งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ RFID บนทาง ด่วน RFID systems on the highway.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ RFID บนทาง ด่วน RFID systems on the highway."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ RFID บนทาง ด่วน RFID systems on the highway

2 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติ ที่สามารถอ่าน ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้อ่านข้อมูลจาก วัตถุที่มีการเคลื่อนที่อยู่ก็ได้ทำให้ RFID เป็น ทางเลือกใหม่ สําหรับการระบุเอกลักษณ์และการรับส่งข้อมูลใน ระยะห่างกัน จึงมีการนํามาใช้มากขึ้นในธุรกิจและการ ให้บริการต่างๆ ในปัจจุบัน เป็นยุคการสื่อสารข้อมูลไร้ สาย ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน

3 ที่มาและความสำคัญ ซึ่งบนทางด่วน แรกทีเดียวระบบนี้ทำงาน ผิดพลาดบ่อย ไม้กั้นรถ ไม่เปิดบ้าง หรือปิดลงเร็วจน ฟาดกระโปรงรถบุบไปหลายคัน และบนทางด่วนมีปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน เพราะ การระบายรถได้เฉลี่ยเพียง 1,000-1,200 คัน / ชม. นอกจากนี้ไม่สะดวกรวดเร็ว จึงคิดค้นวิธีใหม่ที่ใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ / ขอบเขต  เพื่อแก้ ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน  สามารถระบายรถได้อย่างรวดเร็ว  ป้องกันผิดพลาด ไม้กั้นรถ ไม่เปิดบ้าง หรือเปิดลงเร็วจน ฟาดกระโปรงรถ ขอบเขต ศึกษาทำความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อดังนี้  การติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า RFID  การออกใบเสร็จการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดของทางด่วน  การใช้ใบขับขี่รถซึ่งมีข้อมูลของผู้ขับขี่  การบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

5 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน เมื่อรถวิ่งผ่านช่องทางด่วน อุปกรณ์ที่ช่องทางจะ ส่งสัญญาณความถี่ 5.8 GHz. ติดต่อกับใบขับขี่ที่ยืน เข้าไปในช่องบันทึกข้อมูล RFID เพื่อตรวจสอบข้อมูล ภายในบัตร หากข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์ประจำ ช่องทางจะสั่งให้ไม้กั้นอัตโนมัติเปิดให้รถผ่านได้ และ จะมีใบเสร็จการชำระออกมา และจะมีเสียงเพื่อแจ้งให้ ทราบว่าการติดต่อเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบได้บันทึก ข้อมูลในบัตร และแสดงอัตราค่าผ่านทางที่ใบเสร็จ การชำระค่าทางด่วนให้ทราบ หากไม่ชำระภายในวันที่ กำหนดจะปรับเป็น 2 เท่า โดยชำระได้ที่ ศูนย์บริการรับ ชำระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เชเว่น ฯ

6 เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี RFID คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ใบขับขี่

7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน กิจกรรมเดือ น ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ และปรับปรุง สรุปผลการทำงานของระบบ จัดทำเอกสาร ระยะเวลา 1 ปี

8 งบประมาณในการจัดทำ งบประมาณซึ่งประมาณการไว้ที่เลขหกหลัก

9 ประโยชน์ของโครงการนี้ ประโยชน์ คือ ช่วยแก้ ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน เพราะทำให้สามารถระบายรถได้เฉลี่ย 1,000-1,200 คัน / ชม. ขณะที่การจ่ายด้วยเงินสดจะระบายรถได้เฉลี่ย 450-500 คัน / ชม. นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็ว ไม่ ต้องต่อคิว ไม่ต้องรอเงินทอน และสามารถจ่ายเงินที่ ไหนก็ได้

10

11 นางสาวดวงกมล คุ้มพิทักษ์ 2531051641121 ชื่อโปรเจค ระบบ RFID บนทาง ด่วน RFID systems on the highway


ดาวน์โหลด ppt ระบบ RFID บนทาง ด่วน RFID systems on the highway.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google