งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง 2. เพื่อให้ทราบปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง 2. เพื่อให้ทราบปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง 2. เพื่อให้ทราบปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน 1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มร. คส. 1 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การกำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. วิเคราะห์ SWOT 2. ตรวจสอบ / ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ หน่วยงาน 3. การจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติ งาน 4. ถ่ายทอด แผนไปสู่ การปฏิบัติ 5 การ ดำเนินงาน ตามแผน 6. การ ติดตาม ประเมินผล แผนภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานหลักและ วัตถุประสงค์หลัก ห แผนภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานหลักและ วัตถุประสงค์หลัก หน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 1. เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ของหน่วยงาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

2 1. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไม่ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 ไม่ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง รวมทั้งปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน 1. ไม่ได้ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มร. คส. 2 1. ไม่ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การกำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. วิเคราะห์ SWOT 2. ตรวจสอบ / ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธ กิจ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน 3. การจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติ งาน 4. ถ่ายทอด แผนไปสู่ การปฏิบัติ 5 การ ดำเนินงาน ตามแผน 6. การ ติดตาม ประเมินผล แผนภาพ การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนภาพ การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ห หน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การจัดการแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่ มีความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

3 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดคำอธิบาย 5432154321 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก เกิดขึ้นแล้ว / กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ ใน 1 ปี เกิดขึ้นแล้ว / กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ ใน 5 ปี มีโอกาสเกิดขึ้น 50 % ภายใน 5 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 50 % ภายใน 1 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 50 % ภายใน 5 ปี เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่า ประเมินผลกระทบ ระดับผลกระทบคำอธิบาย 5432154321 รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มีความสูญเสียด้านการเงิน / ชื่อเสียง อย่างรุนแรงต่อหน่วยงานและ ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มีความสูญเสียด้านการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ด้าน ส่งผลให้เกิด ความติดขัดในการทำงาน มีความสูญเสียในระดับปานกลางด้านใดด้านหนึ่ง มีความสูญเสียในระดับน้อย มีความสูญเสียในระดับน้อยมาก มร. คส..3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

4 2.1.2/3.1.2 3.1.3/6.1.2/ 6.2.1 2.1.34.1.3 5.1.1 2.1.1/3.1.3/3.1.1 1.1.2 1.1.1/1.1.3 1.1.4/5.1.1 5.1.3/6.2.1 4.1.1/4.1.2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 มร. คส. 4 ด้านแผนกลยุทธ์

5 421 53 67 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5 มร. คส. 5 แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map) ด้านแผนกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ที่แท้จริง 2. เพื่อให้ทราบปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google