งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด้านการบริหารจัดการ รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.48) หัวข้อประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด้านการบริหารจัดการ รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.48) หัวข้อประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553

2 1. ด้านการบริหารจัดการ รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.48) หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 1.1 การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 35 1.2 การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 1.3 การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 20 12 1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 15 1.5 การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 10 1.6 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.48) 145 137

3 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 2.1 การบริหารงานบุคคล 95 63 2.2 การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 45 รวม 140 108 (คิดเป็นร้อยละ 77.14)

4 3. ด้านการเงินและการคลัง
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 1.การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ 30 20 2. (1) การบริหารการจัดเก็บรายได้ (2) การพัฒนาระบบข้อมูลภาษีฯ (3) ผลการจัดเก็บรายได้ 15 11 ต่อ

5 3. ด้านการเงินและการคลัง
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 3. (1) การบริหารรายได้ (2) การบริหารรายจ่าย (3) การจัดทำบัญชีและรายการเงิน 10 35 15 13 9 4. การจัดส่งเงินสมทบ กบท. รวม (คิดเป็นร้อยละ 67.10) 155 104

6 4. ด้านการบริการสาธารณะ
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 4.1 ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า 15 4.2 ด้านไฟฟ้า สาธารณะ และทางระบายน้ำ 10 4.3 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 4.4 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 13 4.5 ด้านการส่งเสริมการกีฬา 5 4.6 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 4.7 ด้านงานสาธารณสุข ต่อ

7 4. ด้านการบริการสาธารณะ
หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 4.8 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและการ ส่งเสริมอาชีพ 10 4.9 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.10 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 4.11 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.17) 120 113


ดาวน์โหลด ppt 1. ด้านการบริหารจัดการ รวม (คิดเป็นร้อยละ 94.48) หัวข้อประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google