งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Site Visit II. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ. ศ. 2550 รอบ 12 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Site Visit II. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ. ศ. 2550 รอบ 12 เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Site Visit II

2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ. ศ รอบ 12 เดือน

3 การเปรียบเทียบผลการประเมินปี 2549 และ ปี 2550 มิติที่ ก. พ. ร. 26 ก. ย.48 ก. พ. ร. 19 ก. ย.49 ก. พ. ร. 22 มิ. ย.50 ประเมิน ตนเอง หมายเหตุ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร รวม

4 มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 1.1 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้จาก ปราชญ์ชาวบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 1.3 ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต 1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ร้อย ละ 15 ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง น้ำหนักรวม คะแนน ตัวชี้ วัด ที่ 1 ตัวชี้ วัด ที่ 1

5 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู ทรัพยากรเพื่อการผลิต ร้อยละ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย ล้านไร่ น้ำหนัก หน่วยวัด : ร้อยละ แผนปฏิบัติ ราชการ กระทรวง กระทรวง ผลงาน ร้อยละ คะแนน ตัวชี้ วัด ที่ 1.3 ตัวชี้ วัด ที่ 1.3

6 มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 2.1 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ ชลประทานใหม่ที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ หนังสืออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน 2.3 จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนที่ ได้จัดตั้งขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้จัดตั้งขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.4 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ จัดการและฟื้นฟูดิน ร้อย ละ 15 ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ น้ำหนักรวม คะแนน ตัวชี้ วัด ที่ 2 ตัวชี้ วัด ที่ 2

7 เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ ชลประทานใหม่ที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง (ล้านไร่) ร้อยละ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย ล้านไร่ น้ำหนัก หน่วยวัด : ล้านไร่ แผนปฏิบัติ ราชการ กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ ผลงาน ล้านไร่ คะแนน ตัวชี้ วัด ที่ 2.1 ตัวชี้ วัด ที่ 2.1

8 มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 3.1 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการ น้ำในเขต ชลประทาน ( cropping intensity ) ชลประทาน ( cropping intensity ) 3.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่ง น้ำเพื่อชุมชน หรือชนบท หรือชนบท 3.3 ร้อยละของมูลค่าความ เสียหายของพืชเศรษฐกิจ ในเขตชลประทานจาก อุทกภัย และภัยแล้ง ในเขตชลประทานจาก อุทกภัย และภัยแล้ง ร้อย ละ 15 ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกรม ประเด็นการประเมินผล : การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกรม น้ำหนัก คะแนน ตัวชี้ วัด ที่ 3 ตัวชี้ วัด ที่ 3

9 เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำใน เขตชลประทาน (cropping intensity) ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย 28 ล้านไร่ น้ำหนัก ผลงาน ล้านไร่ คะแนน หน่วยวัด : ล้านไร่ ตัวชี้ วัด ที่ 3.1 ตัวชี้ วัด ที่ 3.1

10 เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำ เพื่อชุมชนหรือชนบท ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย 167 แห่ง น้ำหนัก ผลงาน 155 แห่ง คะแนน หน่วยวัด : แห่ง ตัวชี้ วัด ที่ 3.2 ตัวชี้ วัด ที่ 3.2

11 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของ พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมายร้อยละ 0.19 น้ำหนัก ผลงาน ร้อยละ คะแนน แผนปฏิบัติราชการกรมชลประทานแผนปฏิบัติราชการกรมชลประทาน หน่วยวัด : ร้อยละ ตัวชี้ วัด ที่ 3.3 ตัวชี้ วัด ที่ 3.3

12 เกณฑ์การให้คะแนน ความสำเร็จของการดำเนิน การจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง ร้อยละ 5 น้ำหนัก ผลงาน 17 แห่ง คะแนน ผลสำเร็จตาม พันธกิจของกรม หน่วยวัด : แห่ง ตัวชี้ วัด ที่ 4 ตัวชี้ วัด ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย 17 แห่ง

13 มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ 6. ระดับความสำเร็จในการเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 7. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ ร้อย ละ 15 น้ำหนักรวม คะแนน ตัว ชี้วั ด ที่ 7 ตัว ชี้วั ด ที่ 7 ตัว ชี้วั ด ที่ 5 ตัว ชี้วั ด ที่ 5

14 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ร้อยละ 5 น้ำหนัก ปี 2547 ร้อยละ สวนดุสิตโพลล์ ปี 2548 ร้อยละ สวนดุสิตโพลล์ ปี 2549 ร้อยละ เอแบคโพลล์ ปี 2550 สำรวจโดย ม. ธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย ร้อยละ 85 หน่วยวัด : ร้อยละ ตัวชี้ วัด ที่ 5 ตัวชี้ วัด ที่ 5

15 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 4 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 6 ตัวชี้ วัด ที่ 6

16 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จในการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 7.1 ตัวชี้ วัด ที่ 7.1

17 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน หน่วยวัด : ระดับ ประเด็นย่อย 3 ประเด็น ตัวชี้ วัด ที่ 7.2 ตัวชี้ วัด ที่ 7.2

18 7.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริต และประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ ร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ร้อยละ 3 น้ำหนัก ประเด็นย่อย ตัวชี้ วัด ที่ 7.2 ตัวชี้ วัด ที่ 7.2

19 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการ ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ 10.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตาม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธี ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธี ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ร้อย ละ 10 น้ำหนัก คะแนน ตัว ชี้วั ด ที่ 11 ตัว ชี้วั ด ที่ 11 ตัว ชี้วั ด ที่ 8 ตัว ชี้วั ด ที่ 8

20 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน เบิกจ่าย % ( ครุภัณฑ์ 68.10% ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 78.10%) คะแนน ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย ร้อยละ 77 หน่วยวัด : ร้อยละ ตัวชี้ วัด ที่ 8 ตัวชี้ วัด ที่ 8

21 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 2 น้ำหนัก ผลงาน ไฟฟ้า 37.76% น้ำมัน 41.76% คะแนน ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของส่วนราชการ เป้าหมาย ร้อยละ ขึ้นไป หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 9 ตัวชี้ วัด ที่ 9

22 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบ ระยะเวลาของขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ร้อยละ 1.5 น้ำหนัก ผลงาน ร้อยละ การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพัน % การคืนหลักประกันซอง 61.22% และสัญญา 71.31% คะแนน เป้าหมาย ลดรอบระยะเวลาร้อยละ 50 ตัวชี้ วัด ที่ 10.1 ตัวชี้ วัด ที่ 10.1 หน่วยวัด : ร้อยละ

23 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและ วิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ร้อยละ 1.5 น้ำหนัก ผลงาน คะแนน เป้าหมาย ระดับ 5 หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 10.2 ตัวชี้ วัด ที่ 10.2

24 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 2 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 11 ตัวชี้ วัด ที่ 11

25 12. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 13.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร บุคคล 13.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ 13.3 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 14. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการ 15.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย 15.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ 16. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร น้ำหนัก ร้อยละ 25 คะแนน ตัวชี้ วัดที่ 16 ตัวชี้ วัดที่ 12

26 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน ระดับความสำเร็จของ แผนการจัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 12 ตัวชี้ วัด ที่ 12

27 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 2 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 13.1 ตัวชี้ วัด ที่ 13.1

28 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 4 คะแนน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตาม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 13.2 ตัวชี้ วัด ที่ 13.2

29 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 3 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 4 คะแนน ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 13.3 ตัวชี้ วัด ที่ 13.3

30 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 4 น้ำหนัก ผลงาน ประเมินในเชิงคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพของการบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของกรมชลประทาน ประเมินผล 10 ประเด็นย่อย หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 14 ตัวชี้ วัด ที่ 14

31 ร้อยละ 1.5 น้ำหนัก ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนพัฒนากฎหมายของส่วน ราชการ ตัวชี้ วัด ที่ 15.1 ตัวชี้ วัด ที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วน ราชการ ตัวชี้ วัด ที่ 15.2 ตัวชี้ วัด ที่ 15.2 ร้อยละ 3.5 น้ำหนัก

32 เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 5 น้ำหนัก ผลงาน ระดับ 5 คะแนน ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน่วยวัด : ระดับ ตัวชี้ วัด ที่ 16 ตัวชี้ วัด ที่ 16

33

34 คะแนนรวม

35


ดาวน์โหลด ppt Site Visit II. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ. ศ. 2550 รอบ 12 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google