งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นายวินัย อยู่สบาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการอิสระ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ข้อเสนอโครงการของ หน่วยงานราชการ/อิสระ ข้อเสนอโครงการของ หน่วยงานราชการ/อิสระ ที่ลงนามในคำรับรองแล้ว ดำเนินการเอง? หน่วยงานดำเนินการเอง ต้องเสนอขออนุมัติจาก ทก. ทก. พิจารณาให้ความ เห็นชอบในหลักการ พร้อมวงเงินโครงการ กระทรวงฯ ตั้งคณะกรรมการ บริหารและจัดหาระบบ ส่งผลการพิจารณา ให้หน่วยงานดำเนินการ CIO กระทรวงฯ ลงนามกำกับ ท้ายเอกสารผลการพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารฯ ขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อดำเนินการ กระทรวงฯ ส่งผลการพิจารณาที่ผ่าน ความเห็นชอบ ให้ สงป. พิจารณา จัดสรรงบประมาณ (CIO หน่วยงาน/กระทรวงลงนามกำกับท้ายเอกสาร)

3 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ทก.
(ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อ 23 มี.ค. 2547) กระทรวงฯ ตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เสนอขออนุมัติ ฝ่ายเลขาฯ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และให้เสนอโครงการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และบูรณาการ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการโครงการ ขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อดำเนินการ CIO กระทรวงฯ ลงนามรับรองโครงการทั้งหมด ส่งโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอ ปลัดกระทรวงฯ ลงนามในหนังสือนำส่งโครงการให้กับ สงป.

4 รายละเอียดประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT
ความเชื่อมโยงงบประมาณที่เสนอขอกับ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม สถานภาพระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่มีอยู่ปัจจุบัน แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในอนาคต แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งการจ้างเหมาและดำเนินการเอง ค่าเช่าการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) ค่าใช้จ่ายของ GIS โครงการผูกพันข้ามปี โครงการใหม่ สถานภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประโยชน์ของโครงการที่มีผลต่อประชาชน คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณใหม่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสาสนเทศของกระทรวง/กรม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google