งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment
Student Online Learning ระบบบริหารการเรียนการสอน บนเครือข่าย:LMS Terminal Services Edutrainment Database Resource Tool โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2 เนื้อหาในการฝึกอบรมวันแรก เช้า
เนื้อหาในการฝึกอบรมวันแรก เช้า ทฤษฎีการใช้ Moodle การเรียกใช้โปรแกรม การเปลี่ยนภาษา การจัดการหน้าแรก (Admin) การเปลี่ยนธีมและการตั้งค่า การกำหนดสิทธิ์ การสร้างรายวิชา การจัดการระบบในรายวิชา การเข้าสู่ระบบในฐานะผู้สอนและการเปลี่ยนสถานะ การตั้งค่าในแต่ละสัปดาห์/เนื้อหา การปิดเปิดระบบและการซ่อน

3 เนื้อหาในการฝึกอบรม วันแรก บ่าย
เนื้อหาในการฝึกอบรม วันแรก บ่าย การเพิ่มกิจกรรม ประกาศ,กระดานข่าว,ห้องสนทนา และรายละเอียดของวิชา,ในบทนำ การย้าย และปรับแต่งหน้าระบบ การเพิ่มเนื้อหาใน แต่ละสัปดาห์/เนื้อหา การเชื่อมโยง Link แหล่งเรียนรู้ การใช้ โมดูลต่างๆ การสร้างแบบสำรวจ การฝัง สคริปต์ในโหมด HTML การฝัง Video Youtube & All การใช้ สื่อ Multimedia และการตั้งค่า

4 เนื้อหาในการฝึกอบรมวันที่สอง เช้า
การประเมินผลในรูปแบบต่างๆ การตั้งค่าข้อสอบ,การสร้างข้อสอบ ประเภทปรนัยแบบสร้างที่ละข้อและแบบส่งขึ้นระบบ การสร้างข้อสอบประเภทอัตนัย,จับคู่,ถูกผิด,และอภิปราย การตั้งค่าโมดูลการแสดงผลการสอบ กิจกรรมการส่งงาน การบ้าน

5 เนื้อหาในการฝึกอบรมวันที่สอง บ่าย
การสำรองข้อมูล การนำข้อมูลที่สำรองเข้าสู่ระบบจริง การตรวจสอบ การตั้งค่า การนำระบบ counter มาใช้ การเข้าเรียน ของสมาชิกภายนอก (จับคู่กับเพื่อนข้างๆ) การทดสอบระบบจริง

6 กิจกรรมการเรียนในแต่ละเนื้อหา
การเรียนเสริม การเรียนเติม เนื้อหาบางส่วนไม่ได้สอนในห้องเรียน การเรียนแบบ กลุ่มอภิปราย การเรียนแบบ วัดประเมินผลด้วยแบบวัดต่างๆ การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ การเรียนแบบ โครงงาน การเรียนแบบ การจัดการความรู้

7 Moodle 2.4

8 User in Moodle Admin Student Other Student Student Teacher Student

9 การทำงานของระบบ LMS Database : Login data Content : Multimedia
Student Terminal Services Teacher & Admin Student Student Database : Login data Content : Multimedia Service : Communication Tool

10 การทำงานของระบบ LMS Database Service Content Database : Login data
Student Teacher & Admin Database Service Student Content Student Database : Login data Content : Multimedia Service : Communication Tool

11

12 องค์ประกอบของ LMS (เนคเทค : 2545)
1.ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 2.ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)

13 ข้อดีของ Moodle เป็นระบบบริหารจัดการรายวิชาที่ แบ่งผู้ใช้ 3 สถานะคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูและระบบ สามารถใช้ภาษาไทย ได้และเปลี่ยนเป็นภาษาต่างๆ ได้ทันที สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และรายวิชา สามารถติดตามผู้เรียน และตรวจสอบการใช้งานได้ทุกครั้งที่ใช้ และแสดงผลเป็นกราฟได้ มีส่วนบริหารจัดการเนื้อหาได้ และเลือกใช้ตามต้องการได้ และสามารถพัฒนาเองได้ ได้มาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Module) สามารถ เลือกใช้ระบบติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ สื่อต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที่ Word Powerpoint avi wmv flash pdf ใช้ทรัพยากร เครือข่ายต่ำ แก้ไขได้ง่าย เครื่องไม่ต้องมีโปรแกรมสร้างเว็บ ใช้ร่วมกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดี เป็นซอฟต์แวร์เสรี (Open Source) มีกลุ่มร่วมกันพัฒนาตลอด และฟรี

14 ข้อจำกัดของ Moodle เป็นตัวอักษร ทำให้ไม่สวยงาม
เป็นระบบ database ทำให้ไม่มีข้อมูลอยู่ อาจล่มได้หากไม่ได้ สำรองข้อมูลไว้ สื่อไม่ได้อยู่ในเว็บ ทำให้แก้ไข ทำได้ยาก

15

16 การบริหารจัดการผู้เรียน

17 กราฟแสดงการใช้งานของผู้เรียน

18 แหล่งเรียนรู้ http://202.44.14.217/moodle
https://www.facebook.com/VecTrainingkmutt2013


ดาวน์โหลด ppt Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google