งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐานต่าง ๆ By ครูนภาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐานต่าง ๆ By ครูนภาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขฐานต่าง ๆ By ครูนภาพร

2 ระบบตัวเลขฐานสิบ คือ 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัวเลขฐานสิบ คือ 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

3 ตารางแสดงหลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐานสิบ
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก

4 2 2 7 7 4 4 3 3 2 2 อยู่ในหลักที่ หนึ่ง มีค่าเป็น 2 × 1
... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐานสิบ เช่น 230,472 2 อยู่ในหลักที่ หนึ่ง 2 มีค่าเป็น 2 × 1 7 7 อยู่ในหลักที่ สอง มีค่าเป็น 7 × 101 4 อยู่ในหลักที่ สาม 4 มีค่าเป็น 4 × 102 อยู่ในหลักที่ สี่ มีค่าเป็น 0 × 103 3 อยู่ในหลักที่ ห้า 3 มีค่าเป็น 3 × 104 2 2 อยู่ในหลักที่ หก มีค่าเป็น 2 × 105

5 จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 1) 5 มีค่าเป็น 5 × 1
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 1) 5 มีค่าเป็น 5 × 1 เท่ากับ 5 2) 56 มีค่าเป็น 5 × 10 เท่ากับ 50

6 จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 3) 135 มีค่าเป็น 5 × 1
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 3) 135 มีค่าเป็น 5 × 1 เท่ากับ 5 4) 5,246 มีค่าเป็น 5 × 103 เท่ากับ 5,000

7 จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ในรูปกระจาย 21 = (2 ×10) + (1 ×1) 336 = (3 ×102)
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ในรูปกระจาย 21 = (2 ×10) + (1 ×1) 336 = (3 ×102) + (3 ×10) + (6 ×1) 4,073 = (4 ×103) + (0 ×102) + (7 ×10) + (3 ×1)

8 จงเขียนจำนวนแทนการรูปกระจายต่อไปนี้ 1) (2×102) + 5 = 200 + 5 = 205
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงเขียนจำนวนแทนการรูปกระจายต่อไปนี้ 1) (2×102) + 5 = = 205 2) (1×103) + (0 ×102) + (5 × 10) + (9 × 1) = 1, = 1,059

9 ระบบตัวเลขฐานห้า มีหลักเกณฑ์ คือ นับสิ่งของที่มีจำนวนไม่ถึงห้า
มีเลขโดด ห้า ตัว คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 ในระบบตัวเลขฐานห้า จะเขียน ห้า กำกับไว้ที่ตัวเลข เช่น 12ห้า อ่านว่า หนึ่งสองฐานห้า ห้า อ่านว่า สองหนึ่งสามฐานห้า

10 หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก

11 การเขียนจำนวนในตัวเลขฐานห้า เช่น 3012ห้า
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก การเขียนจำนวนในตัวเลขฐานห้า เช่น 3012ห้า 2 อยู่ในหลักที่หนึ่ง 2 มีค่าเป็น 2 × 1 1 อยู่ในหลักที่สอง 1 มีค่าเป็น 1 × 51 อยู่ในหลักที่สาม มีค่าเป็น 0 × 52 3 อยู่ในหลักที่สี่ 3 มีค่าเป็น 3 × 53

12 หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก 3012ห้า = (3×53) + (0 × 52) + (1 ×51) + (2 × 1) = (3×125) + (0 × 25) + (1 ×5) + (2 × 1) = =

13 จงเขียน 1234ห้า ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ วิธีทำ 1234ห้า =
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงเขียน 1234ห้า ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ วิธีทำ ห้า = (1×53)+(2×52)+(3×5)+(4×1) (1×125)+(2×25)+(3×5)+(4×1) = = 125 + 50 + 15 + 4 = 194 ตอบ 194

14 การเขียน ระบบตัวเลขฐานสิบให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานห้า
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก การเขียน ระบบตัวเลขฐานสิบให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานห้า ทำได้โดยการหารด้วย 5 ดังนี้

15 จงเขียน 748 ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน ห้า วิธีทำ 5 ) 748 เศษ 3 5 ) 149 5
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงเขียน ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน ห้า วิธีทำ 5 ) 748 เศษ 3 5 ) 149 5 ) 29 เศษ 4 5 ) 5 เศษ 4 1 เศษ 0 ดังนั้น 748 = 10443ห้า

16 ) ) ) จงเขียน 385 ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน ห้า วิธีทำ 5 385 5 เศษ 0 77 5
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงเขียน ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน ห้า วิธีทำ 5 ) 385 5 ) เศษ 0 77 5 ) 15 เศษ 2 3 เศษ 0 ดังนั้น = 3020ห้า

17 จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร 430ห้า 4 อยู่ในหลักที่สาม มีค่าเป็น 4 × 52 = 100 240ห้า 4 อยู่ในหลักที่ สอง มีค่าเป็น 4 × 51 = 20

18 จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร 23024ห้า
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร 23024ห้า 4 อยู่ในหลักที่หนึ่ง มีค่าเป็น 4 × 1 = 4 ห้า 4 อยู่ในหลักที่เจ็ด มีค่าเป็น 4 × 56 = 62,500

19 ค่าของ 2 และ 4 ในแต่ละจำนวนต่างกันอยู่เท่าไร
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก ค่าของ 2 และ 4 ในแต่ละจำนวนต่างกันอยู่เท่าไร 24ห้า 2 อยู่ในหลักที่สอง = 2 × 5 = 10 4 อยู่ในหลักที่หนึ่ง = 4 × 1 = 4 ดังนั้น 2 และ 4 ต่างกัน = 10 - 4 = 6

20 จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร
หลักที่ ... เจ็ด หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ค่าประจำหลัก จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐานต่าง ๆ By ครูนภาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google