งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion & Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion & Prevention"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion & Prevention
National Programs Health Promotion & Prevention Basic Services Area Health กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน

2 สปสช. กรม สป กรม สปสช.เขต เขต สธ. งบ UC งบ สธ. จังหวัด อำเภอ
นโยบายสุขภาพ สปสช. กรม สป กรม PPNP บูรณาการ สปสช.เขต MOU MOU 8 Flagships (BS, NP) (NP) เขต สธ. PPA 10% งบ UC งบ สธ. แผนยุทธ กำกับติดตาม (6,000 ล้าน) (949 ล้าน) จังหวัด PPA 20% BS, NP, AH อำเภอ PPE 70%

3 แผนสุขภาพเขต (๒๕ แผน) บริการ สส ปก บริหาร สุขภาพสตรี และทารก + BS
การเงินการคลัง พัฒนาบริการ 10 สาขา สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS การบริหารกำลังคน-จริยธรรม พัฒนาระบบส่งต่อ สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS ระบบข้อมูล คุณภาพบริการ สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การบริหารเวชภัณฑ์ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพวัยรุ่น + BS สาธารณสุขชายแดน พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ยาเสพติด ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง โครงการพระราชดำริ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารปลอดภัย แผนสุขภาพเขต การควบคุมโรคติดต่อ (๒๕ แผน) สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4 นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ ราชบุรี การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง สุพรรณบุรี ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม กาญจนบุรี พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง การบริหารเวชภัณฑ์ สุขภาพสตรี และทารก + BS สมุทรสาคร สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สมุทรสงคราม สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพชรบุรี สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS สุขภาพวัยรุ่น + BS ประจวบ ระบบข้อมูล โครงการพระราชดำริ ยาเสพติด สาธารณสุขชายแดน

5 ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภาพเขต
- แยกแผนย่อย ตามหัวข้อเป็น 25 แผน - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ และมาตรการสำคัญ - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม เน้นความถูกต้อง - รวบรวมแผนระดับอำเภอ/ตำบล และกองทุนตำบล

6 วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการร่วมกัน
ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน 1. งบ NPP 1,682 ล้าน แผนระดับชาติ ล้าน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน ระดับเขต (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน งบรวม ,082 ล้าน (เขตละ ล้าน) (หักงบสนับสนุนกองทุนตำบล) 4. งบสนับสนุน ล้าน งบกระทรวง ล้าน 5. งบทันต ,085 ล้าน (เขตละ ล้าน) 6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน

7 ข้อสรุปการบริหารงาน PP ระหว่าง สธ.-สปสช. ปี 56
กรอบการบริหารงานร่วมกัน 1. บทบาท สธ. เป็น National Health Authority & Providers ส่วน สปสช. เป็น National Health Security & Purchaser 2. ใช้กลไกที่มีอยู่ ได้แก่ คปสข. และ อปสข. 3. กรอบงาน PP 3 กลุ่ม (Basic Service, National Program, และ Area Health) 4. คงกรอบการบริหารงบ PP ไว้ 5 ส่วน (NPP, PPE, PPA, สนับสนุนส่งเสริม, ทันตกรรมส่งเสริม

8 กลไกระดับเขต คทง. ยกร่าง MOU (ฝ่ายละ 5 คน) เป้าหมาย / KPI
PPE BS เป้าหมาย / KPI PPA แผนงาน / กลยุทธ NP M&E สนับสนุน การบริหารเงิน PP ทันตกรรม


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion & Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google