่างประเทศ 10.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎ อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ พัฒนางานวิจัยและวิชาการ 2

3 โครงการสำคัญที่ 3 “ การควบคุมโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาล ” สถาบันบำราศนราดูร 3

4 สถานการณ์ด้านโรคติด เชื้อในโรงพยาบาล : ๑. ผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล : อัตราตาย  จำนวนวันนอนรพ.  ค่ายาต้านจุลชีพ  ๒.ผลการสำรวจอัตราชุกการติดเชื้อในรพ. ปี ๒๕๕๗ ๓. GAP ของบุคลากร : ยังไม่ได้รับการอบรม ๒ สัปดาห์ ๒๒ รพ., และหลักสูตร IC ๔ เดือน ๑๙๒ รพ. ๔. มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลด้านโรคติดเชื้อของแต่ละ รพ. ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๕. การเข้าสู่ ASEAN ในปี ๒๕๕๘ กับปัญหาโรคติดเชื้อใน จังหวัดชายแดน 4

5 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ 5 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 10 (จากปีที่ผ่านมา) 2.ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ( Process Indicator) มอบหมายให้สถาบัน บำราศนาดูรไปจัดทำ (ค่าเป้าหมายเดิม : อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 7.6) 1.พื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล สูงกว่าเป้าหมายในปี 2557 ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี และสระบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 2.รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน ใน 12 เขตบริการสุขภาพ จำนวน 200 แห่ (สถาบันบำราศนราดูรจัดทำรายละเอียดแยกราย สคร.) 2. พื้นที่เป้าหมายของสคร.

6 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : 6 1. เขตบริการสุขภาพ 12 เขต 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 3.รพ. แม่ข่ายในแต่ละเขต 4.รพ.ศูนย์,รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน

7 4. มาตรการดำเนินงาน : 7 1. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข 2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดอัตรากำลังที่จำเป็น ด้าน IC ร่วมกับคณะกรรมการ NICC 3. พัฒนาแนวปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

8 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : 8 1. สคร.รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงาน กำหนด 2. ติดตามและสื่อสารการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผ่าน ระบบ VDO Conference ทุกไตรมาส

9 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: 9 1. ให้สถาบันบำราศนราดูรกำหนดมาตรการและแนวทาง สำคัญที่สคร. จะต้องไปดำเนินการ 2.ประเด็นท้าทายของสคร. ต้องชี้ GAP ให้โรงพยาบาล พัฒนาและปรับปรุง 3. พัฒนา ICN ของสคร. เพื่อเป็น Surveyor & Auditor ในกระบวนการรับรองคุณภาพ HA ของโรงพยาบาล

10 10.1 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป โครงการสำคัญที่ 10 ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ

11 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

12 สคร. ที่รับ ผิด ชอบ จังหวัด ( สคร.1,2,8 ไม่มีพื้นที่ ชายแดน ) จำนวน จังหวัด เป้าหมา ย จำนวน จังหวัด ที่ต้องผ่าน เกณฑ์ ( ร้อยละ 70) 3 สระแก้ว จันทบุรี ตราด 32 4 ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 43 5 บุรีรัมย์ สุรินทร์ 21 6 หนองคาย เลย บึงกาฬ 32 7 นครพนม 11 ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร 43 9 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย พะเยา ชุมพร ระนอง สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล 43 รวมทั้งหมด 31 จังหวัด 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพและ 2. พื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

13 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ สำนักวิชาการ/ สถาบัน กรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ) 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ และ 9 – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 31 จังหวัด ที่เป็นเป้าหมาย

14 4. มาตรการดำเนินงาน : 14 1.พัฒนาแนวทาง มาตรฐานงานและติดตามประเมินผล 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่ชายแดนใน 12 เป้าหมาย ให้จังหวัดชายแดนที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 3. ติดตาม กำกับและประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน และระหว่างประเทศ

15 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : สคร. รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงาน กำหนด (SAR ในระบบ ESM) ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 15

16 การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป

17 1. ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพและ 2. พื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของด่านที่สังกัดกรมควบคุมโรค ( 58 แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IHR2005 เป้าหมายในการดำเนินงาน พัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศตามข้อกำหนดกฎ อนามัยประเทศ พ.ศ จำนวน 67 ช่องทาง (กรมควบคุมโรค 58 ช่องทาง, สป. 9 ช่องทาง) เขตสุขภาพท่าอากาศยานท่าเรือพรมแดนรวม กรุงเทพ (สรต.)11-2 เขตสุขภาพที่ 1 (สคร.10,สสจ.เชียงราย)21 (1)3 (1)6 (2) เขตสุขภาพที่ 2 (สคร.9)3 (1)-25 (1) เขตสุขภาพที่ 3ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 4ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5 (สคร.4)1135 เขตสุขภาพที่ 6 (สรต.,สคร.3)25411 เขตสุขภาพที่ 7ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 8 (สคร.6,สคร.7)1-78 เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.5)--11 เขตสุขภาพที่ 10 (สคร.7)1-45 เขตสุขภาพที่ 11 (สคร.11, สสจ.สุราษฎร์ธานี)4 (1)6 (1)-10 (2) เขตสุขภาพที่ 12 (สคร.12, สสจ.สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี) 24 (2)8(2)14 (4) รวมทั้งสิ้น17 (2)18 (4)32 (3)67 (9)

18 3. เครือข่ายหลักในการดำเนินงาน : 18 - ภายในกระทรวงสาธารณสุข สำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9- 12 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส - ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

19 4. มาตรการดำเนินงาน : 19 มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 มาตรการที่ 2 พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรการที่ 3 ติดตามกำกับ และประเมินผลการพัฒนาช่อง ทางเข้าออกประเทศ มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20 5. แนวทางการติดตามประเมินผล : ช่องทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) และส่งผลการประเมินให้ หน่วยงานต้นสังกัด 2. สคร.รายงานเป็นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนด (SAR ในระบบ ESM) ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

21 6. ข้อเสนอแนะ 21 - การประเมินด่านของ สป. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ได้นำมา เป็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในปี ให้มีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างด่านสังกัดกรมฯ และด่าน สังกัด สป. - ให้นำผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของด่านแต่ละแห่งมาเป็นข้อมูลในการประชุม วันที่ พ.ย. 57 เพื่อพัฒนาในส่วนที่ขาดต่อไป

22 22 6. ข้อเสนอแนะ - การประเมินด่านของ สป. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ได้นำมาเป็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในปี ให้มีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างด่านสังกัดกรมฯ และด่านสังกัด สป. - ให้นำผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของด่านแต่ละแห่งมาเป็นข้อมูลในการ ประชุม วันที่ พ. ย. 57 เพื่อพัฒนาในส่วนที่ขาด ต่อไป

23 โครงการสำคัญที่ 15 พัฒนางานวิจัยและวิชาการ

24 ตัวชี้วัด: จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาระบบสาธารณสุข 1. ค่าเป้าหมาย / 2. พื้นที่เป้าหมาย / 3. เครือข่าย ตัวชี้วัด: ร้อยละ 80 ของผลการวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค (ปี 55 – 57) มีการนำเสนอและเผยแพร่

25 การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การประเมินเทคโนโลยีการควบคุมโรค มาตรการดำเนินงาน :

26 1. การนิเทศ/ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 2. ติดตามการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 3. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ estimates รายไตรมาส 5. แนวทางการติดตามประเมินผล :

27 หน่วยงานที่ไม่มีผลงานวิชาการ ให้พิจารณานำการ จัดทำมาตรฐาน แนวทาง คู่มือ จากผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานเอง มาตอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ ข้อเสนอแนะ

28 28


ดาวน์โหลด ppt ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักฯ/สถาบัน/สคร.ฯ ห้องที่ 3 1 รองอธิบดี (แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ สคร.10 เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google