งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล โดย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล โดย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล โดย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและ เสริมสร้างความพร้อม ในการ นำเสนอรายงานทางการเงินให้มี ประสิทธิภาพ

4 ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถและ คุณสมบัติของคนที่แฝงอยู่ อาจนำพัฒนาให้ ประจักษ์ได้

5 การเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการที่ร่ำรวย เคล็ดลับ เคล็ดลับสำหรับนักบริหารจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจในการ เสริมโอกาสแห่งความสำเร็จ

6 การเป็นผู้จัดการ ไม่ใช่แค่เป็น พนักงาน ต้องเป็นนักขายความคิด นักการตลาด นักกลยุทธ์ ในทุกโอกาส ต้องรู้จักการสื่อสารที่ดี 1. เป็นนัก สื่อสารที่ดี

7 2. แน่วแน่และคิดบวก พยายามทำให้กระบวนการเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน อย่าให้ใครทำให้คุณไขว้เขวด้วย คำแนะนำที่สับสน และต้องคิดบวกจะทำให้พลังคุณ แข็งแกร่ง

8 อย่าทำทุกอย่างด้วยลำพัง ตัวเอง หาส่วนร่วม ให้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถ และมีคนที่ มีความรับผิดชอบอยู่รอบตัว ดีกว่า การมีคนฉลาดหรือคนโง่ ใกล้ตัว 3. สร้าง ทีมงาน

9 4. กล้าลุย ความกล้าเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการมีวิสัยทัศน์ใน การมองเห็น คุณต้องกล้าลอง ในสิ่งใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย อาจต้อง สวนกระแสแนวคิดเดิม ๆ ยอมรับความคิดใหม่ ๆ 8

10 5. พรสวรรค์พิเศษของคุณ ทุกคนมีความสามารถ และชำนาญพิเศษอยู่แล้ว ความท้า ทาย คือการค้นหา ไม่ว่า ความสามารถของคุณ จะเป็นอะไร จงหาออกมาให้ได้ เรียนรู้ในทุก แง่มุม และจะสำเร็จในสิ่งที่ คุณรัก 9

11 6. คิดไปข้างหน้า ในการบริหารจัดการ ต้อง คิดไปข้างหน้าให้ไกลเสมอ ทำ ความเข้าใจความต้องการของ สมาชิก ลูกค้า พนักงาน ความ ต้องการนวัตกรรม การเพิ่มขึ้น ของราคา ทำให้ธุรกิจอยู่รอด 10

12 7. รับรู้แหล่งรายได้ การที่เปี่ยมไปด้วยความคิด แต่กลับไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ และเงินทุนในการจัดการ ต้อง สร้างแหล่งรายได้ หากไม่มีถือว่า ไม่ได้ทำธุรกิจ เป็นแค่โครงการ ที่อยากทำเท่านั้น

13 8. ปรับปรุงงานให้ก้าวทัน สถานการณ์ ทบทวนและวิเคราะห์อย่าง ละเอียดรอบคอบ จะทำให้งาน ของคุณสร้างสรรค์และสดใหม่อยู่ เสมอ ต้องพยายามก้าวล้ำอยู่ เสมอ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้อง ทำ การเป็นผู้จัดการ หมายถึง การเป็นผู้นำ ที่กล้าเสี่ยง กล้า นำ และขึ้นเป็นเศรษฐกิจพันล้าน

14 ผู้นำ หมายถึง ผู้ เปรียบเสมือน เป็นแม่ทัพใหญ่ ในองค์กร นำพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ เป็นผู้ กำหนดนโยบาย วิธี ลักษณะ การทำงาน ส่งผลถึง วัฒนธรรมองค์กร ว่าจะ เป็นไปในลักษณะใด -

15 ความสำคัญหรือแก่นของตำแหน่ง (CORE) คุณค่าหลักผู้จัดการ การตอบสนองความต้องการของ สมาชิก

16 ลักษณะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบ ความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลาย อย่างมาประกอบกัน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการจัดการต่าง ๆ รวมถึงคน ไม่ว่าจะเป็น คนในองค์กร หรือนอกองค์กร

17 1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ พูดจาชัดถ้อยชัดคำ บอก เล่าความคิด กระตุ้นพนักงาน กระตุ้นสมาชิกให้เห็นความ เจริญเติบโต ว่าควรไปในทิศทางใด กำหนดค่านิยม และคุณค่าหลัก ขององค์กร

18 2. เป็นมือประสาน สอบถาม พูดคุย ระดม ความคิดจากสมาชิก คณะกรรมการ พนักงาน และคน ภายนอก เพื่อสร้างแนวคิด และ คำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่า

19 3. กระตุ้นความเปลี่ยนแปลง เปิดโลกทรรศน์ เพื่อหา ความเห็นที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และป็นผลดีตลอดเวลา

20 4. สอนและสร้างผลงาน ทำหน้าที่เป็นโค้ช หรือผู้ ฝึกสอนของทุกคน ทุกระดับในองค์กร เพื่อสร้าง เสริม พัฒนาทักษะ ที่จำเป็น ให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจ ต้องหาระดับความคาดหวังของ คน

21 5. มีจริยธรรมธุรกิจ ต้องสามารถตัดสินใจ และตัดสินใจในสิ่งที่ผิดและถูก ได้อย่างถูกต้อง ไม่เห็นแก่ ความถูกใจ เหนือความ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ สำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

22 ผู้นำที่ดีต้องมีเป็น อย่างน้อย ผู้นำที่ดีต้องมีเป็น อย่างน้อย ต้องไม่สร้างปัญหา ต้องแก้ไขปัญหาและความ ขัดแย้ง ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องตรงต่อเวลา ต้องคิดบวกมากกว่าคิดลบ ต้องมีการวางแผน ต้องมีวินัยและจริยธรรม ต้องไม่เห็นแก่ตัวและรักผู้อื่น อย่างจริงใจ

23 22


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล โดย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google