งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 งานด้านเด็ก • ในปี พ. ศ. ๒๕๔๘ รับเด็กใหม่เข้ามา จำนวน ๑๓ คน มีเด็กรวมทั้งสิ้น ๑๔๔ คน แยกเป็นประเภทดังนี้ ประเภทจำนวน / คน เด็กกำพร้า๓๑ เด็กยากจน๔๑ ครอบครัวแตกแยก๔๗ เด็กถูกทอดทิ้ง๑ เด็กถูกทารุณกรรม๘

3 งานชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดทุกขณะจึงจัดให้มีห้องเรียนธรรมชาติโดยสมาชิกในชุมชนช่วยกันสร้าง และจัดบรรยากาศ กระตุ้นให้คนในชุมชนศึกษาเรื่องของธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติบรรยากาศภายในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

4 งานด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา มีทั้งแข่งขันภายในโรงเรียน และแข่งขันกับต่างโรงเรียน งานด้านการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหมู่บ้าน เด็กที่ผ่านมา เน้นทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันในลักษณะ เป็นครอบครัว ชุมชน สังคม

5 งานวัฒนธรรมของหมู่บ้านเด็ก ชุมชนหมู่บ้านเด็กมีวิธีคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย กำหนดการดำเนินชีวิตให้ สอดคล้องกับธรรมชาติ เน้นความหลากหลาย ปรารถนาสร้างชุมชนทางเลือกให้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ ด้วยกันมีความสุข แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้จัดเป็นห้องเรียนธรรมชาติ บรรยากาศเป็น ห้องเรียนที่เรียนอยู่ใต้ต้นไม้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ ร่มรื่นเรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้นานาชนิด เรื่องแมลง ดิน หิน ระบบนิเวศน์

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ มูลนิธิเด็กโดยมอบให้ทางฝ่ายโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งเป็นโครงการที่ ทำงานด้านเด็กโดยตรง และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสหรือได้รับ ความเดือดร้อน หลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ ทางโครงการได้พยายามประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเร่งด่วน มีการทำงาน ในพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้การทำงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเต็มที่ หลังจากสำรวจสภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้ประสบภัย และได้พบพื้นที่ๆยังมีความเหลื่อมล้ำในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน ทาง โครงการได้มีการจัดตั้งศูนย์อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่น ยักษ์ “ สึนามิ ” ซึ่งได้เริ่มการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว ๕ ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ ๑ บ้านทุ่งขมิ้น ศูนย์ที่ ๒ บ้านทับตะวัน ศูนย์ที่ ๓ บ้านปากเตรียม ศูนย์ที่ ๔ บ้านในไร่ ศูนย์ที่ ๕ เกาะเหลานอก

7 ๑. บ้านทุ่งขมิ้น อยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นชาวไทย ไหม่ ( มอแกลน ) มี ๗๓ ครอบครัว จำนวน ๒๘๙ คน อาหารเช้าทำให้เราแข็งแรง อาสาสมัครสอนเด็กระบายสีอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ฝึกอาชีพดอกไม้จากแป้งปั้นเด็กๆ ชอบวาดภาพระบายสี ภาพกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ. ศ. ๔๘

8 ๒. บ้านทับตะวัน อยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นชาวไทย ใหม่ ( มอแกลน ) มี ๑๐๐ ครอบครัว จำนวน ๒๙๓ คน ภาพศูนย์การเรียนรู้ที่ทับตะวันอาสาสมัครสอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กการเล่นกีฬาทำให้สุขภาพแข็งแรง สอนฝึกอาชีพด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้า เด็กๆ ฝึกทำอาหารจากเห็ด ภาพกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ. ศ. ๔๘

9 ๓. บ้านปากเตรียม อยู่ที่ หมู่ ๕ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็น ชาวไทยมุสลิม มี ๒ ครอบครัว จำนวน ๙ คน ป้ายศูนย์การเรียนรู้ฝีมืออาสาสมัครและเด็กๆ กำลังฝึกแป้งปั้นฝึกใช้ปากกาหัวแลงก์วาดภาพ อาสาสมัครกำลังช่วยกันคัดเลือกหนังสือ โรงเพาะเห็ดที่บ้านปากเตรียม ภาพกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ. ศ. ๔๘

10 ๔. บ้านในไร่ อยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นชาวไทย มุสลิม ๓๐ ครอบครัว จำนวน ๑๔๓ คน ภาพศูนย์การเรียนรู้บ้านในไร่เจ้าหน้าที่กำลังเล่านิทานให้เด็กฟังกิจกรรมสันทนาการบนชายหาด อาหารอร่อย ร่างกายแข็งแรงฝึกทำเรือจากไม้ ภาพกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ. ศ. ๔๘

11 ๕. เกาะเหลา อยู่ที่หมู่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นชาวไทยใหม่ ( มอ แกลน ) มี ๗๐ ครอบครัว จำนวน ๓๐๐ คน ภาพบรรยากาศของเกาะเหลาเจ้าหน้าที่เยี่ยมชาวบ้าน เด็กๆ ที่เกาะเหลา เมื่อกินอิ่มแล้วเด็กๆ ต้องช่วยกันล้างจาน กินข้าวอิ่มแล้ว มีขนมกินอีกด้วย ภาพกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อ พ. ศ. ๔๘


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google