งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. ศมน อนุตรชัชวาลย์ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ !!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. ศมน อนุตรชัชวาลย์ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ !!!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. ศมน อนุตรชัชวาลย์ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ !!!

2 เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน วัตถุประสงค์ของการฝึกงานของตัวเอง เพื่อการเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อ ความสำเร็จผลตามความมุ่งหมายหลังจาก จบช่วงเวลาการฝึกงานแล้ว ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไป ทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภายนอกสถานศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

3 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน ข้อควรปฏิบัติข้อควรงดเว้น 1. ตรงต่อเวลาทั้งการมา ทำงาน และการส่งงาน 1. ขาดงาน หรือไปทำงาน สายโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น 2. ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ของที่ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบันฯ 3. ต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิ พิเศษใดๆจากสถานที่ฝึกงาน 4. ปฏิบัติระเบียบเรื่องการ ลาอย่างเคร่งครัด 4. ใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว ในลักษณะที่รบกวนผู้อื่น

4 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน ข้อควรปฏิบัติข้อควรงดเว้น 5. มีจิตอาสา หมั่นแสดง น้ำใจต่อผู้อื่น 5. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใน สถานที่ฝึกงานไม่ว่ากรณี ใดๆ 6. เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้านำเสนออย่าง สร้างสรรค์ 6. มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว กับบุคลากรในสถานที่ ฝึกงาน 7. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง 7. เปิดเผยข้อมูลความลับ ของบริษัท หรือข้อมูลของ ลูกค้า

5 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน ข้อควรปฏิบัติข้อควรงดเว้น 8. รับผิดชอบงานที่ได้รับ และทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง 8. ประมาท เลินเล่อ สร้าง ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ผู้อื่น 9. รู้จักกาลเทศะ พร้อม ปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม 9. สื่อสารด้วยถ้อยคำหรือ กิริยาไม่สุภาพแม้อยู่ในกลุ่ม เพื่อน 10. เมื่อเกิดปัญหาใดๆให้ ติดต่อผู้ดูแลการฝึกงาน ทันที 10. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติของสถานที่ ฝึกงาน

6 “ ทำตามหน้าที่แล้วมีปัญหา ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะไม่ทำตาม หน้าที่ ” ( วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม )

7 หลัก 10 ประการ นักศึกษา ฝึกงานควรรู้

8 1. กำหนดเป้าหมายของตนเอง 2. เข้าพบและแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แหล่งฝึกเป็น ประจำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน ทั้งดีและไม่ดี รายงานความคืบหน้าให้อาจารย์แหล่งฝึกทราบ เป็นผู้ฟังที่ดี และเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด

9 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควร รู้ 3. ทำงานด้วยความกระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิง บวก ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและ เป็นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน 4. หลีกเลี่ยงทุกอย่างในทางลบ เช่น พูดคำหยาบ ไม่เคารพเพื่อนร่วมงาน มาสายแต่กลับ ก่อน ใจแคบ ไม่ตรงต่อเวลาเย่อหยิ่ง แต่งกายผิด ระเบียบ

10 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควร รู้ 5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้มากขึ้น หาโอกาสเข้าร่วมทุกๆ กิจกรรมขององค์กร เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสัมพันธภาพกับผู้คน ได้ด้วย 6. เปิดรับสิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ หรือพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ มากเท่าไรยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

11 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควร รู้ 7. อย่ากลัวการถามคำถาม นักศึกษาฝึกงาน ย่อมไม่ได้ถูกคาดหวังว่าต้องรู้ทุกเรื่อง อยู่แล้ว ดังนั้น อย่ากลัวที่จะถามคำถามเมื่อต้องพบกับ งานที่ไม่คุ้นเคย “ คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที คนที่ไม่ถามจะโง่ ตลอดไป ”

12 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควร รู้ 8. คิดนอกกรอบ ลองเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ร่วมกัน 9. สร้างความสำเร็จให้เป็นรูปธรรม รายละเอียดการฝึกงานใส่ไว้ใน resume หรือ portfolio ด้วย และเพื่อป้องกันการลืมและ การจดบันทึกประจำวัน จะช่วยเตือนความจำได้ดี

13 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควร รู้ 10. สนุกกับชีวิต การฝึกงานเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นควรสนุกกับการทำงานและการได้เรียนรู้

14 “ ความสุขของคน ไม่ใช่ที่รวย ที่สุด แต่เป็น ความรู้ที่เราแสวงหาได้อย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด ”

15 Thank you for your attention. Any Question?


ดาวน์โหลด ppt ภญ. ศมน อนุตรชัชวาลย์ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ !!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google