งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management 1/2552

2 Outline Industrial Management
ความรู้เบื้องต้นของการจัดการอุตสาหกรรม ผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การบริหารการตลาด การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง การบริหารการเงิน

3 เอกสารประกอบการเรียน
คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 35 % คะแนนสอบปลายภาค 50 % คะแนนเก็บ 15% เอกสารประกอบการเรียน การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม โดย พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล หนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ทุกเล่ม

4 กำหนดการสอบ สอบกลางภาค 27 ก.ค.-9 ส.ค. สอบปลายภาค 28 ก.ย.-18 ต.ค.

5 ปิดตำรา แนวข้อสอบกลางภาค สอบบทที่ 1-3 ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน
ข้อสอบปรนัย ข้อ 80 คะแนน ข้อสอบอัตนัย ข้อ คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 35 % ปิดตำรา


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google