งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การจัดสรร งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ปี 2557 ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การจัดสรร งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ปี 2557 ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การจัดสรร งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ปี 2557 ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก

2 (1) NPP & Central procurement (23 บ./คน) (3) P&P Basic Services (192 บ./คน) (2) P&P Area Health services (66.38 บ./คน) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.50 บ./คน) หน่วยบริการ/ อปท.,/ หน่วยงานต่างๆ P&P Capitation ( 288.88 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 64.871 ล้านคน) คำนวณจาก 383.61 บาท/ปชก.UC 48.852 ล้านคน P&P Dental (10 บ./คน) กรณี สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ให้สามารถบูรณการการบริหารงบ (2) และ (3) เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กำหนด เนื่องจากไม่มีสาขาจังหวัดและบริบทพื้นที่แตกต่าง กองทุนฯท้องถิ่น (40+5 บ./ คน ) เขต / จังหวัด (21.38 บ./ คน + ส่วน ที่เหลือจากจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น ) Capitation +workload (162 บ./คน) Quality Performance (20 บ./คน) หักเงินเดือน การบริหาร งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2557

3 1) ครอบคลุมบริการ P&P รายบุคคลและครอบครัว สำหรับคนไทยทุกคน 2) กรอบการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อ  บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งที่ เป็นปัญหาความสำคัญในระดับ ประเทศ / เขต / จังหวัด / หน่วยบริการ / ชุมชน และนโยบายที่ เน้นหนักของ รัฐบาล  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ P&P 3) ผู้ดำเนินการจัดบริการจะเป็นหน่วยบริการ สถานพยาบาล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดบริการ P&P 4) กระจายอำนาจการบริหารจัดการให้ระดับเขตและ จังหวัด 5) ประสานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข National Health Security Office, Thailand

4 การบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2557 เพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกัน โรคตามสิทธิประโยชน์ ของแต่ละกลุ่มวัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทาง สุขภาพ อัตราป่วย และอัตราตายที่เป็น ปัญหาสำคัญของ ประเทศ ยึดตัวชี้วัดและ เป้าหมาย P&P ที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเฉพาะ ที่ เกี่ยวข้องกับบริการ รายบุคคลและ ครอบครัวภายใต้ชุด สิทธิประ โยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตัวชี้วัดที่กำหนดตาม ยุทธศาสตร์และสิทธิ ประโยชน์ของ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 4 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดระดับประเทศ

5 (1) NPP & Central procurement (23 บ./คน) (3) P&P Basic Services (192 บ./คน) (2) P&P Area Health services (66.38 บ./คน) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.50 บ./คน) หน่วยบริการ/ อปท.,/ หน่วยงานต่างๆ P&P Capitation ( 288.88 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 64.871 ล้านคน) คำนวณจาก 383.61 บาท/ปชก.UC 48.852 ล้านคน P&P Dental (10 บ./คน) กองทุนฯท้องถิ่น (40+5 บ./ คน ) เขต / จังหวัด (21.38 บ./ คน + ส่วนที่ เหลือจากจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น ) Capitation +workload (162 บ./คน) Quality Performance (20 บ./คน) หักเงินเดือน การบริหาร งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2557

6 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (1) P&P ที่บริหารระดับประเทศ 23 บาท/คน วัตถุประสงค์  เพื่อจัดหา กระจายเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุให้แก่หน่วยบริการและหน่วยงาน  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่สำคัญต่อการป้องกันหรือลดทอนปัญหา สาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศ

7 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (1) P&P ที่บริหารระดับประเทศ 23 บาท/คน เกณฑ์การจ่าย ค่าวัคซีน EPI ค่าวัคซีน&การจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ค่าสมุดบันทึกสุขภาพมารดาทารก สมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน การบริหารจัดการ สำนักงานจัดหาและกระจายวัคซีนโดยผ่านระบบVMI ของอภ. สำนักงานสนับสนุนกรมอนามัยจัดพิมพ์และกระจายสมุดบันทึก การสนับสนุน/ การจ่าย หน่วยบริการเบิกวัคซีน(ผ่านระบบVMI)และสมุดบันทึก(จากกรมอนามัย)ตามที่ ให้บริการจริง หน่วยบริการรับค่าบริการเพิ่มเติมกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (20/15 บาท/คน) โดยต้องส่งข้อมูลบริการผ่านโปรแกรม สำนักงานจัดสรรค่าการจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านสาขาเขต ให้สาขา จังหวัดเพื่อจัดการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ และกำกับติดตาม ผู้รับค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และหน่วยงาน (1.1) Central Procurement 19.15 บาท/คน

8 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (1) P&P ที่บริหารระดับประเทศ 23 บาท/คน (1.2) National priority Programs 3.85 บาท/คน เกณฑ์การจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นนโยบายและความสำคัญ ระดับชาติ ตามแนวทางที่เห็นชอบโดยคณะ อนุกรรมการ P&P กรอบกิจกรรม การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกขั้นตอนในคู่เสี่ยง กิจกรรมที่จะกำหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการP&P ซึ่ง จะประกาศให้ทราบภายหลัง การบริหารจัดการ สำนักงานบริหารจัดการและจ่ายค่าบริการตามกิจกรรมและแนวทางที่เห็นชอบ โดยคณะอนุกรรมการP&P การสนับสนุน/การ จ่าย หน่วยบริการรับค่าบริการชดเชยหรือเพิ่มเติมตามกิจกรรมที่กำหนด โดยต้องส่ง ข้อมูลตามที่กำหนด ผู้รับค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานและองค์กรอื่น

9 (1) NPP & Central procurement (23 บ./คน) (3) P&P Basic Services (192 บ./คน) (2) P&P Area Health services (66.38 บ./คน) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.50 บ./คน) หน่วยบริการ/ อปท.,/ หน่วยงานต่างๆ P&P Capitation ( 288.88 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 64.871 ล้านคน) คำนวณจาก 383.61 บาท/ปชก.UC 48.852 ล้านคน P&P Dental (10 บ./คน) กองทุนฯท้องถิ่น (40+5 บ./ คน ) เขต / จังหวัด (21.38 บ./ คน + ส่วน ที่เหลือจากจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น ) Capitation +workload (162 บ./คน) Quality Performance (20 บ./คน) หักเงินเดือน การบริหาร งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2557

10 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (2) P&P สำหรับระดับพื้นที่ 66.38 บาท/คน วัตถุประสงค์  เพื่อจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคเชิงรุก/บริการเสริมแก่ประชาชนทุก สิทธิให้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ แสวงหาผลกำไร เพื่อดำเนินการหรือจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนใน พื้นที่

11 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (2) P&P สำหรับระดับพื้นที่ 66.38 บาท/คน (2.1) กองทุนฯท้องถิ่น (40+5 บาท/คน) เกณฑ์การจ่าย บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ในรูปแบบความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศของคณะกรรมการหลักประ กันสุขภาพ แห่งชาติ โดยจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่มีความ พร้อมในการเข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 40 บาท/คน จ่ายตามจำนวนประชากรไทยในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่เกิน 5 บาทต่อคนไทย จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่กองทุนฯสามารถดำเนินงานหรือมี คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราตามที่กำหนด กรอบกิจกรรม กองทุนฯท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมภายใต้ประกาศของคณะกรรมการหลักฯ 2552 และที่ ประกาศเพิ่มเติม การบริหารจัดการ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไข/ออกประกาศ สปสช.เขตบริหารจัดการให้มีกองทุนและทำงานได้ กำกับติดตาม การสนับสนุน/การจ่าย สปสช.จัดสรรวงเงินตามจำนวนท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ สปสช.เขตดำเนินการ สาขา เขตเบิกจ่าย 40+5 บาท/คนโอนให้กองทุนฯท้องถิ่น สมทบกับเงินของท้องถิ่นที่สมทบ ตามอัตราที่กำหนด การคำนวณวงเงินข้อมูลประชากรทุกสิทธิประกอบด้วย: ผู้มีสิทธิUCจากศูนย์ทะเบียน + จำนวนผู้มีสิทธิ สวัสดิการข้าราชการตามทะเบียนราษฎร์ + ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนกับสถานพยาบาล ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนฯนั้น + สิทธิว่าง ณ วันที่ 1 กค. 56

12 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (2) P&P บริการระดับพื้นที่ 66.38 บาท/คน (2.2) ส่วนที่เหลือบริหารโดยสาขาเขต/จังหวัด 21.38 บาท/คน เกณฑ์การจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะ พื้นที่หรือตามนโยบายสำคัญ บริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขต หรือจังหวัด การตามจ่ายค่าบริการแทนหน่วยบริการ การจ่ายเพื่อให้มีทางเลือกใน การเข้าถึงบริการ และจ่ายเพื่อจูงใจให้เกิดการบริการที่เพิ่มความครอบคลุมและ คุณภาพผลงานบริการ กรอบกิจกรรม การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/การคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะพร่องทัยรอยด์ ฮอร์โมนทารกแรกเกิด การบริการP&Pตามเกณฑ์การจ่าย อาทิ -พัฒนาการเด็ก -ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน -อนามัยมารดา –การตรวจคัดกรองตาต้อกระจก -การจัดบริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ประกันตน/ แรงงานนอกระบบ/คนชายขอบเข้าถึงบริการ -การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ -การตามจ่ายระหว่างหน่วยบริการหรือระหว่างจังหวัด -จ่ายให้หน่วยบริการ/ สถานพยาบาลอื่นจัดบริการเชิงรุกหรือบริการเสริมเข้าไปในพื้นที่/โรงเรียนหรือสถาน ประกอบการ -จ่ายให้ภาคประชาชน/องค์กรเอกชนเพื่อจัดบริการสำหรับคนชายขอบหรือ จัดบริการเสริมเพิ่มเติมจากปกติ –จ่ายเพิ่มเติมเสริมแรงแก่หน่วยบริการตามตัวชี้วัดผลผลิต/ ผลลัพธ์ที่สำคัญของพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นค่าบริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง บริการ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนองค์กรเอกชน/ภาคประชาชนดำเนินการหรือ จัดบริการ/กิจกรรมP&Pแก่ประชาชนในพื้นที่

13 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (2) P&P บริการระดับพื้นที่ 66.38 บาท/คน (2.2) ส่วนที่เหลือบริหารโดยสาขาเขต/จังหวัด 21.38 บาท/คน การบริหาร จัดการ สปสช.เขตบริการจัดการเป็นGlobal Budgetระดับเขต โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. การสนับสนุน/ การจัดสรร/ การโอน สปสช.จัดสรรประมาณ 21.38 บาทตามจำนวนประชากรทุกสิทธิรวมสิทธิว่างให้ สปสช.เขต บริหารจัดการเป็น global budget ระดับเขต สปสช.เขตจัดสรรให้สาขาจังหวัดตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ หรือข้อตกลงร่วมระหว่าง คปสข.กับ สปสช.เขต และสอดคล้องกับแนวทางการจ่ายที่ผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. เพื่อให้สาขาจังหวัดบริหารจัดการ สปสช.เขตสามารถกันเงินจำนวนหนึ่งเพื่อบริหารจัดการเองโดยตรงได้ เงินที่จัดสรรให้สาขาจังหวัดส่วนหนึ่งให้ใช้สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการคัด กรองและตรวจยืนยันภาวะพร่องทัยรอยด์ ส่วนที่เหลือสำหรับบริการP&Pตามเกณฑ์การจ่าย สปสช.เขตโอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี 6 ของสาขาจังหวัดตามที่ตกลง กรณีค่าใช้จ่ายการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกเมื่อสาขาจังหวัดตกลงเป้าหมายกับหน่วยบริการแล้ว สาขาเขตอาจตกลงกับ สาขาจังหวัดเพื่อจ่ายและโอนให้หน่วยบริการโดยตรง การจ่าย/ผู้รับ สปสช.เขต/สาขาจังหวัดจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลทั้ง ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชนเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ไม่จ่ายเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการซึ่งสปสช.ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะให้แก่สปสช.สาขาจังหวัดแล้ว และ ห้ามจ่ายตามประกาศประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด พ.ศ.2554 รวมถึงการศึกษาดูงาน การจัดซื้อ/ จัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

14 ตัวอย่างแผนงาน หรือ โครงการ ที่ จัดทำขึ้น โดยไม่ เป็นไปตามประเภทและขอบเขตของบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเงินกองทุน 1. โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภัยพิบัติและภาวะ ฉุกเฉิน 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบล 3. โครงการเชิงรุกสู่ข้อมูลสุขภาพชุมชน 4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุและคน พิการ สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน 14 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคสำหรับเขตพื้นที่

15 ตัวอย่างแผนงาน หรือ โครงการ ที่ จัดทำขึ้น โดยไม่เป็นไปตาม ประเภทและขอบเขตของบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน ( ต่อ ) 7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับ จังหวัด 8. โครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค 9. โครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และ สาธารณสุข 10. โครงการจัดกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 11. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 12. โครงการ To be number one Dance exerciser championship สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน 15 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคสำหรับเขตพื้นที่

16 (1) NPP & Central procurement (23 บ./คน) (3) P&P Basic Services (192 บ./คน) (2) P&P Area Health services (66.38 บ./คน) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.50 บ./คน) หน่วยบริการ/ อปท.,/ หน่วยงานต่างๆ P&P Capitation ( 288.88 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 64.871 ล้านคน) คำนวณจาก 383.61 บาท/ปชก.UC 48.852 ล้านคน P&P Dental (10 บ./คน) กองทุนฯท้องถิ่น (40+5 บ./ คน ) เขต / จังหวัด (21.38 บ./ คน + ส่วน ที่เหลือจากจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น ) Capitation +workload (162 บ./คน) Quality Performance (20 บ./คน) หักเงินเดือน การบริหาร งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2557

17 วัตถุประสงค์ การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (3) P&P สำหรับบริการพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำและ เครือข่ายจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่เป็นบริการพื้นฐานสำหรับบุคคล และครอบครัวตามสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตอบสนองต่อ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับเขต/ ประเทศ

18 (3) P&P สำหรับบริการพื้นฐาน 192 บาท/คน กรอบกิจกรรม หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการให้บริการP&Pตามสิทธิประโยชน์ทั้งเชิงรับและ เชิงรุกในพื้นที่แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิ การบริหารจัดการ/การสนับสนุน/การจ่าย (3.1) จ่ายตาม จำนวนประชากร และผลงาน 162 บาท/คน สปสช.คำนวณจ่ายตามผลงานชุดกิจกรรมภายใต้สิทธิประโยชน์แต่ละกลุ่มวัยทุก สิทธิก่อน แล้วนำมาหักจากวงเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือนำมาคำนวณจ่ายตามจำนวน ประชากรทุกสิทธิ แจกแจงการจ่ายเป็นรายหน่วยบริการประจำและภาพรวมจังหวัด สัดส่วนจำนวนเงินระหว่างจ่ายตามผลงานและประชากรประมาณ 40:60 เงินส่วนนี้จะถูกปรับลดค่าแรง (หักเงินเดือน) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ สาขาจังหวัด (อปสจ.) สามารถปรับเกลี่ยเงินระหว่างหน่วยบริการได้ และแจ้ง สปสช. จ่ายตรงให้หน่วยบริการ (3.2) จ่ายทันต กรรมส่งเสริม ป้องกัน 10 บาท/คน จ่ายแก่หน่วยบริการตามจำนวนประชากรทุกสิทธิ แจกแจงเป็นรายหน่วยบริการประจำ และภาพรวมจังหวัด อปสจ.สามารถปรับเกลี่ยได้และแจ้ง สปสช. จ่ายตรงให้หน่วย บริการ (3.3) งบจ่ายตาม เกณฑ์คุณภาพ ผลงานบริการ 20 บาท/คน จัดสรรตามจำนวนประชากรทุกสิทธิ ให้สปสช.เขตบริหารจัดการระดับเขตโดยบูรณา การกับงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ เพื่อจ่ายให้หน่วยบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF) การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (3) P&P สำหรับบริการพื้นฐาน

19 (3) P&P สำหรับบริการพื้นฐาน 192 บาท/คน การคำนวณวงเงิน กรณีจ่ายตามผลงาน สปสช.ใช้ข้อมูลผลงานจากชุดข้อมูล 21/43 แฟ้มของไตรมาส 3,4 ปีงบประมาณ 55 และไตรมาส 1,2 ปี 56 คูณด้วยต้นทุนบริการรายกิจกรรม (Activity based costing) กรณีตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการและเครือข่ายไม่ได้มีผลงานจริง สปสช.จะปรับลด ค่าใช้จ่ายตามผลงานในปีถัดไป ข้อมูลประชากรทุกสิทธิใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกับการจัดสรรให้กองทุนฯท้องถิ่น กรณีประชากรสิทธิสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคมโดยปกติไม่ได้ลงทะเบียน กับหน่วยบริการใดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงินจำนวนนี้จะจัดสรรกอง ไว้ที่ระดับจังหวัด ให้อปสจ.ปรับเกลี่ยพร้อมกับงบP&Pอื่นให้หน่วยบริการ(รัฐ/เอกชน) ตามเป้าหมาย/กิจกรรมที่ตกลงกัน การโอน งบจ่ายตามประชากรและผลงาน และทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโอนเป็นงวดไปพร้อม งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปและงบบริการผู้ป่วยใน กรณีหน่วยบริการภาครัฐปรับลด ค่าแรงก่อนโอน ส่วนภาคเอกชนโอนให้เต็มจำนวน ผู้รับค่าใช้จ่ายหน่วยบริการประจำและเครือข่าย และสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

20 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ P&P วัตถุประสงค์  เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล และมี ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก การจัดการ การ จัดบริการ และศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของหน่วยบริการ หน่วยงาน องค์กร/ภาคประชาชนในทุกระดับ

21 การบริหารงบบริการ P&P ปี 2557 ส่วนที่ (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ P&P เกณฑ์การจ่าย/ กรอบกิจกรรม การกำกับติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ (พัฒนาระบบ กลไกการ บริหารจัดการ/การบริการ ศักยภาพบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ) พัฒนาศักยภาพองค์กรเอกชน/ภาคประชาชน และระบบสุขภาพชุมชน (ทั้งนี้ สปสช.เขตต้องให้ความสำคัญ) การสนับสนุน/การ จัดสรร/การ บริหารจัดการ จัดสรรให้สปสช.เขตไม่น้อยกว่า 6 บาท/คน บริหารจัดการเป็น global budget ระดับเขต โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายต้องผ่าน ความเห็นชอบจาก อปสข. สปสช.เขตจัดสรรให้สาขาจังหวัดตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และ สามารถกันงบจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการเองได้ การจัดสรรให้สาขาจังหวัดให้บูรณาการไปพร้อมกับงบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการอื่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ ส่วนที่เหลือบริหารจัดการระดับประเทศโดย สปสช. ผู้รับค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ/สถานพยาบาล หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลทั้งภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ภาคประชาชน (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ P&P 7.50 บาท/คน

22 สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ปี 2556ปี 2557 PPN-ไข้หวัดใหญ่:กลุ่มเป้าหมาย-ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง 7 โรค ผู้สูงอายุ>65ปี -เพิ่มหญิงตั้งครรภ์>4เดือน เด็ก 6 เดือน-2 ปี PPA-ระบุทิศทางสนับสนุนองค์กรเอกชน/ ภาคประชาชนดำเนินการหรือร่วม ให้บริการเฉพาะในกองทุนสุขภาพชุมชน -ระบุทิศทางสนับสนุนองค์กรเอกชน/ ภาคประชาชนดำเนินการหรือร่วม ให้บริการในงบเขต/จังหวัดด้วย PPB-บริหารงบQPเฉพาะ-บริหารงบQPบูรณาการกับการบริหารงบ QOFของปฐมภูมิ -รวมทันตกรรรมส่งเสริมป้องกันและระบุ จำนวนเงิน DHS-แยกบริหารจัดการ-ย้ายไปอยู่ใต้PPB PPD-ไม่ระบุทิศทาง -จัดสรรเป็นGBให้เขตตามจำนวน ประชากรและหน่วยบริการปฐมภูมิ 50:50 -ระบุทิศทางสนับสนุนการพัฒนาองค์กร เอกชน/ภาดประชาชนและระบบสุขภาพ ชุมชน -จัดสรรเป็นGBเขตตามจำนวนประชากร 22 PPN=PP National program, PPA=PP Area health service, PPB=PP Basic services, DHS=Dental health services, PPD=PP Development

23 โครงสร้างการจัดสรรเงินและอัตราที่เปลี่ยนไป ปี 2556ปี 2557เพิ่ม+/ ลด- วงเงินอัตรา232.36 บาท/คน ทุกสิทธิ 288.88 บาท/คน ทุกสิทธิ +56.53 PPN25.7223 -2.72 PPA57.4066.38+8.98 -Local Fund 4045+5 -Region/Province 17.4021.38+3.98 PPB124.96192+67.04 -Cap+Workload 99.96162+62.04 -QP 2520-5 -DHS -10+10 DHS16.60ย้ายไปอยู่ใต้ PPB-16.60 PPD7.687.50-0.18 23


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การจัดสรร งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ปี 2557 ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google