งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริม ป้องกัน ตามลักษณะ งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริม ป้องกัน ตามลักษณะ งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริม ป้องกัน ตามลักษณะ งาน

2 จังห วัด อำเภ อ เขต สธ. ก รม สปสป สป สช. สปส ช. เขต 8 Flagships บูรณ าการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP นโยบายสุขภาพ งบ สธ. งบ UC MOU (NP) แผน ยุทธ กำกับ ติดตาม 10% 20% 70% (949 ล้าน ) (6,00 0 ล้าน )

3 บริก าร สส ปก บริห าร พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ การบริหาร เวชภัณฑ์

4 นครป ฐม ราช บุรี สุพรรณ บุรี กาญจน บุรี สมุทรส าคร สมุทรสง คราม เพช รบุรี ประ จวบ พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ + BS อาหารปลอดภัยการควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ การบริหาร เวชภัณฑ์

5 ลักษณะสำคัญของ แผน สุขภาพเขต - แยกแผนย่อย ตาม หัวข้อเป็น 25 แผน - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตาม ตัวชี้วัด กลยุทธ และ มาตรการสำคัญ - รวบรวมแผนระดับอำเภอ / ตำบล และกองทุนตำบล - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์ วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - ข้อมูล BS เป็นความ ครอบคลุม เน้นความถูกต้อง

6 1. งบ NPP 1,682 ล้าน วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการ ร่วมกัน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน ( หัก เงินเดือน ) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน 4. งบสนับสนุน 502 ล้าน 5. งบทันต 1,085 ล้าน ( หักงบสนับสนุน กองทุนตำบล ) ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน แผนระดับชาติ 550 ล้าน งบรวม 6,082 ล้าน งบกระทรวง 949 ล้าน ( เขตละ 80 ล้าน ) ( เขตละ 500 ล้าน ) 6. งบกองทุนโรค เรื้อรัง 82 ล้าน

7 กรอบการ บริหารงาน ร่วมกัน ข้อสรุปการบริหารงาน PP ระหว่าง สธ.- สปสช. ปี 56 1. บทบาท สธ. เป็น National Health Authority & Providers ส่วน สปสช. เป็น National Health Security & Purchaser 2. ใช้กลไกที่มีอยู่ ได้แก่ คปสข. และ อปสข. 3. กรอบงาน PP 3 กลุ่ม (Basic Service, National Program, และ Area Health) 4. คงกรอบการบริหารงบ PP ไว้ 5 ส่วน (NPP, PPE, PPA, สนับสนุนส่งเสริม, ทันตกรรม ส่งเสริม

8 กลไกระดับเขต เป้าหมาย / KPI แผนงาน / กลยุทธ คทง. ยกร่าง MOU ( ฝ่ายละ 5 คน ) MO U M&E การบริหาร เงิน PP BS NP PPE PPA สนับส นุน ทันตก รรม


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริม ป้องกัน ตามลักษณะ งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google