งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปเนื้อหาสาระ ภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปเนื้อหาสาระ ภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปเนื้อหาสาระ ภูมิศาสตร์
มฐ.๕.๑ ป. ๖/๑-๒ ทองใบ วงศ์อินจันทร์

2 โลกของเรา

3 มาตรฐานที่ ๕.๑ ป ๖/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ

4 เครื่องมือทางภูทิศาสตร์

5 เครื่องมือสำรวจและเตือนเกิดภัยธรรมชาติ
๑ ๒ ๓ การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือภูมิศาสตร์

6

7 ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ

8 ภาพถ่ายจากดาวเทียมศูนย์กลางบัวใหญ่

9

10

11 ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ

12 เทือกเขาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดแม่น้ำ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ภาคกลางที่เอื้อต่ออาชีพเกษตรกรรม

13 คำถามเชิง O net ภาพถ่ายทางอากาศสามารถตรวจสอบเรื่องใดได้ดีที่สุด
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดสามารถตรวจสอบภัยธรรมชาติที่เกิดบนโลกได้ดีที่สุด - ภัยจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ - ไฟป่า เครื่องทางภูมิศาสตร์ใดที่สามารถตรวจการก่อตัวของพายุและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุต่าง ๆ ในโลกได้ดีที่สุด แผนที่กายภาพเหมาะแก่การศึกษาเรื่องใดมากที่สุด (วินิจฉัยตามตัวเลือกคำตอบ)

14  ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย
มาตรฐาน ส ๖.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ป๖/๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย  ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศไทย

15

16 วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดภัยธรรมชาติ
๑ ๒ ๓ การแก้ไขและป้องกัน

17 เปรียบเทียบสภาพที่เกิดขึ้น

18 ความหมายของภูมิลักษณ์
ความหมายของภูมิลักษณ์  ภูมิลักษณ์ หมายถึง สภาพทั่วๆไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่างเป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขาที่เรียกว่าภูมิลักษณ์  ภูมิลักษณ์ หมายถึง  “ภูมิลักษณ์ : สภาพทั่ว ๆ ไปของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่างเป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขาก็เรียกว่า ภูมิลักษณ์”

19 ภูมิลักษณ์

20 เปรียบสภาพสิ่งต่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในสังคม
ภูมิลักษณ์ เปรียบสภาพสิ่งต่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในสังคม

21 ภูมิลักษณ์ของสังคมเมือง

22 ข้อดี - ข้อด้อยภูมิลักษณ์สังคมเมือง
๑ ๒ ๓ การแก้ไขและและพัฒนา

23 คำถามเชิง O net ๑. ภูเขาหัวโล้นเป็นอันตรายต่อผู้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นมากที่สุด คือ ๒. การที่ป่าไม้ถูกทำลายมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดภัยใดมากที่สุด ๓. ปรากฏการณ์เอลนิลโญ่ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในโลกตามข้อใดมากที่สุด ๔. ปรากฏการณ์ลานิญญ่า ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในโลกตามข้อใดมากที่สุด ๕. ภูมิลักษณ์ของสังคมเมืองขนาดใหญ่บังเกิดผลเสียทางธรรมชาติในข้อใด ๖. ภูมิลักษณ์ตามธรรมชาติแตกต่างจากภูมิลักษณ์สังคมเมืองมากที่สุดในเรื่องใด (วินิจฉัยตามตัวเลือกคำตอบ)

24

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปเนื้อหาสาระ ภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google