งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

2 มาตรการ กระทรวงจังหวัดDHS 1. เพิ่มการเข้าถึง ความ ครอบคลุมบริการปฐมภูมิ. 2. พัฒนาศักยภาพ DHS 3. มีแผนบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 4. พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ FM 5. ส่งเสริมการดูแลตนเอง self care 6. อสม. จัดบริการปฐมภูมิใน ชุมชน 1. พัฒนา มาตรฐาน PCA 2.เวชปฏิบัติครอบครัว 3. DHS 1. ประชุมคณะกรรมการ DHS ทุก 2 เดือน 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอแบบบูรณาการ 3. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ในระดับตำบล 4. พัฒนา นสค. ในงานเวชปฏิบัติ ครอบครัว เข้มข้น 5. พัฒนาระบบหมอครอบครัว ระบบ การให้คำปรึกษาและการส่งต่อและ รับกลับในพื้นที่ให้เกิดผลเป็น รูปธรรม 6. จัดกระบวนการ CBL ในพื้นที่ อำเภอ 7. ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตาม มาตรฐาน PCA โดยระดับอำเภอ และพัฒนาส่วนขาด 6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ

3 นิยาม ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการทำงาน ด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาค ส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้ บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และ การจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและ ชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมี เป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

4 ตัวชี้วัด ที่ 10 ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

5 คุณภาพ หมายถึง 1. มีระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ที่เชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตาม องค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนา ระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้น หนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุก ข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐม ภูมิ

6 คุณภาพ หมายถึง 3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิต ชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่อง ปาก เป็นต้น ) 4. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ปัญหาสุขภาพ ระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ลำดับ การดำเนินงานห้วงเวลา 11. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการและแผนการ ติดตามประเมินผล ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม ต.ค. 57 22. มีแผนบูรณาการ การจัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และ แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบท ของการบริการระดับปฐมภูมิ ต.ค. 57 33. กำหนดอำเภอเป้าหมายประจาปี 2558 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต.ค. 57 44. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้ แนวทางการพัฒนา DHS – PCA ต.ค. 57 – พ.ย.57

8 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ลำดับ การดำเนินงานห้วงเวลา 55. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่ม การเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อย กว่า 3 เรื่อง (essential care) ต.ค. 57 – ก.ย 58 66. มีระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาสุขภาพระดับ พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต.ค. 57 – ก.ย 58 77. ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดย ผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) มิ.ย.- ส.ค.58

9 การจัดทำแผนภายใต้ระบบ DHS คน แผนกำลังคน ค่าใช้จ่ายงบบุคลกร งาน แผนปฏิบัติการ DHS กิจกรรม......งบ...... ลงทุน โครงส ร้าง งบลงทุน งบค่าเสื่อม วัสดุ ดำเนิน งาน แผนจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ Lab แผนจัดซื้อ วัสดุ สนง. แผนการ เงินการ คลัง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานระบบสุขภาพ อำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google