งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอำนาจ ทางการคลังแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ.2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอำนาจ ทางการคลังแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ.2542."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอำนาจ ทางการคลังแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ.2542

2 1. ขั้นตอนของการ กระจายอำนาจ ความพร้อม ของ อปท. การจัดระบบ การจัดสรร การกระจายอำนาจ ของรัฐบาลกลาง

3 ค. ก. กระจาย อำนาจให้แก่ อปท. อำนาจ หน้าที่ จัดทำแผนการ กระจายอำนาจ กำหนดการจัดระบบ การบริการ สาธารณะ

4 กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถ่าย โอนข้าราชการ ประสานการถ่าย โอนข้าราชการ เสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรี

5 เสนอแนะมาตรการด้าน การเงิน การคลัง การ ภาษีอากร การงบประมาณและการ รักษาวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท. เสนอแนะการ ตรา พรบ. เร่งรัดให้มีการตรา พระราชกฤษฎีกา

6 จงอธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ คลังท้องถิ่นกับการคลัง ระดับชาติว่ามี ความสำคัญต่อการ พัฒนาประเทศไทย อย่างไร ส่งวันที่ 6 /12/54 ก่อน เที่ยง ห้อง 50424 ครับ

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอำนาจ ทางการคลังแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ.2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google