งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น บทบาทด้านการเงิน : สำหรับหน่วย บริการทุกแห่ง สปสช. จัดทำข้อมูล และโอนเงินให้หน่วยบริการโดยตรง ประเภทการเบิกจ่าย 1. กรณีสำรองเงินจ่าย ให้นำใบเสร็จไป ให้ต้นสังกัดบันทึกเข้าระบบเบิกชดเชย ของ สปสช. 2. กรณีเบิกจ่ายตรง หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลในระบบ e-Claim ของ สปสช. ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น อัตราจ่าย 1. กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายตามที่เรียกเก็บ (Fee for service) 2. กรณีผู้ป่วยใน จ่ายตาม Adj.rw*Base rate ของ รพ. ตาม กรมบัญชีกลาง

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น สรุปยอดจ่ายชดเชยสิทธิ อปท. งวดแรก กรณียอดจ่าย ชดเชย ( บาท ) 1. ใบเสร็จ ( 1 ตค ถึง 20 ธค.56) 45,305,231. 54 2. ฟอกไต ( 1 ตค ถึง 30 พย. 56) 22,556,436 3 ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน ( 1 ตค ถึง 3 ธค 56) 122,711,412 รวมจ่ายชดเชย 190,573,079.54

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น รายงาน การเงิน

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างปัญหา / การตรวจสอบการโอนเงิน....

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น 1. การตรวจสอบ....

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างปัญหาที่พบ....

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น

10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างการค้นหาการโอนเงิน....

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่าง....

12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่าง STM....

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่าง....

14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างที่ไม่อนุมัติ..

15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างปัญหาที่พบ....

16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างปัญหาที่พบ....

17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ ดำเนินงาน ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น N untana …


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ระเบียบวาระ 3.3 สรุปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google