งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง.... แหล่งรวบรวมข้อมูล / ความรู้ ต่างๆ ของทุนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุน สังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุน การเงิน ซึ่งทุนเหล่านี้ นับเป็นทรัพยากรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง.... แหล่งรวบรวมข้อมูล / ความรู้ ต่างๆ ของทุนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุน สังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุน การเงิน ซึ่งทุนเหล่านี้ นับเป็นทรัพยากรที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 หมายถึง.... แหล่งรวบรวมข้อมูล / ความรู้ ต่างๆ ของทุนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุน สังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุน การเงิน ซึ่งทุนเหล่านี้ นับเป็นทรัพยากรที่มี ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน ชุมชน ซึ่งเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ ประโยชน์จะก่อให้เกิดผลผลิต เช่นปัจจัยสี่ ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของ ผู้คน ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

5 ประโยชน์ของคลังข้อมูลทุน ชุมชน ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกรวบรวม จะทำให้นำมาใช้ ได้ไม่สะดวก ต้องอาศัยการสืบค้น และ เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำ อีก แต่เมื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็น คลังข้อมูล และแบ่งเป็นหมวดหมู่ ทำให้ เรื่องราวต่างๆของชุมชน ถูกเก็บรวบรวม เป็นจุดเดียว และง่ายต่อการสืบค้น

6 ประโยชน์ของคลังข้อมูลทุน ชุมชน ( ต่อ ) คลังข้อมูลทุนชุมชนเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้โดยสามารถนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่าง แท้จริง

7 ข้อมูลที่ควรจะมีในคลังข้อมูล ทุนชุมชน มีดังนี้ ข้อมูลทุนชุมชนของหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 ประเภท ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน

8 ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆของคนและ กลุ่มคน ทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มี คุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ขีด ความสามารถ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ความยากจน ร่ำรวยของคนในครัวเรือน เป็นต้น ตัวอย่างของทุนมนุษย์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น

9 ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกต่อการดำรงชีวิต หรือเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการ ดำรงชีพของประชาชน ได้แก่การคมนาคม ขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

10 ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้ เพื่อการดำรงชีพ รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การ ยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคม ความ เชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ยาวนาน ได้แก่ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ชมรม เครือข่าย สถาบัน เป็นต้น

11 ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ และสร้างศักยภาพใน การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของ ประชาชนในชุมชน ได้แก่ แหล่งธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้ำ ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่าแร่ ธาตุ พลังงาน น้ำพุ พืชพันธุ์ธรรมชาติ เป็น ต้น

12 ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรา รวมถึงโอกาสทางการเงินที่ประชาชนใช้ เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ ทุนการเงินที่มาจาก การออมที่เป็นเงินสด เงินฝาก สัตว์เลี้ยง อัญมณี และทุนที่มาจากรายได้อื่น ได้แก่ เงินบำนาญ ค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐ และ เงินกองทุนต่างๆ

13 ข้อมูลที่ควรจะมีใน คลังข้อมูลทุนชุมชน ( ต่อ ) การประเมินศักยภาพของทุนชุมชน ข้อมูลสรุปปัญหา ความต้องการพัฒนาทุน ชุมชน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ข้อมูลผู้นำชุมชน มชช. ศอช. องค์กร ชุมชน และเครือข่ายฯ

14 การนำเสนอคลังข้อมูลทุน ชุมชน จัดทำเป็นแผนที่ข้อมูล ผังข้อมูล ตารางข้อมูล แสดงปัญหา และแนวทาง ความต้องการ แฟ้ม เอกสาร รูปเล่ม และโปสเตอร์ เว็บไซด์ รูปจำลอง (Model)

15 การนำเสนอคลังข้อมูลทุน ชุมชน ( ต่อ ) แผ่นซีดีรอม แผ่นกิจกรรม / โครงการ แก้ไขปัญหา และ การพัฒนาด้านทุนชุมชนของหมู่บ้าน กิจกรรมประจำปี รูปภาพกิจกรรม

16 ด้วยความรักและคิดถึง.....

17

18 17 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง.... แหล่งรวบรวมข้อมูล / ความรู้ ต่างๆ ของทุนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุน สังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุน การเงิน ซึ่งทุนเหล่านี้ นับเป็นทรัพยากรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google