งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) ประเทศ ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต

2 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณ การณ์ จำนวน เตียง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดกาญจนบุรี 1, รพ.พหลพลพยุหเสนาS รพ.มะการักษ์M รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19M รพ.ทองผาภูมิM รพ.บ่อพลอยF รพ.ไทรโยคF รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชF รพ.ท่ากระดานF รพ.สังขละบุรีF รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนF รพ.เลาขวัญF รพ.ด่านมะขามเตี้ยF รพ.สถานพระบารมีF รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พ.F รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์F เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี

3 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดนครปฐม 1, รพ.นครปฐมA รพ.สามพรานM รพ.กำแพงแสนF (72 เตียง) รพ.บางเลนF (45 เตียง) รพ.นครชัยศรีF รพ.ห้วยพลูF รพ.ดอนตูมF รพ.พุทธมลฑลF รพ.หลวงพ่อเปิ่นF เขต 5 จังหวัดนครปฐม

4 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์S รพ.หัวหินS (เตียงจริง 200) รพ.บางสะพานM29092ไม่มีข้อมูล รพ.กุยบุรีF รพ.ทับสะแกF รพ.บางสะพานน้อยF รพ.ปราณบุรีF รพ.สามร้อยยอดF26058ไม่มีข้อมูล เขต 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดเพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้าS รพ.ชะอำM รพ.ท่ายางF รพ.เขาย้อยF รพ.หนองหญ้าปล้องF รพ.บ้านลาดF รพ.บ้านแหลมF รพ.แก่งกระจานF เขต 5 จังหวัดเพชรบุรี

6 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดราชบุรี 2, รพ.ราชบุรีA รพ.บ้านโป่งS รพ.ดำเนินสะดวกM รพ.โพธารามM รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึงF รพ.สวนผึ้งF รพ.บางแพF รพ.เจ็ดเสมียนF รพ.ปากท่อF รพ.วัดเพลงF เขต 5 จังหวัดราชบุรี

7 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าS รพ.นภาลัยF18549ไม่มีข้อมูล รพ.อัมพวาF23652ไม่มีข้อมูล เขต 5 จังหวัดสมุทรสงคราม

8 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสาคร รพ.สมุทรสาครA รพ.กระทุ่มแบนM เขต 5 จังหวัดสมุทรสาคร

9 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสุพรรณบุรี 1, รพ.เจ้าพระยายมราชA รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17M รพ.อู่ทองM รพ.ด่านช้างF รพ.เดิมบางนางบวชF รพ.บางปลาม้าF รพ.ศรีประจันต์F รพ.ดอนเจดีย์F รพ.สามชุกF รพ.หนองหญ้าไซF เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

10 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (UC), สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (ข้าราชการ) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 ใช้ DRG grouper V ข้อมูลประชากรกลางปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ปี ข้อมูลอัตราการครองเตียงจากระบบรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 692 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) 4. ข้อมูลเตียงจริง จากการสำรวจในระบบโปรแกรมเฉพาะกิจของ สบรส. ณ 30 กันยายน 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 641 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น %) สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล ใช้จำนวนเตียงจาก สนย. 5. ประมาณการณ์จำนวนเตียง เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องมือของ โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่ใช้หลักการคำนวณจาก ข้อมูล ประชากรแยกเพศตามอายุ, ข้อมูลการส่งต่อ, ข้อมูลการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน รายอายุแยกเพศ


ดาวน์โหลด ppt เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google