งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวินัย อยู่สบาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวินัย อยู่สบาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวินัย อยู่สบาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

2 พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อดำเนินการ ทก. พิจารณาให้ความ เห็นชอบในหลักการ พร้อมวงเงินโครงการ ส่งผลการพิจารณา ให้หน่วยงานดำเนินการ กระทรวงฯ ตั้งคณะกรรมการ บริหารและจัดหาระบบ CIO กระทรวงฯ ลงนามกำกับ ท้ายเอกสารผลการพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารฯ ข้อเสนอโครงการของ หน่วยงานราชการ/อิสระ ดำเนินการเอง? กระทรวงฯ ส่งผลการพิจารณาที่ผ่าน ความเห็นชอบ ให้ สงป. พิจารณา จัดสรรงบประมาณ (CIO หน่วยงาน/กระทรวงลงนามกำกับท้ายเอกสาร) ข้อเสนอโครงการของ หน่วยงานราชการ/อิสระ ที่ลงนามในคำรับรองแล้ว หน่วยงานดำเนินการเอง ต้องเสนอขออนุมัติจาก ทก. แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการอิสระ

3 แนวทางปฏิบัติ (ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อ 23 มี.ค. 2547) ขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อดำเนินการ ส่งโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอ ปลัดกระทรวงฯ ลงนามในหนังสือนำส่งโครงการให้กับ สงป. เสนอขออนุมัติ CIO กระทรวงฯ ลงนามรับรองโครงการทั้งหมด กระทรวงฯ ตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเลขาฯ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และให้เสนอโครงการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และบูรณาการ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการโครงการ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ทก.

4 รายละเอียดประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT 1.ความเชื่อมโยงงบประมาณที่เสนอขอกับ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม 2.สถานภาพระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 3.แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในอนาคต 4.แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งการจ้างเหมาและดำเนินการเอง 6.ค่าเช่าการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) 7.ค่าใช้จ่ายของ GIS 8.โครงการผูกพันข้ามปี 9.โครงการใหม่ 10.สถานภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 11.รายละเอียดประโยชน์ของโครงการที่มีผลต่อประชาชน 12.คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณใหม่ 13.แผนแม่บทเทคโนโลยีสาสนเทศของกระทรวง/กรม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวินัย อยู่สบาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google