งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553

2 1. ด้านการบริหารจัดการ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 1.1 การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท การบริหารภารกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของ อปท การอำนวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 15 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 94.48)

3 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 2.1 การบริหารงานบุคคล การดำเนินกิจการ ของสภาท้องถิ่น 45 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 77.14)

4 3. ด้านการเงินและการคลัง หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 1. การจัดทำงบประมาณ และการพัสดุ (1) การบริหารการ จัดเก็บรายได้ (2) การพัฒนาระบบ ข้อมูลภาษีฯ (3) ผลการจัดเก็บ รายได้ ต่อ

5 3. ด้านการเงินและการคลัง หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 3. (1) การบริหารรายได้ (2) การบริหาร รายจ่าย (3) การจัดทำบัญชี และรายการเงิน การจัดส่งเงินสมทบ กบท. 15 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 67.10)

6 4. ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 4.1 ด้านถนน ทางเดิน และ ทางเท้า ด้านไฟฟ้า สาธารณะ และ ทางระบายน้ำ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ด้านการส่งเสริมการกีฬา ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข 10 ต่อ

7 4. ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 4.8 ด้านการส่งเสริมการ พัฒนาสตรีและการ ส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการ ท่องเที่ยว ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม 10 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 94.17)


ดาวน์โหลด ppt รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google