งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการใช้กิริยา ท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการใช้กิริยา ท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู ดร. ปรเมษฐ์ โมลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการใช้กิริยา ท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

2 บุคลิกภาพ ลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็น ส่วนรวม สามารถทำให้ผู้พบเห็นนิยม ชมชอบได้ หรือไม่ชอบก็ได้ ซึ่งเป็น ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล นับตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะกิริยาท่าทาง สติปัญญา ความเชื่อมั่น ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ความขยัน ความ อดทน ความสนใจ สุขภาพ อารมณ์ ตลอดจนวิธีการพูดจา ฯลฯ บุคลิกภาพคนเรา เกิดได้จากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

3 สิ่งที่ทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพดี 1. รูปร่างหน้าตา สะอาดหมดจด 2. กิริยาท่าทางดี 3. อุปนิสัยใจคอดี มีมารยาท อ่อนโยน 4. อารมณ์มั่นคง 5. สุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

4 6. มีความสามารถในการ ทำงาน การสมาคม 7. มีลักษณะการเป็นผู้นำ 8. น้ำเสียง คำพูด การใช้ ภาษาดี 9. สามารถปรับตนให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมได้ ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

5 การปรับปรุงบุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครู ถ้าครูบุคลิกภาพดีย่อมทำให้ นักเรียน ศรัทธาเคารพในตัวครู มี ผลทำให้การสอนการปกครองของ ครูเป็นไปด้วยดี บุคลิกภาพบางอย่างก็สามารถ ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การระมัดระวัง รักษาอารมณ์ คำพูด กิริยามารยาท การแต่งกาย ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

6 บุคลิกภาพที่สามารถปรับปรุง ได้ของครู การแต่งกาย - เรียบร้อย ช่วยทำให้ คล่องแคล่ว น้ำเสียงและคำพูด – ถ้ามีข้อบกพร่อง ต้องรีบแก้ไข เช่น คำควบกล้ำ ร ล การพูดติดอ่าง พูดเร็ว ภาษา ถิ่น การรักษาอารมณ์ – ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว จะทำให้ นักเรียนกล้าที่จะถาม หรือสนิท สนมด้วย กิริยามารยาท – อ่อนโยน นุ่มนวล เรียบร้อย การพูดจา การ รับประทานอาหาร การนั่ง การ เดิน รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง – ควรได้รับ การดูแล การปรับตัว – ทำงานร่วมกับผู้อื่น ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

7 ลักษณะด้านบุคลิกภาพของครู ศิลปะ 1. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูศิลปะ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพิ่มเติมความรู้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 2. ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นกันเองกับผู้เรียน และเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความ คิดเห็นของผู้เรียน 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 5. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

8 6. มีลักษณะเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี 7. มีความสุภาพเรียบร้อย รู้จักถ่อมตน 8. มีทักษะภาคปฏิบัติ 9. มีทักษะในการจัดการ เรียนการสอน ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

9 การเป็นผู้สอนที่ดี 1. สอนเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด 2. เตรียมตัวมาให้พร้อม 3. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 4. แต่งกายให้สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม 5. ปรากฏกาย อย่างกระตือรือร้น 6. ใช้กิริยาท่าทางประกอบคำพูด 7. สบสายตาผู้เรียน 8. ใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติ 9. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและ ระดับชั้น ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

10 กิริยาท่าทาง ประกอบการสอน การใช้มือ ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษา ตัวควบกล้ำ การใช้ภาษาราชการ หรือ ภาษากลาง ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

11 7. การแต่งกาย 8. หน้าตาสะอาดหมดจด 9. ความเบิกบาน อารมณ์ดี 10. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 11. ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 12. ความคล่องแคล่วในการใช้ อุปกรณ์ ทักษะภาคปฏิบัติ 13. การจัดชั้นเรียน 14. ความแม่นยำในเนื้อหา 15. การเสริมกำลังใจ ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการใช้กิริยา ท่าทาง และบุคลิกการเป็นครู ดร. ปรเมษฐ์ โมลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google