งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูลให้บริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูลให้บริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูลให้บริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 หัวข้อ ข้อมูลและรายงานในโปรแกรม DMIS-KT

3 ข้อมูลและรายงานในโปรแกรม DMIS-KT

4 ข้อมูล/รายงานในโปรแกรม DMIS-KT
ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย รอคิวปลูกถ่ายไต ผ่าตัดปลูกถ่ายไต รับยากดภูมิ รายงานทะเบียนผู้ป่วย

5 หน่วยบริการ DMIS-KT ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 2 ลงทะเบียน ประมวลผลจ่ายชดเชยฯ ฐานข้อมูลผู้ป่วย KT ข้อมูลเบิกชดเชย ทางการแพทย์ รายงานต่างๆ 3

6 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย KT

7 2.1 2.2 1 2 1.1 2.3 ประมวลผล จ่ายชดเชย ฯ บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน
บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน (เพิ่มเติม) 1 ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2 บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่างรอปลูกถ่ายไต 1.1 บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน 2.3 ประมวลผล จ่ายชดเชย ฯ

8 การใช้งานโปรแกรม DMIS-KT

9

10

11

12 ป้อน ชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน เพื่อใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย KT

13 แสดงสิทธิการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย KT

14 เมนูต่างๆ ในโปรแกรม DMIS-KT

15 บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต
บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน (เพิ่มเติม) บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต 1 ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่ายไต บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน

16 ลงทะเบียน

17 สามารถเลือกบันทึกข้อมูลผู้ป่วย จาก เลขประจำตัวประชาชน
หรือจาก ชื่อและนามสกุล

18 หากข้อมูลบุคคล ตรงตามที่ต้องการ กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อป้อนข้อมูลทะเบียน

19

20

21 ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

22 โปรแกรมจะสร้างเลข Register number (D16-YYYY-00000) ให้

23 บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน
บันทึกเบิกค่าผ่าตัด ปลูกถ่ายไต บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน (เพิ่มเติม) บันทึกข้อมูลผ่าตัด ปลูกถ่ายไต ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่าง รอปลูกถ่ายไต บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน 1.1

24 บันทึกขอรับค่าใช้จ่าย ระหว่างรอปลูกถ่ายไต

25 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กดปุ่ม “ค้นหา”
เพื่อป้อนข้อมูลขอรับค่าชดเชยระหว่างรอปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วยรายที่ต้องการ

26 กรณีผู้บริจาคไต สมองตาย

27 กรณีผู้บริจาคไต มีชีวิต

28

29

30 2 บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต (เพิ่มเติม)
ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2 บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่างรอปลูกถ่ายไต บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน

31 บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต

32 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กดปุ่ม “ค้นหา”
เพื่อป้อนข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วยรายที่ต้องการ

33 บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่าง
บันทึกเบิกค่าภาวะ แทรกซ้อน (เพิ่มเติม) บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2.1 บันทึกข้อมูลผ่าตัด ปลูกถ่ายไต ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่าง รอปลูกถ่ายไต บันทึก ยากดภูมิคุ้มกัน

34 บันทึกขอรับค่าใช้จ่าย สำหรับปลูกถ่ายไต

35 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือ Registration Number และ กดปุ่ม “ค้นหา”
เพื่อป้อนข้อมูลขอรับค่าชดเชยสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ของผู้ป่วยรายที่ต้องการ

36

37

38

39

40 หากต้องการเบิกค่าชดเชยกรณีมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด กดปุ่ม “ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด” เพื่อป้อนข้อมูลภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

41 บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน
(เพิ่มเติม) บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2.2 ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่ายไต บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน

42

43

44

45 ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกเบิกค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต
บันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต บันทึกเบิกค่าภาวะแทรกซ้อน (เพิ่มเติม) 2.3 บันทึกค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ ปลูกถ่ายไต บันทึกยากดภูมิคุ้มกัน

46 บันทึกข้อมูลรับยากดภูมิ

47

48 ประวัติการรักษา

49

50

51

52 รายงาน

53

54


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูลให้บริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google