งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐาน ต่าง ๆ By ครูนภาพร. ระบบตัว เลขฐานสิบ สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบ ตัวเลขฐานสิบ คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐาน ต่าง ๆ By ครูนภาพร. ระบบตัว เลขฐานสิบ สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบ ตัวเลขฐานสิบ คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขฐาน ต่าง ๆ By ครูนภาพร

2 ระบบตัว เลขฐานสิบ สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบ ตัวเลขฐานสิบ คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

3 ตารางแสดงหลักและค่าประจำหลัก ในระบบตัวเลขฐานสิบ หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก...

4 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัว เลขฐานสิบ เช่น 230,472 2 อยู่ในหลักที่ หนึ่ง มีค่า เป็น 2 × 1 2 7 4 0 3 2 อยู่ในหลักที่ สอง 7 มีค่า เป็น 7 × 10 1 อยู่ในหลักที่ สาม 4 มีค่า เป็น 4 × 10 2 อยู่ในหลักที่ สี่ 0 มีค่า เป็น 0 × 10 3 อยู่ในหลักที่ ห้า 3 มีค่า เป็น 3 × 10 4 อยู่ในหลักที่ หก 2 มีค่า เป็น 2 × 10 5

5 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวน ต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 1) 5 มีค่า เป็น 5 × 1 เท่า กับ 5 2) 56 มีค่า เป็น 5 × 10 เท่า กับ 50

6 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงบอกว่า 5 ในแต่ละจำนวน ต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 3) 135 มีค่า เป็น 5 × 1 เท่า กับ 5 4) 5,246 มีค่า เป็น 5 × 10 3 เท่า กับ 5,0 00

7 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ใน รูปกระจาย 2121 = (2 ×10) (1 ×1) + 33 6 = 4,0 73 = (3 ×10 2 ) + (3 ×10) + (6 ×1) (4 ×10 3 ) +(0 ×10 2 ) +(7 ×10) +(3 ×1)

8 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียนจำนวนแทนการรูป กระจายต่อไปนี้ 1) (2×10 2 ) + 5 = 200 + 5 = 205 2) (1×10 3 ) + (0 ×10 2 ) + (5 × 10) + (9 × 1) = 1,000 + 0 + 50 + 9 = 1,059

9 ระบบตัวเลขฐาน ห้า มีหลักเกณฑ์ คือ นับสิ่งของที่ มีจำนวนไม่ถึงห้า มีเลขโดด ห้า ตัว คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 ในระบบตัวเลขฐานห้า จะเขียน ห้า กำกับไว้ที่ตัวเลข เช่น 12 ห้า อ่านว่า หนึ่งสองฐานห้า 213 ห้า อ่านว่า สองหนึ่งสาม ฐานห้า

10 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก...

11 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... การเขียนจำนวนในตัวเลข ฐานห้า เช่น 3012 ห้า 2 อยู่ในหลักที่ หนึ่ง 2 มีค่าเป็น 2 × 1 1 อยู่ในหลักที่ สอง 1 มีค่าเป็น 1 × 5 1 0 อยู่ในหลักที่ สาม 0 มีค่าเป็น 0 × 5 2 3 อยู่ในหลักที่ สี่ 3 มีค่าเป็น 3 × 5 3

12 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... 3012 ห้า = (3×5 3 ) + (0 × 5 2 ) + (1 ×5 1 ) + (2 × 1) = (3×125) + (0 × 25) + (1 ×5) + (2 × 1) = 375 + 0 + 5 + 2 = 382

13 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียน 1234 ห้า ให้อยู่ใน ระบบตัวเลขฐานสิบ วิธีทำ 1234 ห้า = (1×5 3 )+(2×5 2 )+( 3 × 5)+(4 × 1) = (1×125)+(2×25) +(3 × 5)+(4 × 1) = 125 + 50 + 4 15 + = 194 ตอบ 194

14 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... การเขียน ระบบตัวเลขฐานสิบ ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานห้า ทำได้โดยการหาร ด้วย 5 ดังนี้

15 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียน 748 ให้อยู่ในระบบ ตัวเลขฐาน ห้า วิธี ทำ )74 8 5 14 9 )5 เศษ 3 2 9 เศษ 4 )5 5 เศษ 4 ) 5 1 เศษ 0 ดังนั้น 748 = 1044 3 ห้า

16 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียน 385 ให้อยู่ในระบบตัวเลข ฐาน ห้า วิธี ทำ ) 3855 77 ) 5 เศษ 0 1 5 เศษ 2 ) 5 3 เศษ 0 ดังนั้น 385 = 3020 ห้า

17 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 430 ห้า 4 อยู่ในหลัก ที่สาม 4 × 5 2 มีค่า เป็น 4 อยู่ในหลัก ที่ สอง 4 × 5 1 มีค่า เป็น 240 ห้า = 100 = 20

18 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร 23024 ห้า 4 อยู่ในหลัก ที่หนึ่ง 4 × 1 มีค่า เป็น = 4 43020 11 ห้า 4 อยู่ในหลัก ที่เจ็ด 4 × 5 6 มีค่า เป็น = 62,500

19 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... ค่าของ 2 และ 4 ในแต่ละจำนวน ต่างกันอยู่เท่าไร 24 ห้า 2 อยู่ใน หลักที่สอง =2 × 5 = 10 4 อยู่ใน หลักที่หนึ่ง =4 × 1 = 4 ดังนั้น 2 และ 4 ต่างกัน =10 - 4 = 6

20 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ง ค่า ประจำ หลัก... จงบอกว่า 4 ในแต่ละจำนวนต่อไปนี้ มีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐาน ต่าง ๆ By ครูนภาพร. ระบบตัว เลขฐานสิบ สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบ ตัวเลขฐานสิบ คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google