งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน อุตสาหกรรม Industrial Management 1/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน อุตสาหกรรม Industrial Management 1/2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน อุตสาหกรรม Industrial Management 1/2552

2 Outline Industrial Management 1. ความรู้เบื้องต้นของการจัดการ อุตสาหกรรม 2. ผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหาร 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ พยากรณ์ยอดขาย 4. การวางแผนจัดวางสิ่งอำนวยความ สะดวก 5. การควบคุมคุณภาพ 6. การบริหารการตลาด 7. การวางแผนและการควบคุมบริหาร พัสดุคงคลัง 8. การบริหารการเงิน

3 • คะแนนสอบกลางภาค 35 % • คะแนนสอบปลายภาค 50 % • คะแนนเก็บ 15% คะแนน เอกสารประกอบการเรียน • การบริหารและจัดการองค์กร อุตสาหกรรม โดย พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล • หนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อุตสาหกรรม ทุกเล่ม

4 กำหนดการสอบ • สอบกลางภาค 27 ก. ค.-9 ส. ค. • สอบปลายภาค 28 ก. ย.-18 ต. ค.

5 แนวข้อสอบกลาง ภาค • สอบบทที่ 1-3 • ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน • ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ 30 คะแนน • คะแนนสอบกลางภาค 35 %ปิดตำรา


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน อุตสาหกรรม Industrial Management 1/2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google