งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- อาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยตามพันธกิจ และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- อาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยตามพันธกิจ และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - อาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา

3 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยตามพันธกิจ และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย

4

5 - การวิจัยเกี่ยวกับการ ประเมินหลักสูตร - การวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร ฯลฯ

6 - การวิจัยเกี่ยวกับการนำเสนออัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯสู่การ บริการวิชาการ - การวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง นวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอนและ สู่ชุมชน ฯลฯ

7 - การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของ นักศึกษา - การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

8 - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และองค์ ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ - การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การวิจัยด้านการเกษตรเพื่ออาหาร - การวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ - การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อาหาร - การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน - การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสุขภาพ - การวิจัยด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์

9 - การวิจัยด้านการเตรียมการ เกษียณอายุอย่างมีคุณภาพของ บุคลากร - การวิจัยด้านปัญหายาเสพติด - การวิจัยด้านปัญหาความเสื่อม โทรมทางด้านจิตใจ และศีลธรรม - การวิจัยด้านปัญหาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - การวิจัยด้านความมั่นคง และธรร มาภิบาล - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมไทย - การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการศึกษา / ด้านสังคมเพื่อ รองรับประชาคมอาเซียน

10 ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ที่ผ่าน การพัฒนาเค้าโครงวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

11 นักวิจัยส่งแบบเสนอขอทุน สนับสนุนการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึง 15 กันยายน พ. ศ. 2557 * มหาวิทยาลัยฯจะนำส่ง โครงการวิจัยทั้งหมด ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ( รายละเอียดในเอกสาร ประกอบการประชุม )

12 การส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษา และ พัฒนามหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สำนักงานการ อุดมศึกษา ( สกอ.)

13 วันที่ 12 กันยายน 2558 สกอ. นัดประชุมชี้แจง นโยบายและแนว ทางการสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

14 เดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ / มหาวิยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล / สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน จะส่งข้อเสนอ โครงการตามกลุ่มบูรณาการ 3 กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครู ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น - กลุ่มโครงการบูรณาการวิจัยจาก ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กลุ่มความหลากหลายทาง ชีวภาพ * ภายใต้คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้าน เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความ หลากหลายทางชีวภาพ

15

16 1) การสร้างสภาพลเมือง เพื่อให้ ประชาชนมีเวทีพูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอความต้องการ / การแก้ใขปัญหา ต่างๆของบ้านเมือง 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

17 - พื้นที่ดำเนินการในระดับ จังหวัด - พื้นที่ดำเนินการในระดับ กลุ่มจังหวัด / ระดับภูมิภาค / ระดับชาติ

18 1) เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการ ปฏิบัติจริง / เกิดผลกระทบในระยะ ยาว / เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องใน พื้นที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน 2) ไม่เน้นกิจกรรมที่เป็นการจัด เวทีอบรม บรรยาย ประชุมสัมมนา

19 1) โครงการที่มีพื้นที่ดำเนินการใน ระดับจังหวัด จะสนับสนุนโครงการ ละไม่เกิน 300,000 บาท 2) โครงการที่มีพื้นที่ดำเนินการใน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ จะสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท

20


ดาวน์โหลด ppt - อาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยตามพันธกิจ และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google