งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553

2 1. ด้านการบริหารจัดการ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 1.1 การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 35 1.2 การบริหารงานเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 35 1.3 การบริหารภารกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจ 2012 1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 15 1.5 การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 10 1.6 การอำนวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 15 1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 15 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 94.48) 145137

3 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 2.1 การบริหารงานบุคคล 9563 2.2 การดำเนินกิจการ ของสภาท้องถิ่น 45 รวม 140108 ( คิดเป็นร้อยละ 77.14)

4 3. ด้านการเงินและการคลัง หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 1. การจัดทำงบประมาณ และการพัสดุ 3020 2. (1) การบริหารการ จัดเก็บรายได้ (2) การพัฒนาระบบ ข้อมูลภาษีฯ (3) ผลการจัดเก็บ รายได้ 15 20 11 15 11 ต่อ

5 3. ด้านการเงินและการคลัง หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 3. (1) การบริหารรายได้ (2) การบริหาร รายจ่าย (3) การจัดทำบัญชี และรายการเงิน 10 35 15 10 13 9 4. การจัดส่งเงินสมทบ กบท. 15 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 67.10) 155104

6 4. ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 4.1 ด้านถนน ทางเดิน และ ทางเท้า 15 4.2 ด้านไฟฟ้า สาธารณะ และ ทางระบายน้ำ 10 4.3 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค 10 4.4 ด้านการพัฒนาเด็กและ เยาวชน 15 13 4.5 ด้านการส่งเสริมการกีฬา 10 5 4.6 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 10 4.7 ด้านงานสาธารณสุข 10 ต่อ

7 4. ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 4.8 ด้านการส่งเสริมการ พัฒนาสตรีและการ ส่งเสริมอาชีพ 10 4.9 ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 10 4.10 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการ ท่องเที่ยว 10 4.11 ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม 10 รวม ( คิดเป็นร้อยละ 94.17) 120113


ดาวน์โหลด ppt รายงานผล การตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google