งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐาน อาคารเขียว e-Learning : Green Building Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐาน อาคารเขียว e-Learning : Green Building Standard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐาน อาคารเขียว e-Learning : Green Building Standard

2 ผู้ทำโครงงาน 50361569 นางสาว นุชรีย์ นุ่มภักดี 50364324 นางสาว สฤษฎี ประเสริฐศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ภาณุ พุทธวงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. นิสิตมีความรู้ความใจเรื่อง สื่อการเรียนการสอนทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning, e-Learning) 2. นิสิตสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning, e-Learning) 3. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standard)

4 ขอบเขต 1. จัดทำ e-Learning ในหัวข้อ มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standards) 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา และของ ประเทศไทย 2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากนิสิตคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นิสิตสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้ 2. นิสิตและผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง มาตรฐาน อาคารเขียว (Green Building Standard) 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีสื่อ การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ 4. นิสิตสามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การสร้างสื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น

6 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ความหมายของ e-Learning การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning รูปแบบการ เรียนการสอน ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา (delivery methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอ บ e-learning เนื้อหา (Content) โหมดการ ติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) ระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

8 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับของการนำ e-Learning ไปใช้ในการเรียนการ สอน สื่อเสริม (Supplementary) สื่อเติม (Complementary) สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

9 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อได้เปรียบ e-Learning (advantage of e-Learning) 1. e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. e-Learning ช่วยทำให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบ ความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้ อย่างละเอียดและตลอดเวลา 3. e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียน ของตนเองได้ 4. e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม จังหวะของตน (Self-paced Learning) 5. e-Learning ช่วยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับครูผู้สอนและกับเพื่อนๆได้

10 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อได้เปรียบ e-Learning (advantage of e-Learning) 6. e-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนองต่อ เรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันที 7. e-Learning ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถ จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 8. e-Learning ทำให้สามารถลดต้นทุนในการจัด การศึกษานั้นๆ ได้

11 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา e-learning ในหัวข้อ มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standards) แนวคิดการเป็น Green Building นั้นก็จะต้องเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล ตลอดจนการดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบให้มี การใช้พลังงานน้อยที่สุด

12 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 และอีกมาตรฐานที่จะใช้อ้างอิง คือมาตรฐานอาคารเขียว ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่า LEED หรือที่ย่อมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่ง เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

14 ทฤษฎี และ / หรือ การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง Thai Green Building Council และจะขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ World Green Building Council ต่อไป

15 ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน ( Gantt Chart)

16 สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์ 2. กระดาษ 3.Software เพื่อใช้สร้าง e-learning 4. Printer งบประมาณ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1000 บาท วัสดุสำนักงาน 1000 บาท รวม 2000 บาท


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐาน อาคารเขียว e-Learning : Green Building Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google