งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานที่ ๕. ๑ ป ๖ / ๑ ใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะสำคัญทาง กายภาพและสังคมของ ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานที่ ๕. ๑ ป ๖ / ๑ ใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะสำคัญทาง กายภาพและสังคมของ ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มาตรฐานที่ ๕. ๑ ป ๖ / ๑ ใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะสำคัญทาง กายภาพและสังคมของ ประเทศ

4

5 เครื่องมือสำรวจและเตือนเกิดภัย ธรรมชาติ ๑..................................................................................................... ๒................................................................................................... ๓.................................................................................................... การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือภูมิศาสตร์ ๑....................................................................................... ๒....................................................................................... ๓....................................................................................

6

7

8

9

10

11 ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของ ประเทศ

12 เทือกเขาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการ เกิดแม่น้ำ 1..................................................................................................... 2..................................................................................................... 3.................................................................................................... ลักษณะทางภูมิศาสตร์ภาคกลางที่เอื้อต่ออาชีพเกษตรกรรม 1..................................................................................................... 2..................................................................................................... 3.....................................................................................................

13 คำถามเชิง O net 1. ภาพถ่ายทางอากาศสามารถตรวจสอบ เรื่องใดได้ดีที่สุด 2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดสามารถ ตรวจสอบภัยธรรมชาติที่เกิดบนโลกได้ดี ที่สุด - ภัยจากแผ่นดินไหว - น้ำท่วม - พายุ - ไฟป่า 3. เครื่องทางภูมิศาสตร์ใดที่สามารถตรวจ การก่อตัวของพายุและทิศทางการเคลื่อน ตัวของพายุต่าง ๆ ในโลกได้ดีที่สุด 4. แผนที่กายภาพเหมาะแก่การศึกษาเรื่องใด มากที่สุด ( วินิจฉัยตามตัวเลือก คำตอบ )

14 มาตรฐาน ส ๖. ๑ เข้าใจลักษณะของโลกทาง กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน และกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ป๖ / ๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ ทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย  ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย

15

16 วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดภัยธรรมชาติ ๑..................................................................................................... ๒..................................................................................................... ๓.................................................................................................... การแก้ไขและป้องกัน ๑..................................................................................................... ๒..................................................................................................... ๓....................................................................................................

17 เปรียบเทียบสภาพ ที่เกิดขึ้น

18 ความหมายของภูมิลักษณ์

19 ภูมิ ลักษณ์

20

21 ภูมิลักษณ์ของ สังคมเมือง

22 ข้อดี - ข้อด้อยภูมิลักษณ์สังคมเมือง ๑..................................................................................................... ๒..................................................................................................... ๓.................................................................................................... การแก้ไขและและพัฒนา ๑..................................................................................................... ๒..................................................................................................... ๓....................................................................................................

23 คำถามเชิง O net ๑. ภูเขาหัวโล้นเป็นอันตรายต่อผู้ตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณนั้นมากที่สุด คือ ๒. การที่ป่าไม้ถูกทำลายมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดภัยใดมากที่สุด ๓. ปรากฏการณ์เอลนิลโญ่ ส่งผลให้เกิดภัย พิบัติในโลกตามข้อใดมากที่สุด ๔. ปรากฏการณ์ลานิญญ่า ส่งผลให้เกิดภัย พิบัติในโลกตามข้อใดมากที่สุด ๕. ภูมิลักษณ์ของสังคมเมืองขนาดใหญ่บังเกิด ผลเสียทางธรรมชาติในข้อใด ๖. ภูมิลักษณ์ตามธรรมชาติแตกต่างจากภูมิ ลักษณ์สังคมเมืองมากที่สุดในเรื่องใด ( วินิจฉัยตามตัวเลือกคำตอบ )

24

25


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานที่ ๕. ๑ ป ๖ / ๑ ใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ) ระบุลักษณะสำคัญทาง กายภาพและสังคมของ ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google