งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่เพื่อ การศึกษา ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่เพื่อ การศึกษา ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่เพื่อ การศึกษา ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ โชคชัย บุตรครุธ

2 1. ความหมายของ แผนที่ แผนที่ (Map) เป็น เครื่องมือในการนำเสนอ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดย ย่อส่วนลักษณะภูมิ ประเทศ และสิ่งต่างๆ ที่ ปรากฏบนผิวโลกให้เป็น แผ่นภาพ ที่เรียกว่า “ แผน ที่ ”

3 2. ข้อมูลในแผนที่ ข้อมูลในแผนที่ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ ปรากฏบนพื้นที่โลกและ ถูกถ่ายทอดลงบนแผนที่ ตามมาตรส่วนที่ต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์แทนสิ่ง ต่างๆ เหล่านั้นเช่น ที่ตั้ง เมืองแม่น้ำ เทือกเขา ฯลฯ

4 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน ทั้งนี้หมายถึง ข้อมูลด้าน ทรัพยาการธรรมชาติปละ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งได้ เป็น 3 ประเภท และมี เทคนิคในการศึกษา ข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้

5 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.1 การศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิ เป็นการออก สำรวจภาคสนามเพื่อเก็บ ข้อมูลเกี่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ ศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตรง มีขั้นตอน 3 ประการ คือ

6 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.1.1 ขั้นเตรียมก่อนออก ภาคสนาม - กำหนดวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมาย - ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ หรือสื่อต่างๆ - เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้สำรวจ ภาพสนาม - วางแผนการทำงาน และติดต่อ ประสานงาน

7 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.1.2 ขั้นออกภาคสนาม - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ วางแผนไว้ โดยใช้เวลา และค่าใช้จ่ายตามที่ กำหนด - บันทึกข้อมูลจากการ สำรวจให้ชัดเจนและเป็น ระบบ

8 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.1.3 ขั้นดำเนินงาน ภายหลังออกภาคสนาม - นำข้อมูลจากการออก ภาคสนามมาพิจารณาถึง ความสมบูรณ์และถูกต้อง - พิจารณาเพื่อประเมินผล การทำงาน

9 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.2 การศึกษาขั้นทุติย ภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมต่างๆโดยใช้ สื่อประเภททีมีผู้ศึกษาไว้ ก่อนแล้ว

10 3. การศึกษาข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ 3.3 การศึกษาขึ้นตติย ภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูล ด้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ข้อมูลที่มีผู้ศึกษาสรุป วิเคราะห์ไว้แล้ว หรือ แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมจากการใช้ข้อมูล ทุติยภูมิ

11 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ การแบ่งประเภทของแผน ที่ตามข้อมูลที่แสดงและ ลักษณะการใช้งานมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แผนที่ อ้างอิง แผนที่เฉพาะเรื่อง และแผนที่เล่ม มี สาระสำคัญ ดังนี้

12 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.1 แผนที่อ้างอิง ( หรือ แผนที่ทั่วไป ) เป็นแผนที่ ที่นำมาใช้อย่างกว้างขวาง คือ แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ของประเทศไทย จัดทำ โดยกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม

13 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2 แผนที่เฉพาะ เรื่อง (Thematic Map) เป็น แผนที่ที่แสดงข้อมูลเพียง 1- 2 เรื่องตามที่ต้องการเท่านั้น เช่น แสดงข้อมูลที่ตั้งเขื่อน และที่ตั้งเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้นจึงนิยมเรียกชื่อ อีกชื่อหนึ่งว่า “ แผนที่ วัตถุประสงค์พิเศษ ” แบ่งเป็น ชนิดย่อยๆได้ดังนี้

14 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.1) แผนที่เก่า เป็นแผนที่ที่ จัดทำขึ้นก่อนแผนที่ใช้ใน ปัจจุบัน ซึ่งมีข้อมูลบางอย่างที่ ล้าสมัยแต่ยังมีประโยชน์เพราะ สามารถนำไปใช้ศึกษาการ เปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตกับ ปัจจุบันได้ เช่น แผนที่แสดง ที่ตั้งสถานที่สำคัญและเส้นทาง คมนาคมในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

15 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.2) แผนที่ภูมิทัศน์ (Landscape Map) เป็นแผน ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโดย เจาะจงเฉพาะเรื่องที่ต้องการ อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ เช่น - แผนที่แสดงความลาดชันของ พื้นที่ - แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน - แผนที่แสดงลักษณะทาง กายภาพ

16 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.3) แผนที่บรรยากาศ เป็นแผนที่ที่แสดงชั้นบรรยากาศ ที่อยู่เหนือพื้นผิวโลก - แผนที่ อากาศ - แผนภูมิอากาศ - แผนที่อากาศประจำวัน - แผนที่อากาศสมัยใหม่

17 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.4) แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประชากร - แผนที่จะแสดงกระจายของ ประชากร - แผนที่แสดงความหนาแน่นของ ประชากร - แผนที่ชนกลุ่มน้อย - แผนที่สำมะโนประชากร - แผนที่ทะเบียนราษฎร์

18 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.5) แผนที่รัฐศาสตร์ - แผนที่เทศบาล - แผนที่เมืองและชนบท - แผนที่ภูมิรัฐศาสตร์

19 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.2.6) แผนที่เศรษฐกิจ แสดงข้อมูลทางเศรษฐกิจ ของพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ทำ นาข้าว เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก และปริมาณผลผลิตทาง การเกษตรชนิดต่างๆ เป็นต้น

20 4. ประเภทของแผน ที่ 4. ประเภทของแผน ที่ 4.3 แผนที่เล่ม (Atlas) เป็นการจัดทำแผนที่เฉพาะ เรื่องหลาย เรื่องมารวมเข้า เป็นรูปเล่ม เช่น แผนที่ชุด ประเทศไทยของกรมแผนที่ ทหาร แสดงข้อมูลของ ประเทศไทยในด้านต่างๆ

21


ดาวน์โหลด ppt แผนที่เพื่อ การศึกษา ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google