งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อโครงงาน สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐานอาคารเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อโครงงาน สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐานอาคารเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อโครงงาน สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐานอาคารเขียว
e-Learning : Green Building Standard

2 ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ภาณุ พุทธวงศ์
นางสาว นุชรีย์ นุ่มภักดี นางสาว สฤษฎี ประเสริฐศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ภาณุ พุทธวงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1.นิสิตมีความรู้ความใจเรื่อง สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning , e-Learning) 2. นิสิตสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning , e-Learning) 3. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standard)

4 ขอบเขต 1. จัดทำ e-Learning ในหัวข้อ มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standards) 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา และของประเทศไทย 2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นิสิตสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้ 2. นิสิตและผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standard) 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ 4. นิสิตสามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น

6 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของ e-Learning การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา (delivery methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหา (Content) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) องค์ประกอบ e-learning แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

8 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระดับของการนำ e-Learning ไปใช้ในการเรียนการสอน สื่อเสริม (Supplementary) สื่อเติม (Complementary) สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

9 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อได้เปรียบ e-Learning (advantage of e-Learning) e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น e-Learning ช่วยทำให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้ อย่างละเอียดและตลอดเวลา e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) e-Learning ช่วยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนและกับเพื่อนๆได้

10 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อได้เปรียบ e-Learning (advantage of e-Learning) 6. e-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันที 7. e-Learning ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 8. e-Learning ทำให้สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้นๆ ได้

11 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหา e-learning ในหัวข้อ มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Standards) แนวคิดการเป็น Green Building นั้นก็จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล ตลอดจนการดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบให้มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด

12 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และอีกมาตรฐานที่จะใช้อ้างอิง คือมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่า LEED หรือที่ย่อมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

14 ทฤษฎี และ/หรือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง Thai Green Building Council และจะขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ World Green Building Council ต่อไป

15 ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน ( Gantt Chart)

16 สถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้
1.ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อุปกรณ์ที่ใช้ 1.คอมพิวเตอร์ 2.กระดาษ 3.Software เพื่อใช้สร้าง e-learning 4. Printer งบประมาณ วัสดุคอมพิวเตอร์ บาท วัสดุสำนักงาน บาท รวม บาท


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อโครงงาน สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรฐานอาคารเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google