งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop
โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.ชัชชัย คุณบัว ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาตำแหน่งของรถเมล์ และส่งข้อมูลไปยังป้ายรถเมล์ โดยใช้ Zigbee เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทาง เพื่อนำความรู้ทาง Embedded System และเทคโนโลยีZigbee มาประยุกต์ใช้งาน

4 ขอบเขตของโครงการ ระยะทางในการรับส่งข้อมูลตำแหน่งที่ Zigbee สามารถส่งสัญญาณถึงกันได้ ใช้อุปกรณ์ microcontroller เพื่อทำการแสดงตำแหน่งของรถเมล์ผ่านหลอดไฟ led ทำการแสดงตำแหน่งของรถเมล์ 1 คัน โดยมีป้ายรถเมล์ 4 จุด

5 สิ่งที่ได้นำเสนอครั้งก่อน
ศึกษาเส้นทางเดินรถของรถเมล์แต่ละสาย ทำการออกแบบป้ายแสดงผล ออกแบบวงจรบอร์ด microcontroller และบอร์ด Xbee ทดสอบการตั้งค่า Xbee, การรับส่งข้อมูล โดยใช้โปรแกรม X-CTU

6 รายละเอียดการนำเสนอ การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
การทดสอบวงจร led matrix 8x5 โดยโปรแกรมไฟวิ่ง และโปรแกรม scan matrix การรับส่งข้อมูล API packet ระหว่างบอร์ด microcontroller กับ computer ผ่านทาง RS232 การรับส่งข้อมูล API packet ระหว่างบอร์ด microcontroller กับ Xbee ปัญหาที่พบ/แนวทางในการแก้ปัญหา แผนการดำเนินงาน/สรุปความคืบหน้าของโครงการ

7 การทดสอบวงจร led matrix 8x5

8 การทดสอบวงจร led matrix 8x5 (ต่อ)
การทดสอบวงจร led matrix 8x5 โดยโปรแกรม scan matrix

9 การรับส่งข้อมูล API packet
การส่งข้อมูล API packet จากบอร์ด microcontroller เข้า computer ผ่านทาง RS232

10 การรับส่งข้อมูล API packet (ต่อ)
การรับข้อมูล API packet จาก computer เข้าบอร์ด microcontroller ผ่านทาง RS232

11 การรับส่งข้อมูล API packet (ต่อ)
การรับข้อมูล API packet จาก computer เข้าบอร์ด microcontroller ผ่านทาง Xbee(DM900)

12 การรับส่งข้อมูล API packet (ต่อ)
การรับข้อมูล API packet จาก computer เข้าบอร์ด microcontroller ผ่านทาง Xbee(pro2)

13 ปัญหาที่พบ/แนวทางในการแก้ปัญหา
1. ไม่สามารถรับส่งข้อมูล API packet จากคอมพิวเตอร์มายังไมโครคอนโทรเลอร์ที่เชื่อมต่อกับ xbeeได้ จึงได้ทดสอบการรับส่งข้อมูล API packet กับ xbee pro2 ซึ่งพบว่าสามารถรับข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 2. เมื่อทำการส่งข้อมูลแบบถี่ๆ พบว่า xbee ที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์ ไม่สามารถรับค่ามาแสดงผลได้

14 ความคืบหน้าของโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ Zigbee, Xbee 2. ศึกษาโปรแกรมที่นำมาใช้ในโครงการและสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารทุกสาย 3. ออกแบบป้ายแสดงผล 4. ออกแบบวงจรของป้ายแสดงผล 5. ออกแบบเครือข่ายหรือส่วนการสื่อสารข้อมูลผ่าน Xbee 6. ทดสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับ Xbee 7. พัฒนาโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลออกทาง led 8. สร้าง, ทดสอบระบบโดยรวม และปรับปรุงแก้ไข 9. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 10. เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

15 สิ่งที่จะพัฒนาในลำดับถัดไป
แก้ไขการรับส่งข้อมูล API packet ทดสอบการรับส่งข้อมูลหลายตัว ทดสอบโปรแกรมการกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ มาใช้งาน นำข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลทาง led

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google