งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ. ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รอคิวปลูกถ่ายไต ผ่าตัดปลูกถ่ายไต รับยากดภูมิ รายงานทะเบียนผู้ป่วย รายงานทะเบียนผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ. ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รอคิวปลูกถ่ายไต ผ่าตัดปลูกถ่ายไต รับยากดภูมิ รายงานทะเบียนผู้ป่วย รายงานทะเบียนผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

2

3

4 ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รอคิวปลูกถ่ายไต ผ่าตัดปลูกถ่ายไต รับยากดภูมิ รายงานทะเบียนผู้ป่วย รายงานทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูล / รายงานในโปรแกรม DMIS-KT

5 ลงทะเบียน ข้อมูลเบิกชดเชย ทางการแพทย์ ฐานข้อมูลผู้ป่วย KT ประมวลผลจ่ายชดเชยฯ รายงานต่างๆ 1 2 3 ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง DMIS-KT หน่วย บริการ

6

7 ลงทะเบียน ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึกเบิก ค่าผ่าตัด ปลูกถ่ายไต บันทึกเบิก ค่า ภาวะแทรก ซ้อน ( เพิ่มเติม ) บันทึกยา กด ภูมิคุ้มกัน ประมวลผล จ่ายชดเชย ฯ ประมวลผล บันทึก ค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่าย ไต 1 2 1.12.3 2.12.2

8

9 www.nhso.go.t h

10 10

11

12 ป้อน ชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน เพื่อใช้งาน โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย KT

13 แสดงสิทธิการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย KT

14 เมนูต่างๆ ในโปรแกรม DMIS-KT

15 ลงทะเบียน ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึกเบิก ค่าผ่าตัด ปลูกถ่ายไต บันทึก เบิกค่า ภาวะแทร กซ้อน ( เพิ่มเติม ) บันทึกยา กด ภูมิคุ้มกัน บันทึก ค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่ายไต 1

16

17 สามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ป่วย จาก เลขประจำตัว ประชาชน หรือจาก ชื่อและนามสกุล

18 หากข้อมูลบุคคล ตรงตามที่ต้องการ กดปุ่ม “ ลงทะเบียน ” เพื่อป้อนข้อมูลทะเบียน

19

20

21 ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กดปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อยืนยัน การบันทึกข้อมูล

22 โปรแกรมจะสร้างเลข Register number (D16-YYYY- 00000) ให้

23 ลงทะเบี ยน ผู้ป่วย บันทึก ข้อมูล ผ่าตัด ปลูกถ่าย ไต บันทึก ค่าใช้จ่า ย ระหว่าง รอปลูก ถ่ายไต บันทึก เบิกค่า ผ่าตัด ปลูก ถ่ายไต บันทึกเบิก ค่า ภาวะแทรก ซ้อน ( เพิ่มเติม ) บันทึก ยากด ภูมิคุ้มกั น 1.1

24

25 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กด ปุ่ม “ ค้นหา ” เพื่อป้อนข้อมูลขอรับค่าชดเชยระหว่างรอปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วย รายที่ต้องการ

26 กรณีผู้บริจาคไต สมองตาย

27 กรณีผู้บริจาคไต มีชีวิต

28

29

30 ลงทะเบียน ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึก ค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่าย ไต บันทึกเบิก ค่าผ่าตัด ปลูกถ่ายไต บันทึกเบิก ค่า ภาวะแทรก ซ้อน ( เพิ่มเติม ) บันทึกยา กด ภูมิคุ้มกัน 2

31

32 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กดปุ่ม “ ค้นหา ” เพื่อป้อนข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วยรายที่ ต้องการ

33 ลงทะเบียน ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผ่าตัด ปลูกถ่ายไต บันทึก ค่าใช้จ่าย ระหว่าง รอปลูก ถ่ายไต บันทึกเบิกค่า ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึก เบิกค่า ภาวะ แทรก ซ้อน ( เพิ่มเติม ) บันทึก ยากด ภูมิคุ้มกัน 2.1

34

35 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กดปุ่ม “ ค้นหา ” เพื่อป้อนข้อมูลขอรับค่าชดเชยสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วยรายที่ต้องการ

36

37

38

39

40 หากต้องการเบิกค่าชดเชยกรณีมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด กดปุ่ม “ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ” เพื่อป้อนข้อมูล ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

41 ลงทะเบี ยน ผู้ป่วย บันทึก ข้อมูล ผ่าตัด ปลูกถ่าย ไต บันทึก ค่าใช้จ่า ย ระหว่าง รอ ปลูกถ่าย ไต บันทึกเบิก ค่าผ่าตัด ปลูกถ่าย ไต บันทึกเบิกค่า ภาวะแทรกซ้ อน ( เพิ่มเติม ) บันทึกยา กด ภูมิคุ้มกัน 2.2

42

43

44

45 ลงทะเบี ยน ผู้ป่วย บันทึกข้อมูล ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึก ค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่าย ไต บันทึกเบิกค่า ผ่าตัดปลูก ถ่ายไต บันทึกเบิกค่า ภาวะแทรกซ้ อน ( เพิ่มเติม ) บันทึกยากด ภูมิคุ้มกัน 2.3

46

47

48

49

50

51

52

53

54


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ. ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รอคิวปลูกถ่ายไต ผ่าตัดปลูกถ่ายไต รับยากดภูมิ รายงานทะเบียนผู้ป่วย รายงานทะเบียนผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google